Felles spilleregler

– Min er erfaring er at for å lykkes må en utvikle en sterk organisasjonskultur gjennom de ansatte, uavhengig av roller, der det ikke er «de der nede», eller «de oppe i ledelsen». En «oss»-kultur. Ansatte som jobber mot et felles formål, der alle vet hvorfor en gjør det en gjør og hva det bidrar til, også gjennom personen en er – som igjen gir større mening i hverdagen.

– Noen ganger møter jeg ansatte som ikke kan gjenfortelle bedriftens visjon, forretningsidé og verdier. Noen blir utilpass, men om jeg spør hva som er viktig for bedriften, hva de leverer og hvordan de gjør ting der, da kommer det alltid mye. Kanskje ikke de samme formelle ordene som i dokumentene på sjefens kontor, men da forteller de med mer innlevelse, og både hodet, hjertet og kroppen er koblet på.

– Det handler om å finne den gode summetonen gjennom involvering, dialog og historiefortelling for å kunne skape de samme mentale modellene om hva en er i dag og hvor en ønsker organisasjonen skal være. Hva er vårt felles fundament fra ditt, mitt og vårt perspektiv i dag og i fremtiden? Noen felles spilleregler som «sånn gjør vi det hos oss», vil også være et nyttig verktøy.

Empatisk organisasjon

Kristoffersen mener det er viktig å bruke tid på å lære hverandre å kjenne, hvem en er, hva en står for, bli kjent med de ulike personligheter og handlingsmønstrene samt lytte til ulike meninger uten fordommer eller direkte motsvar. Videre råder hun til å utvikle evnen til å kommunisere med alle typer mennesker, og ikke minst like å lære om alle gjennom bruk av nysgjerrighet, åpenhet og sårbarhet, noe som vil resultere i en mer empatisk organisasjon.

– Vi har ulike drivere for motivasjon, og vi skal være bevisst på at mange av oss er ulike, også her. Hva som får hjulene mine i gang, er sannsynligvis ikke det samme som for deg. Vi kan ikke behandle alle likt. Men rettferdig.

– Organisasjoner som klarer å ta vare på individene i teamene, som bygger tillit på kryss og tvers, som skaper psykologisk trygghet, vil utvikle seg og overleve gjennom kontinuerlig læring og forbedring. For da økes engasjementet, og det skapes en sterk og trygg prestasjons- og organisasjonskultur, som vil vise til resultater.

Unik balanse

– Med min ledererfaring fra IKEA, nasjonalt og internasjonalt gjennom 25 år, vil jeg kunne påstå at min tidligere arbeidsgiver har skapt en empatisk prestasjonskultur, med flat struktur og fokus på både «people, planet and profit.» Men om det fungerte, var avhengig av hvordan den nærmeste ledelsen var, også i en stor organisasjon som IKEA, selvfølgelig. Alt handler om folk.

– Visjonen «å skape en bedre hverdag for de mange mennesker» var en ledestjerne for meg, fordi den var enkel og jeg forstod bakgrunnen og hvordan jeg gjennom hvem jeg var og hva jeg leverte, kunne påvirke kollegaer, kundene, samarbeidspartene og samfunnet. Om jeg var i Russland, Kina, Nederland, Tyskland eller om jeg møtte mine kollegaer i kantinen på IKEA Slependen, så kunne jeg kjenne meg hjemme i IKEA-familien min, både i omgivelsene, symbolene og menneskene.

– Jeg ble også målt på finansielle mål gjennom mine leveranser, men i tillegg hvordan jeg levde verdiene, ledet og utviklet mine medarbeidere. Systemet var bygget opp for å oppnå og opprettholde suksess og bedre ytelse, samtidig en helt unik balanse mellom utvikling av mennesker og fokus på oppgaver og leveranser.

Gå inn i deg selv

For å lykkes i fremtiden må vi utvikle flere bedrifter til lærende organisasjoner, og det starter med å gå fra styrende til lærende ledelse, forklarer Kristoffersen.

– Bjarne Berg Wig som har skrevet flere bøker, blant annet «Lærende organisasjoner», sier følgende: «Først må vi forstå hvordan problemene er innebygget i det dominerende organisasjonsparadigmet. Deretter må vi utvikle organisasjoner som evner å tilpasse seg endringer gjennom å lære».

– For «å lære å lære sammen» kreves endret tankesett og handlingsmønstre, i både deg, meg og oss. Det krever noe av oss å se innover i oss selv, som for mange kan være uvant, men kanskje også en ubehagelig øvelse. Om en mest har utviklet rasjonell intelligens, og ikke har stilt spørsmål om seg selv til seg selv, altså forholdet til seg selv, som knyttes til emosjonell intelligens, kan en møte seg selv i døra – som er nyttig. I dag stiller vi oftere spørsmål til en dypere mening med livet, identitet eller kjerneverdier som er knyttet til vår spirituelle intelligens.

