Betydelige investeringsmuligheter

– Slik vi vurderer verden har verken risikoen eller utfordringene for oss som investorer noen gang vårt høyere i nyere tid. De siste ti årene har vi opplevd en periode med betydelig økonomisk usikkerhet, der fallende økonomisk vekst blir møtt med økt gjeld for å stimulere til ny aktivitet. Vi så konsekvensen av dette under finanskrisen, og vi ser i dag at økende forskjeller skaper grobunn for sosial uro og polarisering. De gule vestenes opprør i Frankrike, Brexit og valget av Trump er alle resultater av dette. Samtidig ser vi at ny teknologi endrer hele industrier, og skaper stor usikkerhet for arbeidstakerne. På toppen av dette kommer de globale klimautfordringene, med enorme demografiske og økonomiske konsekvenser. I dette komplekse bildet, blir det å finne de rette investeringene for fremtiden mer krevende enn noen gang.

– Summas investeringsfilosofi handler om å gripe tak i noen utvalgte megatrender som skaper betydelige investerings- og forretningsmuligheter, til tross for risikoene og uroen jeg allerede har beskrevet. En viktig trend er at vi går fra 7 til 10 milliarder mennesker samtidig som ressursene våre er under press – dette skaper muligheter innen gjenvinning, men også innen en viktig sektor som skal sørge for mat til en voksende verdensbefolkning, nemlig lakseoppdrett. En annen megatrend er en aldrende befolkning. Dette gir et det økende marked for helseprodukter og tjenester. Migrasjon og urbanisering skaper mulighet innen områder som utdannelse, sikkerhet og infrastruktur, mens klimaforandringer og behov for bedre energiutnyttelse og energiformer skaper store muligheter innen fornybar energi og energieffektive løsninger.

megatrender og globale utfordringe.jpg

Strategi og formål

– Alle selskaper har en viktig rolle i samfunnet. Så bedriftsledere kan knytte selskapets «purpose» (formål) tettere til hva de bidrar til for samfunnet og kundene sine, og så legge vekt på dette i strategien og operative beslutninger, og kommunisere dette sterkere eksternt. Dermed lever alle etter bedriftens formål.

– Alle bedrifter må nå være mer bevisst på den miljømessige påvirkningen sin, og jobbe for å forbedre dette. Dette kan ofte bety at du sparer penger i verdikjeden gjennom å redusere forbruket av energi, emballasje, logistikk, eller bruk av andre ressurser. Og dette viser både ansatte og kunder og leverandører at man tar dette på alvor, og dermed kan bedriften bli sett på som en ansvarlig forretningspartner og en man ønsker å handle med. Det er betydelige muligheter gjennom å både forbedre driften og spare miljøet, slik at det er både bra for regnskapet, for omdømmet og for samfunnet.

– FNs bærekraftsmål er et godt rammeverk å bruke til å analysere hvordan hver bedrift påvirker noen av disse i sin kjernevirksomhet. Da kan man formulere strategien sin slik at de gir en relevant påvirkning for én eller flere av disse. For et selskap i lakseoppdrettsindustrien, så er 2, 3, 13 og 14 relevante. For et selskap innen helse er nummer 3 relevant. For et selskap innen gjenvinning så er 11, 12 og 13 relevante. Så de fleste bedrifter bør formulere sine strategiske prioriteringer opp mot de relevante SDG-ene, og deretter følge opp og måle endringer og påvirkning etterhvert som de følger de strategiske prioriteringene, akkurat som de kan med regnskapet sitt.

Verdigrunnlaget viktig

Ifølge Indahl vil fremtidens vinnere være de som lykkes med å spille en viktig rolle i samfunnet, fokusere på verdien av å spille en samfunnsrolle og jobbe for et større formål.

– Vi lever i en tid med økende polarisering og politisk uro. Klimaforandringer, miljøutfordringer, demografiske endringer og økende ulikheter for å nevne noe, skaper frustrasjoner og eliteforakt. Dette påvirker også hvilke produkter og tjenester vi velger, hvilke jobber vi ønsker oss og hvilke politiske valg vi tar. Endringene rundt oss skjer fort, og de som sover i timen kan fort oppleve at de både mister kunder og ansatte om de ikke klarer å levere på det samfunnet rundt forventer av dem.

