I slike tilfeller kan du på sikt innarbeide varemerket gjennom bruk i markedet for de aktuelle varene og/eller tjenestene, og på denne måten oppnå en enerett til et merke som i utgangspunktet ikke er registrerbart. I de fleste andre tilfeller anbefaler vi deg imidlertid å registrere ditt varemerke, da det er en rekke ulemper knyttet til det å kun bruke et varemerke i markedet.
 
Den viktigste årsaken til at du bør registrere et varemerke, er at du får dokumentert dine rettigheter på en rask og effektiv måte. Innenfor varemerkerettens område kan det for eksempel tenkes at du har brukt et navn/en logo på et produkt lenge uten å ha søkt om registrering av det som et varemerke. Etter en tid søker en konkurrent om varemerkebeskyttelse for et identisk varemerke for de samme produktene og får en godkjent registrering for dette, fordi Patentstyret naturlig nok ikke kjenner til din bruk av merket. For at du skal kunne forhindre at din konkurrent oppnår en enerett til merket, vil det da være opp til deg å dokumentere at varemerket ditt er brukt og innarbeidet for de samme produktene. Dette kan i mange tilfeller være en lang og tung vei å gå for å oppnå en enerett.
 
Beskyttelse for hele landet
Gjennom registrering av et varemerke får du også avgrenset rettighetene dine både i forhold til hvilke varer og/eller tjenester merket er beskyttet for og den geografiske utstrekningen av beskyttelsen. Ved bruk av et varemerke i markedet vil det bare bli innarbeidet i det området merket brukes i, mens det ved registrering får en beskyttelse for hele landet. Du får med andre ord i de fleste tilfeller en bredere beskyttelse ved registrering av et varemerke, da registreringen som regel dekker et større geografisk område enn om du utelukkende baserer deg på bruk av varemerket i markedet.
 
Lettere å overdra
Ved et eventuelt salg av et foretak, vil det også kunne være av stor betydning for salget at eier kan dokumentere sin varemerkeportefølje. Som selger blir du mer interessant for kjøper på grunn av de dokumenterte immaterielle rettighetene du besitter, men det vil også være lettere rent praktisk å overdra rettigheter som allerede er dokumentert. I slike tilfeller vil Patentstyret lett kunne anmerke overdragelsen i sitt register, og overdragelsen blir allment tilgjengelig. Det samme gjelder ved lisensiering av produkter, da det i slike tilfeller er viktig å kunne dokumentere omfanget av rettigheten for å kunne sette opp en lisensavtale samt anmerke lisensen hos Patentstyret.
 
Varemerkets registrerbarhet
Dersom du innleverer en søknad om varemerkeregistrering til Patentstyret, vil de foreta en vurdering av om merket er registrerbart som sådan og på denne bakgrunn om det egner seg som et varemerke. I noen tilfeller kan et merke grense opp mot å være en generisk betegnelse og står i så fall i fare for ikke å bli oppfattet som et varemerke i markedet. Det vil da fungere dårlig som et kjennetegn for en bestemt kommersiell opprinnelses produkter og/eller tjenester.  
 
Begrenser risikoen
Ved søknad om registrering av et varemerke foretar også Patentstyret en vurdering av det søkte merket opp mot eldre registrerte varemerker. På denne måten får du som søker en vurdering av om ditt merke kan forveksles med eldre rettigheter, slik at du begrenser risikoen for å komme i konflikt med andre rettighetshavere ved å ta merket i bruk for de aktuelle varene og/eller tjenestene.
 
Hindre andre
Gjennom en registrering av ditt varemerke vil du også kunne hindre andre i å få et lignende varemerke registrert i etterkant for identiske eller likeartede produkter og/eller tjenester, ved at Patentstyret vil anføre ditt merke som hindrende for registrering av det yngre merket. Dette vil du ikke kunne oppnå uten en registrering, da Patentstyret ikke gransker opp mot eventuelle innarbeidede varemerker. I så fall vil du måtte ta konflikten i etterkant, med de problemene det innebærer å dokumentere rettigheter som du bare har tatt i bruk.
 
Ubestridt verdi
Med tanke på notoritet og dokumenterbarhet av immaterielle rettigheter, har det med andre ord en ubestridt verdi å registrere dine varemerker istedenfor å satse utelukkende på bruk i markedet. I denne forbindelse er det også viktig å ta vare på all type dokumentasjon som underbygger din rett til en immateriell rettighet.
 
Tekst: Marthe F. Hagberg, advokat og varemerkerådgiver, Oslo Patentkontor AS - www.oslopatent.no