Arbeidsmiljø er i endring

På hver enkelt arbeidsplass er arbeidsmiljøet forskjellig. Og har du tenkt over at det endres hele tiden? Små umerkelige endringer som bare skjer. En dag får vi en ny medarbeider på laget, og da skjer det noe. Kanskje ikke de store endringer, men noe er det som endres. Nye impulser får kanskje slippe inn i eksisterende rutiner, og grunnlag for nyskaping kan være lagt. En vel ansett medarbeider slutter, og en type kompetanse erstattes av en annen. Det kommer en ny sjef inn, og kanskje mye endres enten til det bedre eller kanskje til det som oppleves som verre. Når en medarbeider er borte, kanskje langtdssykemeldt, så må andre gjøre jobben. Og nye samarbeidsrutiner utvikles, og dermed kan kunnskap deles blandt flere, selv i krevende situasjoner.

Hva er egentlig arbeidsmiljø?

Vi har nok ulike assosiasjoner til arbeidsmiljø. Noen er positive, andre er kanskje basert på erfaringer som ikke er fullt så bra. Arbeidsmiljø er sammensatt og handler om forholdene til arbeidstakere på arbeidsplassen. Ny forskning viser at det er ikke firmahytter og fruktkurv som bidrar til et godt arbeidsmiljø. Det er viktig å ha fokus på det som hindrer gode arbeidsprosesser og produktivitet. Det kan være rollekonflikter, stress og organisatorisk rettferdighet. Det er sterk evidens for at de arbeidsplasser som jobber med de underliggende faktorer som hindrer det gode, er de som lykkes best og har de gode resultatene.

Det sitter i veggene.....

Det sitter i veggene her hos oss, er en frase man kan bli møtt med når en kommer inn på en arbeidsplass. Svaret på det er at «nei, det er ikke noe som sitter i veggene, det blir slik du gjør det til». Arbeidsmiljøet er hver dag utsatt for endringer, små eller store. Er det noe som har lyst å si at arbeidsmiljø er ledelsens ansvar, så er det feil svar. Det er heller ikke noen andre som har ansvaret. Riktignok så pålegges arbeidsgiver at arbeidstakers sikkerhet, helse og velferd ivaretas på arbeidsplassen. Men det største ansvaret har faktisk du som ansatt. Du og dine kollegaer og ledelsen sammen har et felles ansvar for at arbeidsmiljøet blir bra. Du kan påvirke din egen innsats i så måte, ikke andres. Har du tenkt over hva ditt bidrag til et godt arbeidsmiljø er? Kanskje du vil være den som kommer på jobb med godt humør og sprer glede, kanskje du vil være den som er faglig oppdatert og som gledelig deler av din kunnskap. Jeg mener du må ta et valg om hva du vil bidra med. Ikke gi opp, da blir du kanskje den «surpompen i hjørne» som kanskje er med å trekke opplevelsen av arbeidsmiljø ned.

Nye tider – gamle tanker

Når det skrives om arbeidsmiljø hører vi ofte at det blir analysert ved hjelp av krav-ressurs modeller. For lave krav er ikke bra, og for høye krav uten støtte og autonomi er heller ikke gunstig. Har du for mye støtte og for lite krav, må vi øke kravene litt, så blir det bra. Her setter jeg det «på spissen» som det heter, men svært enkelt sagt så har dette ofte vært tilnærming til HMS arbeid og dermed også tilnærming til å gjøre endring i arbeidsmijøet

Nye tider – nye tanker

Dagens arbeidsmiljø er preget av høyt utdanne ansatte med høye krav og forventinger til arbeidslivet. Kanskje ikke krav-ressurs måten å tenke på er tilpasset dagens arbeidsliv? Å foreta en enkel analyse over hvordan arbeidsmiljøet kommer til uttrykk på arbeidsplassen kan være en litt annerledes måte å tenke på. Hvordan snakker og tenker vi på arbeidsplassen, og hva er logikken bak dette uttrykket. Hvem er det som får anledning til å uttale seg. Hvordan blir ansatte hørt og verdsatt. Blir noen grupper prioritert foran andre? Mangfoldet i uttrykket er viktig for å sikre at vi tilpasser oss kundeopplevelser, ansattopplevelser og at vi blir en lønnsom virksomhet. Gjennom å identifisere og tydeliggjøre hvordan arbeidsmiljøet kommer til uttrykk, får vi mulighet til å diskutere og kanskje også konfrontere dette uttrykket. Slik får vi mulighet til å utforske muligheter og dermed introdusere noe nytt som gir en endring til det bedre. Språket vårt et et av de viktigste verktøy vi har for å skape en god arbeidsplass.

Gjør deg lønnsom

Godt arbeidsmiljø kjennetegnes altså ikke bare av felles lunsj og fruktkurv. Det kjennetegnes ved at alle får anledning til å uttrykke seg, blir respektert og lyttet til, og at ingen grupper er mer verdsatt enn andre. Godt arbeidsmiljø kjennetegnes ved høyt nærvær, kunnskapsdeling og uttrykt omsorg. Omsorg for hverandre (både ledelse og ansatte), kunder og firma. God omsorg viser seg ofte i vedvarende gode resultater.

Invester i arbeidsmiljø

Å investere i arbeidsmiljø er lønnsomt. Bedrifter som gjør det, blir attraktive som arbeidsgiver. Gode ansatte leverer fornøyde kunder. Fornøyde kunder gir lønnsomme bedrifter. Husk at å investere i arbeidsmiljø ikke er en engangs greie. Arbeidsmiljø endres hele tiden, det er det som gjør det spennende. Så investeringene må gjøres hele tiden, og språket er kanskje ett av de viktigste verktøy vi har for å skape det gode arbedsmiløet. Bruk verktøyet med sunn fornuft er mitt råd.

Tekst: Stein Ove Kvamme har erfaring fra ledelse, og jobber nå i DHL Global Forwarding (Norway) AS.  Han tror på livslang læring, og synes det er viktig at vi alle tilegner oss ny kunnskap for å møte framtiden.