Hva skjer når organisasjonen svekkes i troen på ledelsens evne til å lede virksomheten inn i framtiden? Over halvparten av arbeidstakerne i Norge tror egen ledelse og kollegaer har kompetansen som skal til for å møte framtiden. Men det er også en betydelig andel som stiller seg tvilende til om egen ledelse har det som skal til for å møte framtidens krav eller det som skal til for å utnytte mulighetene, viser Stamina sin Jobbehelseundersøkelse for 2018. Hva skjer da?

Det er fjerde året på rad Stamina har gjennomført en omfattende jobbhelseundersøkelse i Norge. 2500 arbeidstakere er stilt spørsmål i skjæringspunktet arbeidsliv, helse og livsstil. Flere av spørsmålene er viet tema endring.

Et av spørsmålene knytter seg til framtiden og i hvilken grad ansatte mener ledelsen og kollegaer i virksomheten de jobber i har tilstrekkelig kompetanse for å møte virksomhetens framtidige muligheter og utfordringer. 35 prosent har ingen bestemt formening, mens 14 prosent tror ledelsen og kollegaer i svært liten eller liten grad har den rette kompetansen. Det er ikke uproblematisk ifølge organisasjonspsykolog Jan Norman Bjørkmo i Stamina.

-Svekkes troen på ledelsens evne til å ivareta organisasjonens behov for framtiden, vil medarbeiderne oppleve mindre grad av organisasjonstilhørighet. Det kan slå negativt ut på flere forhold, sier organisasjonspsykolog Jan Norman Bjørkmo.

Han understreker at Stamina sin Jobbhelseundersøkelse har et bredt utvalg og at den ikke er rettet spesielt mot virksomheter som er under større endring. Erfaringsmessig vil andelen som er skeptisk til ledelsens evner til å håndtere fremtiden kunne øke under større omstillinger, men hvor mye avhenger av flere faktorer, blant annet hvordan dette håndteres av ledelsen.

Organisasjonstilhørighet defineres som i hvilken grad et individ identifiserer seg med organisasjonens verdier og føler engasjement for organisasjonen. En metastudie med resultat fra forskning med over 50 000 arbeidstakere viser at høy organisasjonstilhørighet gir lavere stress, redusert fravær og redusert turnover.

-Høy organisasjonstilhørighet korrelerer med både bedre arbeidsprestasjon og såkalt ekstrarolleadferd, som går ut på at medarbeideren frivillig tar på seg oppgaver utover de som er definert i egen stillingsinstruks når det er behov for det. Dette er bare noen av grunnene til at det er viktig at arbeidstakere beholder troen på framtiden, forteller Bjørkmo.  

– Det er altså all grunn til å ha sterkt fokus på håndtering av de menneskelige faktorene under omstilling og vektlegge forarbeid som tar opp i seg signaler nedenfra fra de som har best kjennskap til medarbeiderne. En god risikoanalyse må ligge i bunn før man går inn i endringsprosesser. Da vil man få et bedre overblikk over hvor man må sette inn tiltak for å trygge og involvere ansatte slik at de blir med på endringsreisen, sier Bjørkmo.

I hvilken grad opplever du at ledelse og medarbeidere på din arbeidsplass har tilstrekkelig kompetanse for å møte virksomhetens framtidige muligheter og utfordringer?

 

Totalt

Mann

Kvinne

Veldig dårlig

3 %

3 %

4 %

Dårlig

11 %

12 %

9 %

Nøytralt

35 %

34 %

36 %

Ganske bra

38 %

38 %

39 %

Veldig bra

13 %

13 %

13 %

 

 

 

 

Først og fremst de yngste som ser mulighetene i endring

Årets undersøkelse viser at det først og fremst er de yngste arbeidstakerne som ser på endringer i arbeidsmarkedet som en mulighet for egen del.

35 prosent av dem under 30 år ser på endringer i arbeidsmarkedet som en mulighet. Tilsvarende andel for dem over 50 er 25 prosent.

Imidlertid er det nær 60 prosent som sier de har et verken eller forhold til endring og hvorvidt det representerer en trussel eller en mulighet for dem selv.

Sjekk hvordan det står til med organisasjonstilhørigheten

Her er noen eksempler på påstander som omhandler organisasjonstilhørighet. I hvilken grad arbeidstakerne er enig i påstandene kan gi en god pekepinn på hvor godt det står til.

  1. Mine verdier er veldig lik organisasjonens verdier
  2. Denne organisasjonen inspirerer meg virkelig til å yte mitt beste
  3. Jeg sier til mine venner at dette er en god organisasjon/virksomhet å jobbe i

Måling av i hvilken grad ansatte er enig i påstandene ovenfor kan suppleres med noe spørsmål. Spørsmålene bidrar til å måle om organisasjonens HR-policy oppleves god av ansatte – dette henger nært sammen med opplevelsen av organisasjonstilhørighet:

  1. Blir ansatte behandlet rettferdig i denne organisasjonen?
  2. Får ansatte den informasjonen de trenger i denne organisasjonen?
  3. Har du tro på at den overordnede ledelsen ivaretar virksomheten på en god måte?

Kilde: pressemelding.