– Mening betyr at vi gjør noe som vi opplever som meningsfullt og som er til nytte for noen. Flyt betyr at vi gjør noe som vi liker å gjøre, slik at dagen går av seg selv.  Selvsagt kan vi ikke bare ha arbeidsoppgaver som vi liker å gjøre, vi må også kunne utføre arbeidsoppgaver som vi ikke liker så godt, men noen arbeidsoppgaver som vi liker godt må vi ha. For det tredje må vi oppleve mestring slik at vi ser resultatet av det vi gjør og ser at vi får det til og bidrar til noe. Vi ser at vi når noen mål og ser at vårt bidrag hjelper andre og at vi får til det vi holder på med. Dessuten er det et element til som mange trekker fram som viktig for arbeidsgleden, nemlig det er det å ha mennesker rundt seg, noen å være sammen med og som gjør at vi kan oppleve det gode samarbeidet. Dette er noe de fleste trekker fram som viktig og som bidrar til å gi stor arbeidsglede.

Gi rom for arbeidsglede

Jørgensen understreker at ledere må forstå hvilke mekanismer som er viktige for å skape arbeidsglede blant medarbeiderne og må skape rom for dem.

– Det betyr at man må avklare forventningene og finne ut hva som er viktig for den enkelte medarbeideren. Lederne må vite hvilke oppgaver den enkelte medarbeideren synes er viktige og meningsfulle. Da er det nødvendig å ha en god dialog. Skuffelse på arbeidsplassen handler ofte om uavklarte forventninger. Forventninger må være realistiske og det må avklares i en dialog mellom ledere og medarbeidere. Mye av ansvaret ligger også hos medarbeideren. Medarbeiderne må være bevisste på hva som er viktig for dem. Hva kan jeg gjøre mer av for å fremme egen arbeidsglede? Hva er det som gjør at jeg er i denne jobben? Hvordan tar jeg ansvar selv? Er det rom for arbeidsglede i organiseringen på jobben?

– Arbeidsledere må sette arbeidsglede på agendaen. Hva er det som gjør at vi får arbeidslyst og arbeidsglede? Vi må legge til rette for godt samhold og godt medarbeiderskap på jobben og vi må trives med å være sammen med andre mennesker. Det er mye lederen kan gjøre, men lederen vil aldri få det til alene. Det er snakk om å skape en indre motivasjon. Vi kan legge til rette for det og gjøre mye viktig. I stor grad handler det om å skape en kultur på arbeidsplassen. Det viktigste er god dialog og gode relasjoner. Vi kan ha ulike meninger og ulike forventninger, men da må vi snakke sammen om det. Lederen må komme på banen og finne ut hva medarbeiderne mener du som leder må gjøre. Det bunner egentlig i gode relasjoner og det å se sin egen rolle og vite hvem jeg er som leder i forholdet til medarbeiderne.

– Samtidig må vi vite selv hva som bidrar til arbeidsglede. Vi må begynne der, med oss selv. Så må vi få den gode dialogen på plass og kanskje begynne med to kolleger. En god dialog mellom to kolleger er en god start. Mange bedrifter lykkes veldig godt med å skape arbeidsglede. Det kan være mange ulike grunner til det, men ofte handler det om å skape en god kultur som ligger i bunn.

En tid med store endringer

Dagens arbeidsliv oppleves av mange som spesielt krevende og slitsomt fordi det er ekstremt mye endringer med mye automatisering som innebærer at medarbeidere får nye oppgaver og nye kolleger. Plutselig skal man begynne å jobbe på en helt annen avdeling. Store endringer i arbeidsforholdene kan ifølge henne slå begge veier.

– Noen omfavner endringene med begeistring og ser nye muligheter. Da kan endringene være med på å øke arbeidslysten. Andre ser helt annerledes på det og endringene skaper frykt og usikkerhet fordi man mister arbeidsoppgaver og kolleger. De opplever at arbeidslysten daler noe. Ofte skyldes usikkerheten og frykten mangel på kommunikasjon. Endringene får altfor stor plass og medarbeiderne fokuserer i stor grad på endringene.  Vi må prøve å ikke la endringene få for altfor stor plass. Lederen kan gjøre mye med dette. Det handler om kommunikasjon og god dialog og det dreier seg om mer enn å skrive en mail til medarbeiderne. Det må være tosidig og man må forstå endringssituasjonen sammen. Folk må få lov å si hvorfor de opplever endringene som krevende.

Renate Skaue Jørgensen har flere gode råd til ledere som vil skape økt arbeidslyst og arbeidsglede hos sine medarbeidere.

– Først og fremst må lederne være klar over hvor viktig det er at arbeidstakerne opplever mening, flyt og mestring i jobben sin. Det er det som gir arbeidsglede for de fleste av oss. Lederen må sjekke ut og kvalitetssikre at den enkelte medarbeideren har lyst til å arbeide og vite hva som skal til for at den enkelte arbeidstakeren opplever mening, flyt og mestring med jobben sin. Det dreier seg rett og slett om å bli kjent med medarbeiderne. Sørg for at de får mest mulig av det som skal til.

  • Vær god på å skape gode dialoger. Gode dialoger med medarbeiderne gir trygghet.
  • Snakk om arbeidsglede med medarbeiderne dine. Sett arbeidsglede på agendaen. 
  • Bli kjent med deg selv. Hva er det som gir deg som leder arbeidsglede? Hva er det du som leder gleder deg til ved å gå på jobb? Bli mer bevisst på hva som skaper arbeidsglede hos deg selv og gå foran som et godt eksempel.

Tekst: Steinar Steinkopf Sund