Lederskap er et komplekst fenomen. Vi merker godt når det er til stede, og godt når det mangler. Hvor godt en leder presterer påvirker selskapers resultater, og her er det mye å gå på, ifølge den årlige undersøkelsen; The 2023 Professional Services Benchmark Report. Startfasen til et selskap er ofte preget av lidenskap og lange arbeidstimer, men etter hvert må man finne en balanse. Ansatte utvikler også sine behov og preferanser, og lederskapet må tilpasse seg denne utviklingen.

Et spesielt interessant funn fra undersøkelsen er at suksessen til de topp-presterende selskapene ikke var avhengig av hvor lenge virksomhetene hadde eksistert. Unge og raskt-voksende organisasjoner hadde like stor sjanse til å lykkes som de mer modne. Det er heller fremgangsmåte og utvikling, både til lederen og selskapet, som avgjør suksessen. 

Fra rebell til repetitiv

De fleste uavhengige konsulentselskaper kan lett vokse fra 20 til 50 konsulenter, men det er etter dette ting begynner å bli interessant. Det er punktet hvor selskapet må gå fra å være rebell til en mer repetitiv hverdag, og grunnlegger eller leder må gå fra å være arbeidsmaur og brannslukker, til leder og visjonær. Ledere som ikke er i stand til å gjøre denne overgangen, må utfordres til å ta selskapet til neste nivå.

En viktig faktor blir å ta steget fra en tradisjonell lederstil basert på intuisjon til en mer vitenskapelig tilnærming der dataene er drivkraften bak beslutningsprosessene. Virksomheter som kan kombinere empatiske og inspirerende ledere, med systemer som gjør dem i stand til å ta de riktige beslutningene til riktig tid, viser seg å ha best forutsetning for å lykkes.

Her ligger de store forskjellene mellom ledere som lykkes eller ikke

De beste lederne skaper også et arbeidsmiljø som er rettferdig og som tar vare på sine beste medarbeidere med konkurransedyktig lønn og karriereutvikling. Noe som igjen fører til en arbeidskultur preget av samarbeid, tillit og lojalitet.

Ansatte i selskaper som gjør det bra utmerker seg på tre områder: De har tillit til ledelsen, ser positive fremtidsutsikter for bedriften og opplever endringsevne i organisasjonen. 

Ved å bruke data aktivt i arbeidet, øker både innovasjonen i selskapet, og det blir enklere å få ting gjort.

Sterkt hierarki oppleves som brems

Lederne i store selskaper opplever hierarkiske strukturer som en demper for fremgang og mange foretrekker heller flate systemer. De legger vekt på rekruttering og on-boarding for å maksimere faktureringsgraden så fort som mulig. I tillegg, i en tid der mange ansatte jobber eksternt, sørger disse lederne for å tilby de nødvendige verktøyene for virtuelt samarbeid. Resultatene viser tydelig en direkte sammenheng mellom styrken i lederskap og forretningsytelse.

Les også: Artikkelserien - Rekrutteringsveileder

Se etter dette neste gang du ansetter en leder

De mest fremragende lederne evner å drive konsekvent endring, både personlig og i organisasjonen. Med andre ord burde CV og kvalifikasjoner se slik ut, neste gang du ansetter en leder:

  • Besitter en overbevisende visjon for organisasjonen
  • Lager planer basert på pålitelige data
  • Kommuniserer planer tydelig og til rett tid
  • Oppmuntrer til karriereutvikling og kontinuerlig læring
  • Investerer i IT-systemer som gir sanntidsinnsikt
  • Skaper et arbeidsmiljø der ansatte kan prestere på topp
  • Sørger for effektiv kommunikasjon på tvers av organisasjonen

Den perfekte leder finnes selvfølgelig ikke, men det kan være verdt å reflektere over om dine ledere har disse kvalitetene. Og hvis ikke, om selskapet ditt i seg selv er rustet til å lede. 

Tekst: Finn Følling  Foto: privat