– Skal man tiltrekke seg de beste medarbeiderne og skape en organisasjon som er motivert og målrettet og som leverer sterke resultater, så er verdigrunnlaget og selskapets formål veldig viktig, og kanskje viktigere enn noen gang. Fordi vi har en utfordrende verden, så er mennesker i dag, både som konsumenter, og som medarbeidere opptatt av hva de kjøper og hvor de jobber. Alle ønsker å jobbe med noe som er meningsfylt. Forskning fra Harvard viser at selskaper som tilbyr en meningsfylt jobb, og som påvirker samfunnet positivt, gjør det bedre enn andre selskaper.

– Vi jobber tett med selskapene våre rundt nettopp hvordan de kan inkorporere dette i strategiplanene sine, de operative beslutningene som gjøres, og hvordan dette kan skape meningsfylte arbeidsplasser som tiltrekker seg de beste hodene og skaper innovative kulturer. Og dette gjelder ikke bare selskapene vi investerer i. Vi ser også at vår egen bevissthet rundt å investere kun i de selskapene som faktisk bidrar til å gjøre samfunnet bedre, gjør at vi også lykkes med å rekruttere de beste hodene til Summa.

Å gjøre en positiv forskjell

Indahl forklarer at Summas formål med investeringene er tydelig, men også veldig ambisiøst – de investerer for å løse globale utfordringer.

– Vi har selskaper som Norsk Gjenvinning og Sortera som er blant de ledende i verden på håndtering av søppel, gjenvinning og å skape en sirkulær økonomi. Vi har selskaper som Egain som reduserer energiforbruket og CO2 utslippene i store bygg. Andre eksempler er EcoOnline innen håndtering av kjemikalier, og Hytest som utvikler avanserte antistoffer for diagnostikk av sykdommer. Investeringene våre handler om å sette kapital i arbeid for å løse reelle problemer.

–  Investorer har tradisjonelt tenkt at det å styre etter ESG-mål handler om å redusere risiko for å trygge fremtidige inntektsstrømmer. Da Harvard Business School lagde en eksempelstudie om oss, ble vår tilnærming kalt PE 4.0 – en ny måte å tenke rundt hvordan Private Equity skaper verdi.

– Vi kartlegger de største industriene innenfor våre temaer, ser på over 100 selskaper i året, og velger ut de som er interessante i forhold til driverne og trendene og som har en posisjon og en måte å løse nøkkelutfordringene på som vi har langsiktig tro på. Det gjør at vi har investert både i unge, innovative selskaper som Documaster, til store selskaper som Norsk Gjenvinning.  Alle selskaper vi investerer i har som mål å bidra til å løse et globalt problem. I vår porteføljerapport beskriver vi hvilket problem hvert selskap løser, og hvordan selskapet løser det, avslutter Indahl.

Tre investeringsområder for langsiktige vekstmuligheter:

 1. Effektiv ressursutnyttelse
  • Med en raskt økende befolkning og begrenset tilgang på ressurser, vil det være forretningsmuligheter for selskaper som optimaliserer bruken av naturressurser og energi.
 2. Endret demografi
  • Befolkningssammensetningen endrer seg: Vi får en stadig eldre befolkning, økende urbanisering og mer migrasjon. Dette skaper flere utfordringer. Eksempler på områder som adresserer endret demografi er helseteknologi og utdannelse.
 3. Teknologi som tilrettelegger for forretning
  • Digitalisering og teknologiområder som stordata og kunstig intelligens er nøkkelen for å løse utfordringene bedre og mer effektivt. Eksempler på dette er kommunikasjonsløsninger og digitalisering av finansielle tjenester.

Om Summa Equity:

 • Nordisk Private Equity-fond som startet opp i 2016 og som har hentet inn 4,5 milliarder kroner for å investere i selskaper som løser noen av de globale utfordringene.
 • Har 30 store globale investorer som pensjonsfond, ledende universiteter og fond-i-fond.
 • Tematisk megatrend-fokus, og investerer innen temaene ressurseffektivitet, demografiske endringer og teknologi.
 • Det første Private Equity-fondet som har knyttet alle investeringer opp mot FNs bærekraftsmål
 • 18 ansatte i Oslo og Stockholm
 • Portefølje på 12 selskaper, hvor Summa er hovedeier. Dette inkluderer selskaper som Norsk Gjenvinning, EcoOnline, Milarex, og Documaster.

TEKST: INGER LISE KONTOCHRISTOS  / FOTO: ISTOCK.COM OG ANNA ZHIGALOVA