Vi lever i en stadig mer komplisert verden, med et stadig mer komplisert trusselbilde rundt oss. Det gjelder i enda større grad for dem som har lederansvar. Vi får stadig eksempler på hvordan utro tjenere rammer der du minst venter det. Det er et dramatisk scenario som de færreste er forberedte på: Betrodde ledere og medarbeidere inngår allianser med kriminelle eller konkurrenter, og svekker din posisjon, lønnsomhet og troverdighet.

Men korrupsjon og svik fra betrodde medarbeidere er bare ett av nesten uendelig mange scenarier som kan ramme når du minst venter det. I 2016 så vi at de politiske rammevilkårene i det Amerikanske presidentvalget ble påvirket og forsøkt endret av krefter som tilhørte en fremmed makt. Selv her hjemme ble flere tjenester forsøkt hacket. PST, byråkratiet og Arbeiderpartiet. Mer nærliggende er det for mange at dine ansatte kan bli skadet i ulykker på arbeidsplassen og under jobbreiser. Det kan bli reist alvorlig kritikk mot beslutninger som er tatt i bedriften, uttalelser fra enkeltansatte eller kvaliteten på produkter og tjenester. Dere kan bli utsatt for hacking, blokkering eller tyveri av kritiske data og kunnskap.

Videre er det helt normalt at politiske rammevilkår blir endret over tid, og det kan fort påvirke deg og din bransje. Dette skjer ofte som følge av regjeringsforhandlinger eller politiske hestehandler, og det er lett å føle at egne behov blir små og usynlige i en slik prosess. Dette gjelder i enda større grad om endringene kommer fra EU. 

Toppleders ansvar

Det er toppleders klare ansvar å sikre at selskapet er forberedt på å møte kjente og ukjente alvorlige trusler. At man arbeider systematisk for å lukke avvik, forbygge ulykker og håndtere kriser. At man ikke avfeier mulige drifts- og virksomhetskritiske scenarier fordi de virker lite realistiske. Når krisen inntreffer er det lett å bli paralysert hvis man ikke har en god operativ plan. For innsatsen må være rask og målrettet hvis man skal minimere skaden og unngå å havne i en negativ spiral hvor krisen blir selvforsterkende.

En krise er din mulighet til å vise hva som bor i deg som leder og medmenneske. Når adrenalinet pumper og hodet koker er det en faktor teller mer enn alt annet: Har du tenkt over hva du gjør hvis du havner i en krise, og vet du hva du skal gjøre når du rammes. Hvis du og din organisasjon er godt forberedt vil konsekvensene og omdømmetapet bli mindre. Dersom dere ikke er forberedt kan liv, helse, miljø og omdømme bli satt i spill og du må forvente skarp kritikk mot deg som toppleder.

Suksesskriterier når krisen rammer

Når det alvorlige avviket, ulykken eller krisen rammer blir du som leder målt på om:

  • Dette var en kjent risiko som dere var forberedt på.
  • Dere hadde gjort det som må forventes for å forebygge hendelsen.
  • Fysisk sikkerhet, datasikkerhet og personsikkerhet var på et akseptabelt nivå.
  • Beredskapsplanen sikret rask iverksetting av nødvendige tiltak.
  • At dere prioriterte liv, helse og miljø.
  • Organisasjonen var regelmessig øvd for å håndtere slike hendelser.
  • Involverte og deres pårørende fikk god omsorg og oppfølging.
  • Kunder og marked fikk rask og god informasjon om konsekvenser og forventinger.
  • Kommunikasjonen var åpen og tillitsfull og dere forsøkte ikke å dekke over sannheten.

Dette er de kritiske spørsmålene som vil bli stilt av styret, ansatte, pårørende, forsikringsselskap, arbeidstilsynet, politiet, kunder, markedet og medier. Svarene du gir kan bli avgjørende for det interne arbeidsmiljøet, lønnsomhet og din egen fremtid. Svarene vil bidra til å styrke eller svekke virksomhetens omdømme, ditt omdømme og din framtidige markedsverdi som leder.

Det vanskelige er at du må lykkes på alle punktene, ikke bare på dem du selv mener er viktigst. Det er ikke uvanlig at en krise håndteres godt internt, men at omdømmet svekkes fordi det sviktet i oppfølgingen av involvert og pårørende eller den eksterne kommunikasjonen.

Forberedt og øvd på at det verste kan skje

Det er ditt ansvar at ledergruppen og medarbeiderne forstår risikobildet, at du har involvert dem i en prosess som gir god innsikt i hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, hvordan det kan forebygges og at dere er drillet på hva dere skal gjøre når krisen rammer. Derfor må ledere tørre å tenke det utenkelige, planlegge og sette medarbeidere i stand til å handle.

Tekst: Gunnar Angeltveit, seniorrådgiver i Kruse Larsen AS / Foto OneVoice