Følelser og ledelse

Ledelsesfenomenet er vanskelig å fange i enkle ordelag eller klare definisjoner. Men, vi vet etter mer enn hundre års ledelsesforskning at ledelse har betydning, om enn i varierende grad. Etter å ha hatt en rekke lederjobber i min karriere i Forsvaret har jeg i alle fall fått med meg dette: Det du gjør som leder hver dag har påvirkning på folks følelser. Du kan f.eks. gjøre folk sinte, triste, skamfulle eller glade. Det siste er å foretrekke.

Folks følelser skal man ta på alvor. Payne (1989) beskriver følelser som en øyeblikkelig og pågående forstyrrelse i sinnet, forårsaket av en uoverensstemmelse mellom oppfattet virkelighet og ens ønsker. Min erfaring både som leder og medarbeider er at alle ledere virker inn på andres følelser. Som Lars Glasø (2008) skrev: «Ved å utvise atferd som vekker sterke negative følelser, kan ledere bidra til redusert motivasjon og effektivitet i organisasjonen. Emosjonell kunnskap og ekte empati gir mer effektivt lederskap».

Emosjoner, eller følelser om du vil, spiller altså inn på folks evne til å holde ut i jobben. Det skal man ikke kimse av. Skam er kanskje noe av det verste ledere kan påføre folk. Men det skjer hver eneste dag dessverre. Skam deg! sier noen. Hva er det som skjer i oss da? Skamfølelsen er såvidt alvorlig at den må kommenteres nærmere.

skam er en del av destruktiv lederatferd

Skam er en av flere grunnfølelser, og skam er en av de vanligste problematiske følelsene. Skam oppleves ofte når du ydmykes, eller på andre måter støtes ut fra der du hører til, f.eks. på jobben. Skam er altså en ubehagelig følelse knyttet til deg selv, som er sosialt betinget og som kan påvirke både tankemønstre og videre atferd. Du kan som leder påføre andre skam på ulikt vis gjennom eksklusjon, mobbing, eller andre mer eller mindre uønskede handlinger. Jeg har sett det blitt gjort, og vært utsatt for det selv.

Å påføre andre skam er en del av såkalt destruktiv lederatferd. Det er skadelig både for enkeltmennesker og organisasjoner. Jeg har skrevet om dette før, men jeg mener at destruktiv lederatferd aldri må slippes av syne, eller på annet vis feies under tepper. Når ledere, uansett av hvilken grunn påfører andre skam, kan det i ytterste konsekvens føre til selvmord. Derfor er det jo mye bedre å påføre andre glede. Det er den lyse delen av ledelsen.

Les også: Sinte ledere skaper frykt og mistrivsel - er du en sint leder? - ledernytt.no

Utvikling og vekst

Jeg hadde en gang en leder som sa omtrent noe slikt: Velkommen til oss, her stoler vi på det du kan. Du kan tro hvor glad jeg ble! Det vedkommende ikke visste, var at jeg kom fra en jobb der min forrige leder hadde tatt fra meg en oppgave jeg hadde jobbet med over lengre tid, og gitt den til noen andre for sluttføring. Det gjorde noe negativt med selvtilliten min, altså følelsene. Men jeg kom til en ny arbeidsplass hvor jeg fikk både utfordringer og ikke minst støtte – fundamentet for utvikling og vekst.

Det finnes mange ledere der ute som enten av rein og skjær vrangvilje eller kunnskapsløshet ikke forstår, eller vil vite hvordan de virker på andre. Men, jeg skal likevel ikke svartmale. Det finnes også mange gode ledere som utøver ledergjerningen med storsinn, ekte arbeidsglede og engasjement. De bør tas godt vare på. Jeg lurer av og til på hvorfor det ikke står i stillingsannonser at vi søker etter en litt ålreit leder. Det kan jo være noe å tenke på for beslutningstakere.

Les også: rekrutteringsveileder

Så, etter mer enn hundre års forskning på ledelse vet vi nå at hvordan ledere oppfører seg virker enten positivt eller negativt inn på medarbeideres følelser. Ledere kan ha kraftfull innvirkning på medarbeiderne. Følelser skal altså ikke undervurderes, verken dine eller andres. Folk skal bygges opp, ikke ned.

Les også: Verdiene våre er knyttet til følelser – vi får energi og blir mer utholdende når vi får handle i tråd med verdiene våre. - ledernytt.no

Tekst: Johan Bergh, han er utdannet ved Sjøkrigsskolen og Forsvarets stabsskole. Bergh er ansatt som førstelektor i organisasjon og ledelse ved Oslo Nye Høyskole – ONH. Han har i flere år vært avdelingssjef på Forsvarets høyskole, avdeling for militær ledelse og styring.