– Overordnet retning og styringssignaler. Ledergruppen har for det første ansvar for bedriftens overordnede strategi. I utgangspunktet kan jo lederen på toppen selv lage den, men sjansen er stor for at den blir bedre etter å ha blitt diskutert i ledergruppa der man møter flere perspektiver. Dessuten får hele ledergruppa eierskap til strategien, noe som bidrar til at alle drar i samme retning. Mange vil nok oppleve dette som selvsagt. Likevel er det et paradoks at man ofte ikke har en tydelig strategi. Hva man teoretisk vet og hva man gjør i praksis er med andre ord ikke alltid det samme. Ledergruppa bør derfor lage en tydelig og klar overordnet strategi som alle er med på.

– Økt beslutningskvalitet. Effektive ledergrupper øker kvaliteten på beslutningene som blir tatt gjennom grundige diskusjoner. Det blir mulig å få til en grundig og bred belysning av problemstillingen ved at flere enheter med ulike perspektiver og interesser er representert i ledergruppen.

– Økt gjennomføringskraft. Gjennom å følge opp beslutninger kan ledergrupper øke sjansen for at strategiske planer blir gjennomført

– Enhetlig fungering. Effektive ledergrupper bidrar til at organisasjonen fungerer som én enhetlig og godt koordinert organisme, i stedet for en samling enheter som går i beina på hverandre og ikke drar nytte av at de er del av den samme organisasjonen.

– Identifikasjon og initiering av nødvendig endringsarbeid. En effektiv ledergruppe bidrar videre til at organisasjonen identifiserer nødvendige endringer, omstillinger og justeringer som må til for at organisasjonen skal fungere optimalt og overleve fremover. I tillegg bidrar ledergruppen til at disse endringene faktisk iverksettes og følger opp at de virker etter hensikten.

– Kompetente og trygge ledere. Effektive ledergrupper bidrar til at ledergruppens medlemmer utvikler seg som ledere og blir enda bedre til å utføre arbeidet sitt. Ledergruppa skal være et sted der lederen kan få råd og respekt og den skal være en vegg å lene seg mot, en emosjonell støtte og skal gjøre det tryggere å være i lederrollen.

Grunnleggende forutsetninger

Midelfart forteller at det er noen få grunnleggende forutsetninger som må på plass for at man skal bli en effektiv ledergruppe.  Ledergruppa må ha et tydelig formål, en riktig prioritering av sakene og fokus på samarbeid.

– Det høres egentlig ganske banalt ut, men først må man tenke nøye gjennom hva man egentlig vil med ledergruppa. Gruppa må ha et formål. Det virker litt selvsagt, men det er faktisk viktig at ledergruppa setter seg ned og diskuterer formålet med gruppa og hvilke problemstillinger ledergruppa skal arbeide med. Formålet er viktig. Når man har et klart formål, så jobber man for å få dette til å skje i praksis. Jeg hadde hatt mye mindre å gjøre hvis ledergruppene i organisasjonene hadde satt seg ned og gjort dette ordentlig. I fotball er det åpenbart, der er formålet å jobbe sammen for å score mål, men det er ofte ikke så selvsagt for ledergrupper.

– For det andre er det viktig at ledergruppa bruker tiden på de viktige sakene slik at ikke mye av tiden går med til å diskutere sommerfesten eller plasseringen av den nye kaffemaskinen. De viktige sakene er lettere å unngå fordi de er vanskeligere å ta tak i. Dessuten må man ha systemer og strukturer på møtene som støtter opp om at man skal samarbeide. Ofte måles man på det man produserer individuelt. I stedet skal man ha verdier for mål og innsats som stimulerer til samarbeid.

Kontinuerlig læring

Midelfart forklarer at ledergrupper som jobber effektivt på møtene og etterpå ofte kjennetegnes av at de evner å lære kontinuerlig.

– De stopper opp og vurderer seg selv hele tiden, analyserer sitt eget arbeid og gjør justeringer etter hvert. Når Midelfart skal jobbe med en ledergruppe starter han alltid med å snakke med alle gruppemedlemmene. Ofte er alle gruppemedlemmene samstemte om hva som er de viktigste utfordringene, men likevel blir det ofte ikke gjort noen endringer. Hvorfor er det slik? Det kommer av at de ikke har noen arena der de kan snakke om det men er hele tiden opptatt med å produsere. Ledergruppene hadde kommet veldig langt om de hadde hatt en arena der de kunne evaluere og vurdere sitt eget arbeid og justere seg selv. Ledergruppene trenger å kunne stoppe opp og reflektere over hvordan de selv fungerer.

– Det er et paradoks at mange ledere liker å stille opp i Vasaloppet eller i Birkebeinerløpet og ingen leder tror at man kan delta i slike løp uten å trene. Likevel tror man at ledergruppen kan fungere helt av seg selv. Man må trene, også i ledergruppene. Grunnelementet er å trene på å samarbeide og jobbe sammen og gjøre ting på en annen måte.

Thomas Nesset Midelfart har noen konkrete råd til ledergruppene for hva ledergruppene kan gjøre i praksis for at de skal bli mer effektive:

  • Bring inn saker, beslutninger og problemstillinger som angår flere enheter inn i ledergruppen for diskusjon og beslutning, i stedet for å avgjøre dem selv.
  • Diskuter saken i egen enhet før den blir tatt opp til diskusjon i ledermøtet slik at man får frem synspunktene fra organisasjonen, og starter forankringsprosessen.
  • Legg til rette for at man både kan be om og gi ærlige og konstruktive tilbakemeldinger i gruppa slik at alle kan gjøre en bedre jobb.
  • Legg til rette for at medlemmene kan be om støtte fra de andre medlemmene når de står i en vanskelig eller utfordrende situasjon, og at de andre faktisk stiller opp og gir denne støtten.
  • Hold et kritisk øye med ledergruppa og pass på at den fungerer i samsvar med formålet. Vær villig til å gjøre justeringer i måten den fungerer på underveis.

 TEKST: STEINAR STEINKOPF SUND        FOTO: PRIVAT OG ISTOCK.COM