Nina Hanssen har spesialisert seg på flow og holder foredrag og kurs i temaet. Hun er også medforfatter av boka «Flow i hverdagen – navigasjon mellom stress, kaos og kjedsomhet».

Hun forklarer at flyt, eller «Flow», først ble brukt av den ungarske psykologen Mihaly Csikzentmihalyi på 80-tallet, og at det er en kreativ tilstand du oppnår i det øyeblikket kompetansen din matcher utfordringen. 

Faktorer for å komme i Flow

– Mennesker presterer på sitt aller beste når de er i flow, spesielt er dette relatert til arbeidssituasjonen. Som leder er en av dine oppgaver å sørge for at virksomhetens ressurser utnyttes på en best mulig måte. Og da handler det særlig om medarbeiderne – ikke om å få dem til å løpe fortere og svette mer – men å bidra til at de utnytter sine kunnskaper, evner og ferdigheter. De må få spillerom og støtte til å vise entusiasme og kreativitet og anvende sine ressurser på en best mulig måte, forklarer Hanssen.

Skal du klare å komme i flow, er det en del faktorer som må være på plass. Hanssen forklarer at nøkkelfaktorene er:
  • Indre motivasjon
  • Kompetanse som matcher utfordringen
  • Enkle regler om hvor man vil
  • Tilbakemeldinger på at du gjør det bra
  • Full konsentrasjon om oppgaven.

– Flow oppstår når det er en balanse mellom utfordringer og kompetansen du har. Flow hører inn under begrepet positiv psykologi som fokuserer på det som fungerer for oss mennesker, vårt potensial og våre muligheter. Positiv psykologi er inspirert både av humanistisk psykologi og kognitiv psykologi, forklarer Hanssen.

Nina uten tekst 3 (1)_cropped_505x456.jpg

Tøffere arbeidsliv

Hun har i to tiår jobbet med arbeidslivsproblematikk og skrevet mange reportasjer om et arbeidsliv i endring. Hun peker på at det ikke er noen tvil om at arbeidslivet er blitt tøffere både for arbeidstakere og arbeidsgivere. 

– Det stilles større krav og det blir stadig mer stress. Et arbeidsliv uten høyt tempo og stort produksjonskrav er vanskelig å tenke seg i 2015. Dette stiller arbeidsmiljøkrav til både arbeidsgiver og arbeidstaker. Skremmende statistikk viser at 80 prosent av alle sykdommer i dag skyldes stress. Da blir det ekstra viktig å finne arbeidsmetoder som kan gi mer arbeidsglede fremfor stress både for ledere og arbeidstakere.

– En god start kan da være å finne ut hva det er som gjør at medarbeideren opplever flow. Jeg tror at ledere som klarer å skape gode rammer for fordypning og konsentrasjon, og som lar medarbeiderne oppleve jobbhverdagen som meningsfull og utviklende, lager et godt arbeidsmiljø, sier Hanssen.

LEGO og Google bruker Flow

Hun viser til at sykefraværet går ned og trivselen øker på arbeidsplasser der det satses på flow. Og faktisk har noen av verdens største bedrifter tatt flow inn i virksomhetsstrategien – blant annet LEGO og Google.

– Det er viktig at lederne selv har kunnskap om positiv psykologi og vil implementere dette i virksomhetsstrategien. Lego er et godt eksempel på bedrifter som bruker flow som «corporate strategy». Mihaly Csikzentmihalyi, som er mannen bak begrepet flow, sitter i LEGOs «Advisory board» og veileder lederne på å ta riktige beslutning. Hvis ikke ledelsen selv har tilstrekkelig kompetanse bør de skaffe seg kvalifisert veiledning eller rådgivning i begynnerfasen, understreker Hanssen.

Selv har hun besøkt Googles kontor i Washington, der hun ble inspirert av de kreative medarbeiderne og lederne hun møtte. Hun opplevde at alt var lagt til rette for god flow i arbeidshverdagen i en av verdens største bedrifter. 

Flow også i din bedrift

Hva kan så du som leder eller gründer gjøre for å oppnå større grad av flow i arbeidshverdagen, og hvordan kan du forankre det i virksomheten? Hanssen forklarer at det finnes konkrete tiltak som kan hjelpe deg med dette.

– Ledere kan legge til rette for at medarbeidernes oppgaver og utfordringer matcher eller er i balanse med deres kompetanse. Hvis ikke dette er tilfelle, kan de sørge for at medarbeidere får bygget opp sin kompetanse. Sykefraværet går ned og trivselen øker på arbeidsplasser som satser på flow, og en slik satsning kan dermed være en lønnsom investering, forklarer Hanssen.

I følge den ungarske professoren Mihaly Csiksentmihalyi bør disse fem faktorene være tilstede for å fremme flow på en arbeidsplass:
  1. Klare, konkrete og realistiske mål
  2. Feedback – det vil si løpende og relevant tilbakemelding om hvordan man klarer seg.
  3. En passende balanse mellom kompetanse på den ene side og utfordringer på den annen. (For store utfordringer gir stress, for små kjedsomhet).
  4. Fjerning av distraherende faktorer. 
  5. Håndterbare, forståelige og presise regler for aktivitetene. 

Hinder for flow

Det er imidlertid mange fallgruver man kan gå i, som er til hinder for flow-evnen på arbeidsplassen. Mange av disse vanlige faktorene vil du kanskje nikke gjenkjennende til?

Hanssen forklarer nemlig at enkelte ledere er mer opptatt av å kontrollere og måle sine medarbeidere enn å se utviklingspotensialet deres. Da vil heller ikke medarbeidere yte sitt beste på jobben. Ifølge Hanssen er ledere som prøver å hindre medarbeideren i å utvikle seg, det verste i så måte, da dette skaper en tap-tap situasjon. 

– Mange av dagens arbeidstakere sliter med flow-evnen i en multi-taskende kultur, og vi ser mange hindringer for flow på jobben. Dette kan være mangel på tid til å utføre visse oppgaver, uklare og ufokuserte mål, og at forventningene fra ledere og mellomledere ikke er tydelige. Vi kan bli så frustrerte over manglende kontroll og retning, at vi nærmest blir handlingslammet.

– Manglende tilbakemelding på det du gjør, mangel på ros og anerkjennelser, hverdagsangst, uro og stress for ikke å strekke til, mindreverdighetsfølelse, rot eller forstyrrelser i åpne kontorlandskap – alt dette er med på å forringe kvaliteten av din innsats. 

Effekt på prestasjoner og resultater

Klarer du å skape en flow-kultur på arbeidsplassen, gir dette imidlertid store effekter på både prestasjoner, produktivitet og resultater.

– Skaper du mer flow blant medarbeiderne dine, skaper du større entusiasme og glede og motivasjon på arbeidsplassen. Er du i flow, gjør du en bedre jobb og ditt positive engasjement på jobben smitter på dine andre kolleger. Mihalyi Csikszentmihalyi påstår i boka Creativity fra 1996: «Du kan være i flow uten å være kreativ – men du kan ikke være kreativ uten å være i flow.»

Hanssen påpeker at hvis du ønsker å legge til rette for mer flow på jobben, må dette forankres i ledelsen. Det innebærer å planlegge og å tenke annerledes rundt faste rutiner og arbeidsoppgaver, slik at medarbeiderne får best mulig betingelser for å komme i en flow-tilstand. I startfasen kan det være nødvendig å innhente ekstern rådgivining hvis ikke bedriften selv har den nødvendige kompetansen.

TEKST: INGER LISE KONTOCHRISTOS