Har du som leder og din virksomhet oppdaterte strategier for å sikre god prestasjon over tid, eller henger dere fast i utdatert tankesett om hva som skal til for å skape og opprettholde dette?

Kanskje et provoserende, men absolutt nødvendig spørsmål om du ønsker å oppnå suksess over tid. I følge Forbes Coaches Council member Dr. Jacinta Jiménez er det mye å gå på;

“Changes like hyperconnectivity and globalization have created an always-on and always-connected culture that has fundamentally altered the way we live and work. Unfortunately, despite these changes, many organizations, managers and individuals are still clinging to outdated formulas of what it takes to be and remain successful at work,”

Eksempler på utdaterte tankesett kan være at jo mer man jobber, jo mer får man gjort. Eller at hardt arbeid er det eneste som lønner seg over tid. Eller at å vise sårbarhet og be om hjelp er tegn på svakhet, og at å slite i lederrollen utelukkende er en privatsak. For å ha det bra i våre liv og på jobb trenger vi tilstrekkelig balanse på flere områder. Det være seg mellom jobb og fritid, aktivitet og hvile, å være på og koble av for å nevne noe. Når balansen er fraværende risikerer vi å ende opp med redusert kapasitet, produktivitet og livskvalitet. 

Velg en bærekraftig og helhetlig tilnærming

Muligheten til å være tilgjengelig og responsiv store deler av døgnet – kombinert med økende mengde oppgaver og krav -  gjør det vanskelig for mange å sette de nødvendige grensene og å sikre balansen for oss selv, medarbeidere og i organisasjon som sådan.

Å lykkes med det krever en kombinasjon av fokus på å bygge personlig resiliens gjennom god og bærekraftig selvledelse, og organisatoriske strategier og policy som understøtter behovet og muligheten for å utvikle og etterleve de.

Et enkelt og konkret eksempel fra virkeligheten er lederen som i god intensjon ofte sender sine ledere e-post i helgene for å minne om alt som må huskes kommende uke. Dette er en lederatferd som på sikt risikerer å svekke både personlig og organisatorisk resiliens. Opplevelsen av å aldri ha helt fri, og tanken på alt som er ugjort gir grobunn for negativt stress.

Den personlig strategien for å håndtere slik praksis kan være å la være å åpne disse e-postene, med den risikoen det medfører i fall det faktisk er presserende informasjon.

En mer suksessfull og bærekraftig tilnærming vil være om virksomheten drøfter og innfører policy om når det er akseptabelt å sende e-poster i helgene.  Å overlate til hver enkelt å sette nødvendige grenser øker såbarheten og reduserer effektiviteten på sikt. Å innføre strategier og policy som  støtter opp under foretrukket og akseptabel praksis vil derimot være bærekraftig lederskap.

Norske ledere er utsatt

I en undersøkelse foretatt av Respons Analyse for Proffice, med mer en 2500 yrkesaktive respondenter, kom det fram at over 60 prosent av norske ledere har vært utbrent eller i faresonen for å bli det. I min praksis som lederutvikler og coach for ledere får jeg inngående innsikt i hvilke faktorer som i praksis har bidratt til utbrenthet, og heldigvis også hva som kan hjelpe dem ut av det. Selve ordet utbrenthet benyttes sjelden, de kaller det gjerne å gå på en smell, eller å møte veggen.

Det høye tallet og muligheten for at det kan øke krever at ledere og virksomheter ikke bare tenker på hvordan utbrenthet kan stoppes, men også hvordan det kan forebygges. Utbrenthet rammer ikke bare hver enkelt, det rammer hele organisasjonen med alt fra turnover til kostnader relatert til sykefravær, og det rammer samfunnet generelt med høye velferdskostnader. Å forebygge utbrenthet må ses på som en organisatorisk så vel som individuell utfordring og ansvar.  

Mismatch mellom krav og kapasitet er en dokumentert forklaring på hvordan utbrenthet kan oppstå.