– Både menn og kvinner kan også lære å utvikle mer av sine feminine kvaliteter uavhengig av kjønn, som for eksempel tilstedeværelse, kreativitet, lytte, samhandling og empati. Om en tar dette på alvor, vil det gi resultater på trippel bunnlinje levert av stødige, kraftfulle og empatiske ansatte, med bedre mental helse, som også vil styrke storsamfunnet.

– Laura Storm, en av mine inspirasjonskilder, skriver i boken «Regenerative Leadership» at våre organisatoriske systemer er dominert av hyperkonkurranse, makt og kontrollhierarki samt voksende stress blant de ansatte. Så kanskje det er på høy tid å redefinere hva «høyt presterende» skal være for oss i fremtiden? Et passende sitat rundt dette er: "There is a deep longing within humanity to become who we truly are: life-stewards, care-takers and co-creators”. (Laura Storm & Giles Hutchins).

Styrk det indre kompasset

For å endre bane og skape en empatisk høytpresterende kultur bør ledere først og fremst rette fokuset på hele mennesket i de ansatte, hevder Kristoffersen.

– Det handler om å modig se på sitt eget lederskap fra ulike perspektiver og styrke sitt indre kompass gjennom indre utvikling, selv om det naturlig stritter imot hos mange. Bevege seg fra styrende ledelse til å lære sammen med andre. Vis retning og vær tydelig, men fokuser mer på hvorfor og hva, mindre på hvordan ting skal gjennomføres. Da vil flere utvikle seg og vokse, som igjen skaper mestringsfølelse og høyere engasjement.

– Mange blir invitert inn i en lederrolle fordi de er gode fagspesialister, og de takker kanskje ja uten helt å forstå hvordan det endrer arbeidshverdagen. Det kan resultere i misnøye, lavere engasjement og frustrasjon blant de ansatte. Alle ønsker ikke å være ledere, og det er også helt okay. Utsagnet fra Ihlen-søstrene: «På seg selv kjenner man ingen andre» har lært meg mye, kanskje banalt, men det å drive med antagelser gjør vi ofte ubevisst. Disse ordene skaper bevissthet rundt mitt eget tankemønster, og trigger nysgjerrigheten.

Med stillhet på dagsorden

«Å lytte er sannsynligvis den mest undervurderte lederevnen. Hvordan du lytter, kan være livsendrende» er et godt sitat av Otto Sharmer, mener Kristoffersen.

– Tilstedeværelse, lytte og stille gode åpne spørsmål, et mer coachende lederskap og samtidig forstå virksomheten som et system. Fordi nøkkelen ligger i å gi de gode fagfolkene mer rom, de som venter på å bli involvert og engasjert, får da blomstre – gjennom det blir vi sterkere sammen.

– Bastian Overgaard har skrevet en tankevekkende bok, «Støjfri ledelse», der han viser eksempler på organisasjoner som har spart tid, redusert stress og skapt bedre samarbeid ved å sette noe så uvant som stillhet på dagsorden. Han sier: «Det er min klare overbevisning at vi ikke løser fremtidens utfordringer ved å snakke dem i hjel, men ved å lytte til gullet som gjemmer seg mellom linjene.» Det å starte og slutte møter med fem minutters stillhet kan være begynnelsen, er min erfaring. Tilstedeværelse, eller mindfulness, handler om her og nå, evnen til fokus og koble på både hodets klarhet, hjertets varme og følelsene og kroppens intuisjon og vilje. Alt dette vil kunne gi resultater vi bare kan drømme om for fremtiden, mener jeg. Men å gjennomføre det krever mot hos den enkelte leder.

Alle har et ansvar

På spørsmål om hva de ansatte selv kan gjøre for å oppnå en empatisk høytpresterende kultur, svarer Kristoffersen at de må spørre seg selv: Liker jeg jobben? Er jeg på rett plass? Spiller jeg meg selv og andre gode?

– Om du klager, så husk at du også er en del av den dårlige kulturen du ønsker å forbedre. Ikke skap en «de» og «oss»-kultur, vi er alle voksne mennesker. Hva skal være dine fotavtrykk når du ikke lenger er i bedriften, hva skal de andre huske deg for? Vær med å skape det du selv ønsker deg!

