Avgjørende egenskaper

– Den god leder finner mening, motivasjon og inspirasjon i sin rolle og arbeidsoppgaver, og har en klar mening om hva fremtiden vil bringe, hva han eller hun er villig til å gjøre for å komme dit og hva vedkommende ønsker seg i bytte for sin innsats. Lederen vet at rollen er utsatt og krevende, men er samtidig fokusert på hva som gir trygghet til å stå i krevende oppgaver.

– En gode leder er til stede, er opptatt av detaljene rundt seg og går inn i sitt arbeid og rolle med all sin energi. Lederen styrer gjennom mål som ansatte kjenner seg igjen i og som er en naturlig del av lederens verdier og visjon. I tillegg skaper lederen trygghet gjennom sin atferd og utfordrer på en spennende måte som skaper stimuli for utvikling. Lederen er kreativ og får fram kreative ressurser hos de ansatte.  

– Den gode leder vet hvorfor han eller hun har sin jobb og kan raskt forklare dette for hvem det måtte være. Lederen ser på jobben som en naturlig del av sin personlige vekst. Lederen vet forskjellen på hva som gir oss mennesker gode selvtillit og god selvfølelse. Ord og holdninger betyr ikke så mye som atferd, så fokus ligger på å få mennesker til å gjøre, ikke å si. 

Edvinsen forteller også at en god leder vet at effektivt arbeid, med god kvalitet, utført på en komfortabel måte for virksomheten og kunden, er roten til all suksess. Han eller hun vet hvem som betyr mest for de oppgavene som lederen gjør og hva god kvalitet innebærer. Lederen vet hvordan man planlegger sine egne og virksomhetens oppgaver, og vet samtidig hvordan man jobber for å skape utvikling og vekst. Lederen vet at kultur på arbeidsplassen betyr svært mye og kjenner til hvordan dette kan utnyttes til alles fordel. 

– En god leder har god overtalelsesevne, utfordrer omgivelsene og involverer ansatte slik at de ønsker å la seg lede. Lederen tør litt mer enn andre og er svært god på å beskrive nåsituasjonen og hvordan han eller hun ønsker at ting skal være i fremtiden. Lederen er til å stole på og bryr seg om andres ve og vel, forstår verdien av god kommunikasjon og gjør dette på en måte som når frem til alle. I tillegg vet en god leder at grunnlaget for alle gode prestasjoner er god helse, og dyrker aktiviteter som sikrer en balansert fysiologi, inntak av bra mat og tilstrekkelig hvile. 

– Et veldig spennende fellestrekk mellom effektive ledere er at de er gode på å kopiere andre. Med det mener jeg at de studerer nøye hva andre ledere har gjort i tilsvarende posisjoner og sørger for å ikke være så veldig nyskapende, iallfall ikke før de er blitt mer erfarne. Jeg liker eksempelet med McDonalds hvor vi ser at de beste franchisetakere er amerikanske bønder. Årsaken til at de lykkes er at de følger konseptet til punkt og prikke. Andre, mer intellektuelle, mislykkes oftere fordi de finner opp nye løsninger og mener å ha bedre måter å gjøre ting på og dermed avviker fra konseptet.

Disiplinert tenkning og kreativitet

Edvinsen fremhever to ting som han mener at bidrar til vekst og utvikling. 

– For det første tenker jeg på det vi kan kalle for disiplinert tenkning. Med dette mener jeg at du bør bygge et system for hvordan du tilnærmer deg utvikling. I et forskningsprosjekt på 90- tallet kartla forskere hva som kjennetegnet spesielt suksessrike virksomheter, og her kom de frem til at det var nettopp slik tenkning som var fellesnevneren. Utvikling starter med at man stiller seg tre spørsmål; hva interesserer oss, hva kan vi bli best på, hva vil gi oss best resultat? Lang tids refleksjoner rundt disse spørsmålene vil gi svar som gir utvikling på høyt og solid nivå over tid. Spørsmålene kan virke uskyldige nok, men det krever sin mann eller kvinne å svare godt på disse. I enkelte virksomheter var det eksempler på at det ble drøftet i flere år før man fant det endelige svaret. 

– For det andre handler det om å være kreativ. Kreativitet betyr å lytte til din indre stemme og stole på din intuisjon. En viktig ressurs vi mennesker har er vår kreative evne. Evnen til å tenke nytt og gjøre ting bedre bor i oss alle, det viktige er å utnytte denne fullt ut. Det hele begynner med deg, se under beina dine. Hva fins det av muligheter? Så lenge det er udekte behov et sted, fins det muligheter. Din jobb blir å tenke nytt, finn ut hva du kan gjøre bedre enn andre og se på hva andre gode ledere gjør. Ofte utløses gode ideer av små hint man kommer over i hverdagen. Derfor blir det viktig for deg å planlegge hvordan du kan komme over mest mulig av slike hint. Gode aktiviteter for å få til dette er å gå på kurs, seminarer, lese bøker, høre på lydbøker og satse på å utvikle deg selv.

Verdibasert ledelse

Edvinsen mener at det ofte blir hevdet at en leders personlige egenskaper har stor betydning for resultatene. I en forskningsrapport fra 2004, «Ledelse - spiller det noen rolle,» blir det konkludert med at lederens personlighetstrekk, intelligens og atferd kan ha stor betydning for virksomhetens effektivitet og lønnsomhet. Forskningen er noe usikker på betydningen av glorieeffekten at lederen er godt likt, men alt tyder på at den lederen som er opptatt av å skape og kommunisere visjoner og skape gode relasjoner mellom medarbeidere, får de beste resultatene.