Extensive research on the topic of burnout has found that when the demands of our work and our capacities as humans become mismatched, it can lead to burnout

24-timers mennesket

Mismatchen kan ikke avhjelpes alene med organisatoriske strategier, god rolle- og ansvarsfordeling og velfungerende policyer.  Til syvende og sist er den viktigste personen vi leder alltid oss selv. Å kjenne seg selv og egen fungering godt nok til å vite hva vi trenger når, gjør det mulig å justere og tilpasse i en travel lederhverdag.

Ledere er gjerne hardtarbeidende ambisiøse mennesker, men langfra alle kjenner sitt eget balansepunkt og hva de trenger, før de faller over. Jeg erfarer at det ofte er fravær av selvomsorg og støttende tankesett og strategier, som fører ledere ut i utbrenthet. I samtaler med nær 200 ledere siste halvannet år er dette fremtredende;

 • De klarer ikke koble seg av jobben mentalt
 • Konsentrasjon og evne til å holde fokus er redusert
 • Arbeidsoppgaver hoper seg opp, prokrastinering øker
 • De sover dårligere og har mange bekymringstanker
 • Sosialt liv blir et ork, relasjoner svekkes og prioriteres bort
 • Gleden i hverdagen er borte

Norsk jobbhelserapport fra Stamina peker på at oppfølging av 24-timers mennesket er ett av 3 perspektiver som må balanseres for å oppnå varig reduksjon i sykefravær. Vi er hele mennesker som trenger å være tilstede innenfor flere livsområder for å ha det bra, og for å prestere bra.

Styrk egen resiliens med bærekraftig selvledelse

Ledere jeg bistår sier ofte at «jeg trodde ikke det skulle skje meg».  Jeg pleier da å si at ledere også er mennesker, med samme grunnleggende behov som alle andre. I coachingforløpet er fokus primært på å hjelpe den enkelte til å bygge egen resiliens slik at evnen til å stå i utfordringer og å tilpasse seg endringen styrkes. En vesentlig komponent er å skape egen energi gjennom ulike tiltak.  Det gir personlig bærekraft for hver enkelt leder. En bærekraft som gjør det enklere å stå støtt og tydelig i lederrollen over tid.

Når vi har jobben i bakhodet 24/7 er det ikke plass til mye annet. Det svekker energien og kapasiteten langs flere dimensjoner som mentalt, emosjonelt og fysisk. Det kjente hamsterhjulet blir bare enda mer krevende å håndtere. Til slutt er møtet med veggen et faktum.

The key, Jiménez said, is coaching leaders toward resilience using an integrative approach: To truly address the burnout epidemic, we need to have resilient people, teams and organizational processes.

Hamsterhjulet vil alltid være der -  med mindre vi tilnærmet melder oss ut av samfunnet – men vi kan selv definere innholdet i hjulet, og fort vi tillater at det snurrer. På det personlige plan ligger derfor nøkkelen i det jeg definerer som bærekraftig selvledelse.

5 konkrete ting du kan gjøre

I Bærekraftig selvledelse inngår komponenter som tankesett, struktur og vaner, og det å sørge for balanse innenfor viktige livsområder.

 1. Velg et støttende tankesett

En del av å bygge egen resiliens er å velge hvilket perspektiv du skal innta, hvilket tankesett du velger å ha. Livslang læring er som kjent en hyppig brukt frase. I denne konteksten kan det konkretiseres til å ta erfaringen du eventuelt måtte ha med å møte veggen som læring, i stedet for å tenke at du har mislyktes som leder. Det gir et helt annet utgangspunkt og energi for veien videre.   

Kjenner du at du nærmer deg en grense du er redd for å tippe over, søk støtte hos noen du kan prate fritt med. Min erfaring er at mange ledere går alene med problemene ut fra et tankesett om at å be om hjelp er å vise svakhet. Å be om, og å ta i mot hjelp er tvert om å vise styrke.

 1. Gi hjernen gode arbeidsbetingelser

Et annet viktig område er å gi hjernen gode arbeidsbetingelser. Å sørge for å sette struktur på dagen og ha gode arbeidsvaner som støtter deg. Dokumentert effektiv metoder som virker når de tas i bruk er å

 • Ta jevnlig med pauser gjennom dagen
 • Gjør en ting av gangen, det styrker fokus og øker effektiviteten i oppgaveutførelsen
 • Reduser distraksjoner som varsler på e-post, surfing på sosiale medier
 • Sørg for pause mellom avtalene i kalenderen

Å jobbe mange timer i strekk uten pause, og å prøve å gjøre flere ting på en gang er kontraproduktivt. Hjernen trenger hvile for å restituere seg, og den er uansett ikke i stand til å multitaske.

