MESTRING

Ledere skaper mestringsfølelse ved å gi tilbakemeldinger og utfordringer tilpasset den enkelte. Fremragende lederskap er ikke å behandle alle likt, men ulikt, fordi vi er forskjellige. Teresa Amabile, professor ved Harvard fant at vi er mest motivert og arbeidsglade når vi føler at vi har oppnådd noe meningsfylt i jobben. Disse oppnåelsene må ikke være store gjennombrudd og eureka øyeblikk. En liten, men merkbar, fremdrift mot et tydelig mål er nok.

AUTONOMI

Autonomi er vårt behov for å føle at vi gjør noe av egen fri vilje. Jobbautonomi betyr ikke at ledere er ettergivende eller fraværende. Jobbautonomi vil si fravær av overdrevet kontroll og detaljstyring. Medarbeidere opplever jobbautonomi når de føler en viss grad av kontroll og har valgmuligheter i arbeidet de utfører. Jobbautonomi er at medarbeidere i stor grad kan påvirke sitt eget arbeid.

NORMER

Normer er oppfatninger om forventet oppførsel. I organisasjoner vil det danne seg visse mønstre og verdier som det forventes at individene skal handle og tenke i samsvar med. Fremragende ledere fremdyrker og sørger for at verdigrunnlaget er bredt forstått og brukes aktivt i hverdagen. Da må verdigrunnlaget være så tydelig at det kan benyttes som en rettesnor i de daglige beslutningene. Det viktigste er at det å bryte med normer og verdigrunnlag har konsekvenser.

TILHØRIGHET

Tilhørighet er vårt behov for å bry oss om andre og at andre bryr seg om oss. «Du fortjener ikke å tilhøre et bedre lag enn du er med å skape selv», som Marit Breivik uttalte det. Tilhørighet er spesielt sterk og vidtfavnende hos Homo Sapiens. I følge den svenske professoren Svante Pääbo skiller dette oss sterkest fra våre forgjengere Neandertalerne, og har æren for våre viktigste oppdagelser og frykteligste krigshandlinger. Vi kan ikke tvinge noen til å føle seg som et godt lag. Men, som leder kan du oppmuntre til sterkere sosial tilhørighet gjennom å utfordre overbevisninger og praksis som underminerer den. Det betyr å være sansevåken og benytte sin emosjonelle intelligens. Det er her ledelse blir personlig.

ROLLEAVKLARING

Den fremragende lederen forventningsavklarer den enkeltes rolle, setter prioriteringer og forventninger inn i krystallklare rammer og avklarer medarbeidernes arbeidsroller; hvem har ansvar for hva? Medarbeiderne må kunne bli sett og hørt, involvert og ansvarliggjort.

Kan du nevne utfordringer som hindrer utvikling av fremragende ledelse?

3 ferdigheter skaper 90 prosent av utfordringene

Tre mangelfulle ferdigheter skaper 90 prosent av lederutfordringene. Det dreier seg om mangler som går på det å stille krav, følge tett opp og gi tilbakemeldinger. Når arbeidsmålet er fastlagt holder du ikke oppmerksomheten på målet, men bearbeider kontinuerlig forutsetningene for å nå målet. Det vi alle kan gjøre noe med er forutsetningene, altså rammebetingelsene og arbeidsmåten. Still krav, følg tett opp og gi tilbakemelding på prestasjon, det du gjør, ikke resultat. Det skal tydeliggjøres hva i prestasjonen, som fører til resultatet.

Vær tydelig i din kommunikasjon som leder

Vær spesifikk på hva som var bra og hva som eventuelt kunne vært enda bedre. Vi begynner med de positive tilbakemeldingene, de er lettest å gi. Når dette er en del av kulturen beveger vi oss videre til de konstruktivt kritiske tilbakemeldingene. Tilbakemelding skal gis på konkret innhold i det medarbeideren har gjort. Det holder ikke å bare si bra, du må fortelle hva som var bra! Det er viktig å utvikle en kultur hvor man utfordrer hverandre – og en kultur for å ønske å bli utfordret. Slutt å sammenligne medarbeidere med hverandre, ikke bruk skjematiske medarbeidersamtaler med fokus på «evidensbasert» fjas. Hold fokus på de konkrete arbeidsoppgavene!

Har du noen eksempler på fremragende ledere?

Eksempler på fremragende norske ledere: Alle rådmenn, kommunalsjefer og kommunale ledere. Det er bare èn sektor i Norge som i sum har levert i ypperste verdensklasse kontinuerlig i langt mer enn et halvt århundre; kommunene. Der leveres det velferd i verdensklasse, daglig! Jeg vil påstå at de fleste gode ledere i privat sektor ville blitt spist levende til frokost i kommunen. Der må ledere lokke frem det beste i alle sine medarbeidere gjennom primært å styrke indre motivasjon ettersom ytre virkemidler som lønn og frynsegoder er fraværende.

 • Her er noen tips på hvordan du kan jobbe med din egen mestringsfølelse:

  Definer retning, krav og mål: Det er viktig å ha klare mål og forståelse for hva som forventes av deg.

  Motiver og inspirer til måloppnåelse: Motivasjon kan være en kraftig drivkraft for mestring.

  Individuell oppmerksomhet, støtte og omtanke: Å få støtte og oppmerksomhet kan bidra til å øke mestringsfølelsen.

  Forstå dine egne forutsetninger: Din mestringsfølelse er basert på dine evner, erfaringer og ferdigheter.

  Håndter forventninger: Mestringsfølelsen henger tett sammen med dine og andres forventninger. Hvis du ikke klarer å løse en oppgave som du forventer å kunne løse, kan mestringsfølelsen synke og frustrasjonen øke.

  Søk hjelp når det trengs: Hvis mestringsfølelsen synker over tid, og du ikke finner en løsning selv, er det viktig at du søker hjelp.

  Husk at mestring er en prosess, og det kan ta tid å utvikle en sterk følelse av mestring. Det er viktig å være tålmodig med deg selv og feire små seire på veien. Lykke til! 

 

 • Om Erik Slinning:

  Erik Slinning  har forfattet bøkene: 

  «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk, 2011).   

  «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget, 2017). 

Tekst: Anne Marie Monsen  Foto: privat og Istock.com