Kongsberg-gruppen hadde nylig et seminar om mangfold og ledelse der 85 kvinner fra konsernet ble samlet. Bakgrunnen for samlingen var konsernets økte satsning på å rekruttere kvinner til lederstillinger, noe som kan være krevende for teknologitunge virksomheter hvor rekrutteringsbasen fortsatt er svært mannsdominert.

Wenche H. Andersen begynte som konserndirektør i Kongsberg-gruppen Mai 2016. Hun tok over etter Hege Skryseth som gikk over i en annen lederstilling i organisasjonen. Andersen har lang internasjonal O&G erfaring som leder i tverrkulturelle miljøer og kom fra en direktørstilling i FMC Technologies. Hun reiste verden rundt med lederansvar for 800 mennesker fordelt på 4 kontinent.

Andersen har med sin brede internasjonale erfaring som leder sett mange fordeler med arbeid på tvers av kulturer og fagdisipliner. Det handler om å ha kompetanse til å løse industriutfordringer med kreative løsninger for de lokale samfunn man opererer i. 

Nærhet til menneskene

Andersen reiste både til Europa, USA, Sør-Amerika, Afrika og Asia for å ha nærhet til menneskene i organisasjonen. I en lederstilling er det viktig å kommunisere mål og retning, inspirere og være nær menneskene for å sikre effektivt samarbeid mellom kulturer og spredt kompetanse. Andersen er selv fra Kongsberg med nær familie som har jobbet i Kongsberg-gruppen i 2 generasjoner. Hun sier at hun ble vant til likestilling allerede hjemmefra, hvor både far og moren hennes var ingeniører og utearbeidende. -For meg var det naturlig med likeverd, forteller Andersen.

Tverrfaglig fokus

-Tverrfaglighet og mangfold handler om å være åpen for at ulike disipliner, kjønn, geografiske lokasjoner og kultur kan gjensidige påvirke hverandre, sier Andersen. Morgendagens ledere vil møte forventninger om å se ut over egen kompetanse og involvere og mobilisere drivkrefter rettet mot felles mål. God ledelse handler både om å ville levere resultat og å gjøre dette etterrettelig og forsvarlig. For å få til det, trengs refleksjoner rundt hvilke verdier og hvilken praksis som skaper sunne og balanserte arbeidsforhold og samfunnsforhold.

Hvordan tenker du fremtiden kan se ut med tanke på rekruttering av kvinner? Hvordan kan vi få flere kvinner inn i teknologiske yrker?

- Vi jobber stadig med dette, å være synlig overfor skolene, både videregående og høyere utdanning, og få en bredere rekrutteringsbase til ingeniøryrket. Vi henvender oss til skoler med motivasjonsforedrag og ulike seanser i skolene. Yrkeslivet byr på så mye mer enn bare utdannelsen, det handler også om muligheter til å få være med å påvirke. Vi ønsker en bredde og trenger derfor både økonomiforståelse, teknologi og kreativitet som til sammen kan skape kosteffektive løsninger for fremtidens behov. Det handler om å løse morgendagens industrielle og samfunnsmessige utfordringer samlet og bærekraftige, og dette kan motivere mange til å velge denne typen yrker der innovasjon, strategi og ledelse vil være viktig kompetanse, sier Andersen.

I alle selskaper finnes forskjellige drivere som ledere motiveres av. Her er indre motivasjonskilder, tanker og ambisjoner som leder oss inn på sporene av valg i karriere. Andersen har vært drevet av muligheten til å påvirke, av teamarbeid og kunne ta personlig ansvar for resultater. Hun tror at dette kan gjelde for mange. Det ligger mye motivasjon i egen handlekraft også rettet inn mot lokale og globale samfunnsperspektiv.

Bærekraftige løsninger

-Fremtiden handler om å ha en bærekraftig industri og lage løsninger med god etikk, etterrettelighet som støtter grønn konkurransekraft, lokalsamfunn og menneskeverd samlet, sier Andersen. Verdensutfordringene er gitt oss gjennom å aktivt støtte FNs globale «Sustainable Development Goals», dette er en naturlig del av vår dagsorden som må løses med felles kraft, sier Andersen.

I Kongsberg-gruppen har de satt fokus på blant annet FN målene: Quality Education, Gender Equality, Industry Innovation and Infrastructure og Life Below Water, som en sentral del av strategien. Her er mange interessante koblinger hvor vi som teknologiselskap skal være med å løse slike globale utfordringer gjennom kreative mennesker og tverrfaglig kompetanse, sier Andersen.  

Hente ut effekten av mangfold og likeverd

-Vi må hente ut effekten av et større mangfold i organisasjon gjennom en høyere kjønnsbalanse på ledernivåene og avmystifisere ledelse slik at flere tar del i og får glede av å være med å påvirke, sier Andersen.

-Unge i dag virker mer balansert i forhold til kjønn enn da jeg vokste opp, sier Andersen. Hun ser stor endring i dag hvor kvinner og menn tar del i familieansvaret og begge tar permisjon for å være hjemme med barna.

-Ingeniøryrket kommer ikke til å være så mannsdominert i fremtiden. Jeg har stor tro på at det blir mer balansert. Ingen skal  tape på at man prioriterer familie i en lang yrkeskarriere. Jeg tror det er en utdøende holdning at mannen skal ta det største ansvaret for familiens økonomi. Vi må se på verdiskapningen totalt sett, balansere likeverd og fri oss fra gårsdagens tradisjonsmønster og tankegang, sier Andersen. Hun bekrefter at de har klare målsetninger om mangfold og likeverd i Kongsberg-gruppen og med deres statlige eierskap er disse målene prioritert og nøye fulgt opp.

Tekst: Anne Marie Monsen

LES OGSÅ:

Abo annonse des 16.jpg