– I en svært spennende rapport fra 2012, «Kartlegging av Lederutvikling i staten», oppsummeres det med blant annet at tilføring av kunnskaper om ledelse er en av de viktigste faktorene å satse på. Jeg mener at det viktigste personlighetstrekket en leder kan ha er at han eller hun driver tydelig verdibasert ledelse. Moderne ledelse har et sterkt fokus på verdier, iallfall i europeisk sammenheng. Altså, virksomheter og ledere som baserer sitt arbeid, sin motivasjon, tro og atferd på gode prinsipper og verdier. Verdibasert ledelse har ikke noe med myke verdier å gjøre, men med hva som får mennesker til å utvise en spesiell atferd. 

– Verdibaserte ledere er spesielle personer. Disse er ydmyke og observante med hensyn til sine omgivelser. Noen typiske kjennetegn ved disse er at de er målbevisste og har evne til å planlegge på kort og lang sikt, de er utholdende og prinsippfaste, de oppmuntrer sine omgivelser, de snakker ned nederlag og snakker opp suksesser, de er rettferdige og viser dette tydelig. De har evnen til å kommunisere og få med seg flere typer mennesker og er opptatt av edlere grunnverdier i mennesket. I tillegg er de synlige og til stede med hele sin energi, de er dyktige på å fordele oppgaver til rett medarbeider, de gir informasjon, tar medarbeidere med på råd, og skaper et miljø som kan sammenlignes med en skole hvor man lærer og vokser.

– Min erfaring er at ledere som driver verdibasert, har høy status og høy påvirkningskraft på sine medarbeidere.

Få frem gode prestasjoner hos ansatte

Edvinsen forteller at effektiv ledelse har mange sider, hvor det primære er å legge til rette for at andre mennesker kan produsere best mulig. Han legger særlig vekt på to forhold som har stor betydning for lederens påvirkning på medarbeidernes prestasjoner. 

– Forventninger har den egenskapen at de skaper inspirasjon, både fordi man vil leve opp til dem, samt at man ikke vil skuffe noen. Hvis vi ofte hører utsagn som «kan du ta deg av den avtalen med kunden fordi du alltid oppnår så gode resultater med ham», så vokser vi hver dag.

– I det amerikanske skolevesenet utførte Professor Robert Rosenthal et eksperiment med forventninger for 60 år siden. Lærerne på en grunnskole ble fortalt at ett spesielt elevkull ville utvikle seg mye raskere enn andre fordi de var utplukket på grunnlag av en IQ-test. Elevenes resultater ble målt fra 1.-3. klasse, og resultatene var bemerkelsesverdige gode. Sannheten var imidlertid at elevene var tilfeldig valgt ut og det hadde aldri vært gjort noen IQ-test. I rapporten blir det beskrevet at lærerne behandlet elevene som spesielle, ga dem oppmuntring og anså deres atferd og resultater som naturlig for slike elever. Lærernes forventinger ble innfridd. I psykologien omtales dette som «selvoppfyllende atferd skapt av andres forventninger.» En leder bør bruke dette aktivt, og forventninger bør oppstilles som mål og være positivt formulert.

– Det andre forholdet som jeg vil nevne bygger på en studie publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologiforening i 2010 hvor det ble forsket på sammenhengen mellom dialogisk kommunikasjon og resultater i ledergrupper. Her så man på sammenhengen mellom hvor gode medlemmene i gruppen var på effektiv kommunikasjon seg imellom og de resultater de klarte å produsere. Resultatet var entydig; jo bedre medlemmene var til å føre effektiv dialog med hverandre, jo bedre resultater fikk de. Spesielt ble det pekt på evnen til å være nysgjerrig på hverandre og utforske hva andre er i stand til å gi av verdi til en selv.

En effektiv leder har fokus på å lage gode team som kjennetegnes ved felles utfordringer, mål og strategier, samt har fokus på å utgjøre en forskjell i fellesskap og utvikle vi- følelsen, avslutter Edvinsen.

TIPS
1. Bruk en fast metodisk tilnærming til oppgaver. Alt for mange bruker unødvendig tid på å vurdere hvordan man skal gå frem. Sørg heller for å ha gjort alt klart på forhånd, for eksempel ved å lage en sjekkliste. Slik vil du også sikre at du ikke glipper på noe.  
2. Kartlegg dine nøkkelinteressenter. Vær helt klar på hva som er dine nøkkelinteressenter, nøkkelresultater og nøkkeloppgaver. Ha hovedfokus på det som er din jobb og det du har best kompetanse på. 
3. Jobb når du jobber og sørg for å være effektiv. Sett av tid til de ulike tingene du jobber med og jobb i henhold til dette. Uklarhet, sammenblanding og for dårlig fokus reduserer dine resultater i vesentlig grad. 
4. Lag daglige oppgavelister. Dette henger sammen med forrige punkt. For å sikre at du har fokus der du trenger det, bør du lage en oppgaveliste hver dag på inntil seks oppgaver. På denne skal det hele tiden stå de viktigste oppgavene du har. Om du ikke blir ferdig, overfører du oppgavene til neste dags liste. 
5. Utvikle dine kunnskaper konstant. Det heter seg at kunnskaper er ferskvare og kan ikke vedlikeholdes. Enten utvikler du deg, eller så sakker du akterut. Av den grunn må du ha en klar plan for hvordan du skaffer deg nye kunnskaper som utvikler både faget ditt og skaffer deg nye ferdigheter. 
 
OM PÅL ARNE EDVINSEN
  • Er utdannet jurist og har lederutdanning fra Norges Handelshøyskole/AFF.
  • Har skrevet boken «Effektiv ledelse».
  • Har jobbet som leder i mange år.

TEKST: CECILIE H. HAMMERNES      FOTO: HANNE SKJEMSTAD OG ISTOCK.COM