Individuelle tilpasninger og tiltak

Alle bedriftsledere bør ta inn over seg at det må tas grep, utover universelle og kollektive seniorpolitiske tiltak av typen “one size fits all”, som for eksempel å tilby den 6. ferieuken. Det er ikke tilstrekkelig og gir ikke ønsket effekt. Det skal mer til for å overbevise usikre seniorer til å jobbe lenger enn planlagt. Med vilje og riktig verktøy kan ledere skape en bedre seniorpolitikk, og vi har ingen tid å miste, eldrebølgen skvulper allerede inn i svært mange norske bedrifter og virksomheter. (I dag er vel hver femte arbeidstaker over 55 år. Fremover er det denne delen av arbeidsstyrken som vokser mest, mens arbeidsstyrken under 40 år vil gå ned).

Forskningen viser at de som lykkes har en personalpolitikk med livsfaseperspektiv, som gir rom for individuelle tilpasninger og tiltak, og som skreddersys etter hver enkelt ansatts behov, ønsker, helse og kompetanse. Det fordrer vilje fra ledelse, samarbeid og åpenhet på arbeidsplassen.

Les også: Seniorer og IKT – hvordan kan ledere bidra?

Kompetanse- og karriereutvikling, uavhengig av alder

Det er en selvfølge å ha en god oversikt over alderssammensetningen, framskrevet i en periode på minst fem år. Det må til for å gi et klart bilde av hvordan alder og kompetanse vil utvikle seg over tid. Det gir informasjon om man står i fare for å miste ansatte, og kanskje også sentral spisskompetanse.

Begrepet «god seniorpolitikk» er nokså utslitt. Vi bør i større grad øke bevisstheten på at avslutningen på yrkeskarrieren i stor grad blir formet av hva som skjer underveispå arbeidsplassen. Er arbeidsmiljøet inkluderende? Bruker man nedsettende ord om eldre? Er det en bedriftskultur hvor ungdom alene dyrkes? Da er det på tide å snu skuta.

Bli kvitt mytene og negative ord

Forlenget yrkesdeltakelse avhenger ikke bare av regulering og økonomiske insentiver, men også av holdninger og bevisstgjøring hos bedriftene. Holdningene til seniorer må baseres på kunnskap og ikke myter. Ansiennitet er derfor nøkkelordet.

Man må være villig til å jobbe systematisk med å skape et godt arbeidsmiljø, som legger til rette for lange karrierer. Vis at bedriften anerkjenner og verdsetter seniorenes kompetanse.

Inkludering og kompetanseutvikling er sentralt. Seniorer må føle seg inkludert i bedriftens fremtidsplaner, blant annet gjennom å følge opp individuelle utviklingsmål. Ikke-diskriminerende stillingsannonser, gir riktige signaler, internt så vel som eksternt!

Les også: Mange er ute etter en balanse og orker ikke å være inne i en boks der alt handler om jobb

 

Tekst: Erik Jølberg, CO TESS Foto: Istock.com og privat