Det er en sammenheng mellom det å være sjef og det å være mamma eller pappa. På begge arenaer er en av dine viktigste oppgaver å sørge for trygge rammer og legge til rette for utvikling. Dette sier Reidar Hjermann, psykolog med spesialfelt innen klinisk barne- og ungdomspsykologi og tidligere barneombud. Han mener det er mange felles komponenter som må være til stede i godt lederskap og god barneoppdragelse. Dette snakker han også om i et av sine foredrag som handler om sjef og forelder – hvordan lykkes i begge roller.

                – Det handler om utviklingsmuligheter, kommunikasjon og å legge til rette for frihet under ansvar.  Det handler om å utvikle integritet, selvstendighet og skapertrang. Du må skape trygge omgivelser og være det eksempelet dine barn/medarbeidere skal følge, sier Hjermann.

Legg til rette for gode valg

Hjermann er opptatt av klare utviklingsmål og at man som leder skal tilrettelegge for utvikling enten det er for medarbeidere eller egne barn. Dette kan gjøres ved å vise interesse for aktivitetene som barna eller medarbeideren gjør, og stole på deres kompetanse til å ta gode valg.

– Det gjelder å bli indre styrt. Det vil si å ta gode valg ut fra hva man selv forstår som viktig, i motsetning til ytre styrt motivasjon som krever en form for ytre belønning, sier Hjermann.

Videre påpeker han at det å stole på egne valg gir økt trygghet, integritet og selvstendighet.

– La barnet eller medarbeideren få lov til å prøve å feile. Lite kan gå så galt at det ikke kan rettes opp. Men det er viktig å lære av de feil som gjøres slik at de ikke gjentas, sier han.

Lærer du barna å bli affektbevisste bidrar det til at de får et godt selvbilde og blir fornøyde med seg selv. I følge Hjermann vil affektbevissthet gi bedre forståelse og mestring av følelser, noe som også er viktig på arbeidsplassen.

– Følelser påvirker mye av det som foregår i arbeidslivet og dette styrer valg som blir tatt når utfordringer oppstår. Når en person føler trygghet i håndtering av valg vil det bli enklere å takle utfordringer, sier han.

Hjermann mener at du som leder skal sørge for at arbeidstakeren skal komme til dekket bord. Alt av verktøy og materielle ressurser og personell må være tilgjengelig for at medarbeideren skal utvikle seg og oppleve mestring i arbeidssituasjonen.

– Ved å legge til rette for god veiledning og opplæring i trygge omgivelser, gir du også bedre grunnlag til å ta gode valg. God opplæring gir grunnlag for utvikling av arbeidstakeren. Dette gjelder også på hjemmebane. Det er like viktig å lære barna hva som må gjøres i hverdagen for at familien skal fungere godt sammen. La barna ta del i familiens gjøremål slik at de kan oppleve mestring i hjemmet, sier Hjermann.

– Vi ønsker at barna våre skal bli flinke på skolen og at medarbeiderne våre skal bli produktive. Det er vårt ansvar som ledere å legge alle forhold til rette for at dette skal skje, sier han.

ledertips.jpg

3 TIPS TIL HVORDAN BLI EN BEDRE LEDER

Vi er flokkdyr

Trygghet er viktig for oss mennesker og vi trenger en leder som gir oss trygghet. Hjermann viser til at dette ligger dypt forankret i oss, og at årsaken til dette er at vi er flokkdyr. Han illustrerer dette ved å spole tilbake flere tusen år, til den gangen vi levde i takt med naturen. Da samlet vi oss mot alle farene som truet utenfra.  Trygghet innad i flokken var viktig og lederen hadde ansvaret.

– I dag er det andre typer trusler som truer flokken. På arbeidsplassen skal lederen samle de ansatte mot trusler som finanskrise, sviktende kundegrunnlag, konkurrenter, nye politiske føringer, trusler mot fellesskapet eller mobbing internt på arbeidsplassen. Dette er bare noen eksempler, sier Hjermann.

Han viser til at det samme gjelder i hjemmet. Der skal de vokse, samle familien og skape trygghet mot trusler som økonomi, sykdom, problemer på skolen, mobbing og annet.

– Det er lederens klare ansvar å sørge for at alle føler seg så trygg som mulig. En dårlig leder kan få flokken til å gå i oppløsning. En dårlig leder kan true flokken innenfra. Med manglende trygghet på arbeidsplassen vil medarbeiderne ikke stole på ledelsen. Når de ansatte ikke stoler på lederen, kan det føre til dårlig håndtering av utfordringer, sier Hjermann.

  Som eksempel på dette viser han til hvordan du som kunde kan oppleve å returnere eller klage på varer til en butikkansatt. Hvis du møter en medarbeider som er trygg i sin rolle og på lederen sin, vil problemet enkelt løses der og da. Medarbeideren er trygg i sin håndtering av situasjonen, da han vet at lederen stoler på at han kan ta riktige valg. En medarbeider som ikke er trygg vil håndtere denne situasjonen på en helt annen måte. En måte som hverken er god for deg som kunde eller medarbeideren. Hvis han ikke er trygg på sin leder og redd for konsekvensene ved feil valg, kan resultatet bli at du ikke får byttet din vare. Medarbeideren velger heller den ukomfortable situasjonen med deg som kunde og enn å risikere å havne i trøbbel hos lederen.

Reidar Hjermann.jpg