 1. Sørg for balanse mellom ulike livsområder

Suksess og balanse går hånd i hånd. Det er ikke mulig å ha suksess over tid, om du er konstant ubalansert. Vi har alle ulike balansepunkt, og hver enkelt person må finne sitt. Enkel tilnærming er å tenke gjennom hva det er du savner mer av i livet, og lage en plan du forplikter deg til for å få mer av det. Ikke alle er bevisste på hvor ubalansen er, eller hvordan de kan klare å justere, da kan det å få hjelp av en coach være en god investering.

I coaching og undervisning med ledere identifiserer vi viktige livsområder for den enkelte, og visualiserer dette i et eget livshjul. Prinsippet er at hjulet skal være noenlunde rundt for å få det til å trille på en god måte.

For mange ledere er det en kraftig vekker å visualisere realiteten i livet på denne måten. Egne prioriteringer blir med ett veldig tydelige. Og som vi alle vet så starter all endring med bevisstgjøring.

 1. Sett de nødvendige grensene

Mangel på grenser og at vi strekker oss i alle retninger er en medvirkende årsak til utbrenthet. Ved å bli flinkere til å sette grenser og si nei når vi trenger det, får vi mer tid og rom for å praktisere selvomsorg og gjøre ting som nærer oss. Du kan tenke på det som å ta på din egen oksygenmaske. Du trenger den også for å kunne være noe for andre. Å ta vare på deg selv er ikke luksus. Det er nødvendig for å kunne gi andre mer enn restene av deg selv.  

 1. Skap din egen energi

Når du skaper din egen energi leder du deg selv på en smartere måte. Første steg er å erkjenne at energi er noe vi skaper, ikke noe vi får. Vi har 4 typer personlig energisoner og alle trenger å fylles.

Enkelt forklart hander den fysiske handler om et sunt legeme, den emosjonelle om hvordan du føler deg, den mentale om konsentrasjon/klarhet/prestasjon, mens meningsenergien er nøkkelen til kraften i oss.

Du kan skape egen energi innenfor dimensjonene ved å;

 • Tar hensyn til egne behov
 • Bryter negative tanker
 • Fyller på med positive følelser
 • Gjør mer av det som gjør deg glad
 • Gjør det som er i tråd med dine verdier
 • Er fysisk aktiv
 • Prioriterer tid sammen med andre

Erfaringen kan gjøre deg til en bedre leder

Den gode siden av å ha opplevd å møte veggen, eller å være nær ved å gjøre det, er at det kan gjøre deg til en bedre leder. Du får en kompetanse i å være menneske som du ikke kan lese deg til, og det kan gjøre det enklere for deg å kjenne igjen signaler hos egne medarbeidere. Sannsynligvis øker det også din innsikt i hvordan du som leder kan styrke og støtte menneskene rundt deg, både individuelt og strukturelt.

«Coaching’s effectiveness stems from a personalized approach to an individual’s unique strengths, history and situation. Leaders who receive coaching not only develop skills and behaviors to build their own resilience; they also become more effective at preventing burnout in their teams.»

Dr. Jacinta Jiménez

 

Med å prioritere utvikling av bærekraftig selvledelse kan du bli en resilient leder. Ved å integrere erfaringen, kunnskapen og ferdighetene du tilegner deg kan du sørge for at organisasjon du leder også har strategier som styrker individuell og organisatorisk resiliens. Både du og virksomheten vil stå sterkere i å møte dagens og fremtidens krav til produktivitet, godt lederskap og gode arbeidsplasser.  

 • Om Siv Tove Aune

  Siv Tove Aune, mangeårig erfaring med ledelse og HR, organisasjons- og lederutvikling i privat og offentlig sektor. Er nå lederutvikler, coach og organisasjonsrådgiver i Enklere ledelse AS, og hjelper ledere til bærekraftig og produktiv selvledelse. Tekst: Siv Tove Aune  Foto: privat