Anne Birgitte Kverum er HR-direktør for de konsernansatte i Telenor. Med 25-års ledererfaring fra Ungarn, India og Myanmar i tillegg til Norge, har Kverum møtt de fleste ledelsestiler. Hun mener at den norske ledermodellen basert på tillit er et konkurransefortrinn i alle landene som Telenor opererer.

- Ledelsesfilosofien rundt meg er preget av tillit. Det former organisasjonskulturen i Telenor og gjør oss til en attraktiv arbeidsplass. Det er stor konkurranse om de beste kunnskapsmedarbeiderne, og vi ser at disse gruppene responderer særlig på den norske lederstilen basert på tillit, fleksibilitet og «empowerment» i egen rolle, sier Kverum.

Kontrollbasert ledelse har hun sett i praksis, noe som hun erfarer som dysfunksjonelt i forhold til både resultater og kultur.

- Ved å ha full kontroll og en hierarkisk organisasjonsstruktur får du aldri noe mer enn forventet av dine ansatte. Det blir lite lagfølelse og mer fokus på individet. Dette skaper ofte uønsket turnover og umotiverte ansatte, fortsetter Kverum.

Kverum har derfor alltid vært tro mot sin norske lederstil hvor tillit og ansvarsgjøring er sentralt. Hun presiserer at denne tilnærmingen kun fungerer når man har klare forventninger og mål. Det er derimot ikke nødvendig å dirigere de ansatte og detaljstyre oppgaver.

- En leder som sier gjennom både ord og handling at «jeg stoler på deg» blir ofte belønnet med dedikerte ansatte som ønsker å levere. De blir tryggere og tør å ta flere sjanser. Ved å la ansatte få mer frihet bruker de mer energi på leveranse. Det er da innovasjon skjer, utdyper Kverum.

Å overføre den norske ledermodellen til utlandet har Telenor lykkes med. Kverum forklarer at den må tilpasses til hvert enkelt land.

- I møte med nye kulturer kan man kanskje ikke bruke de samme strategiene nøyaktig som man hadde gjort hjemme. Et eksempel kan være fokus på bonus og titler. Man må se dette med lokale øyne og forstå det ut fra deres perspektiv. Men å dra nytte av tillitsbasertledelse tilpasset konteksten er nyttig. I Norge er vi vokst opp i et samfunn med stor grad av tillitt og vi tror i utgangspunktet på andre til det motsatte er bevist. Denne demokratiske modellen med likhetsidealer tar jeg med meg ut i verden, avslutter Kverum.

Tekst: Marte Semb Aasmundsen på oppdrag for: Leadership Monthly