– Med forhøyet grad av utfordringer med mental helse, lavt engasjement og ensomhet har ledelsen et stort ansvar, men også de ansatte, med tanke på egen selvledelse. Det handler om de valgene vi tar for å bedre håndtere egne liv, som påvirker oss gjennom døgnet. Her handler det også om å utvikles som mennesker, ikke bare fokusere på det en gjør, men også den en er.

– En klok og modig mann som jeg kjenner, Professor Rune Todnem, mener at ledere ikke er så viktig – men at ledelse er viktig og at vi skal fokusere på ledelse som et resultatdrevet verb, ikke som en individuell person, stilling eller tittel. Om vi lever etter det, kan ansatte ta mer ledelse også over egen arbeidshverdag. Men det fordrer at lederne, som nevnt, går fra styrende til lærende ledelse, avslutter Kristoffersen.

Utfordringer og fallgruver

 • Mye tid og penger investeres i ledelsesutvikling som vil feile. De fokuserer ikke på hva ledelse egentlig er i dag, noe som ikke vil flytte dem videre, men «bli på stedet hvil» med lavt engasjement.
 • Styrer og ledere som ikke evner å forstå at vi nå skal skape noe nytt som også innbefatter hele mennesket.
 • Makt og kontrollbehov i organisasjonen kan være fallgruven for fremtidig utvikling og vekst.
 • Fortsatt fallende kurve på mental helse i samfunnet.

Hvordan utvikle en lærende organisasjon

 1. Se hele organisasjonen som et system.
 2. Meningsfullt formål utover det å tjene penger.
 3. Skap trygt læremiljø for alle.
 4. Bygg videre på «godt arbeid».
 5. Tilrettelegg for selvledelse og indre utvikling.
 6. Lær å dele kunnskap i organisasjonen.

(Bjarne B Wig)

Fem ferdigheter og kvaliteter for å få fart i transformasjon

I 2015 ga bærekraftsmålene oss en omfattende plan for en bærekraftig verden innen 2030 med de 17 målene, noe alle organisasjoner skal være en del av. Karete engasjerer seg i et prosjekt som omhandler «inner development goals», der det er blitt gjort en omfattende internasjonal undersøkelse om hvilke ferdigheter og kvaliteter som er viktigst for å jobbe mer effektivt mot bærekraftsmålene. Dette er ett av flere verktøy hun bruker i møte med norske bedrifter. Det handler om å utvikle mennesker for omstilling og sette fart på nødvendig transformasjon – som igjen vil skape mer empatiske høytpresterende kulturer:

 1. Å være – forholdet til seg selv.
 2. Tenke – kognitive ferdigheter.
 3. Relasjon – omsorg og empati for andre og verden.
 4. Samarbeid – sosiale ferdigheter.
 5. Handle – lede nødvendig utvikling og endring.
 • Kristoffersens beste tips for å skape en empatisk høytpresterende kultur
  1. Skap lærende organisasjoner.
  2. Ha fokus på hele mennesket, og ikke utelat indre utvikling, selv om det er uvant.
  3. Lær folka å lytte, tilstedeværelse, fokus, og stille åpne spørsmål.
  4. Vær nysgjerrig og finn ut hva som motiverer og driver menneskene i organisasjonen, så sett relevante mål som motiverer.
  5. Tydelige og visjonære ledere som engasjerer med hvorfor og hva, som slipper kontroll og ikke trenger å ha alle svarene selv på hvordan ting skal løses.

Kristoffersens lese- og lyttetips

 • Kristoffersens lese- og lyttetips
  • Til meg selv, bok av Tom Karp – Om selvledelse.
  • Regenerative Leadership, bok av Giles Hutchins & Laura Storm
  • Støjfri ledelse, bok av Bastian Overgaard
  • På seg selv kjenner man ingen andre, bok av Bente-Marie Ihlen og Heidi Ihlen
  • Fremtiden er feminin, bok av Kirsten Stendevad
  • Theory U bok & TED talk med Otto Scharmer
  • EPICally MAD – TED talk og artikkel: “Leadership model improving society” Rune Todnem.
  • Beautiful business, bok av Alan more
  • Viggo & Filip podcast Mindfulness

 

 • Om Karete Kristoffersen
  Jobb: Leder eget selskap Karete&. Faglærer og foreleser ved Aof fagskole Vestlandet ved Effektiviserings- og Forbedringsledelse. Foredragsholder Athenas.
  Utdanning: Utstillingsdesigner, NLP practitoner Master Coach, Enneagrammet 9 personlighetstyper sertifisert, og en rekke kurs innen ledelse, kreativitet, organisasjonsutvikling, prosessledelse og design tenkning.
  Erfaring: Har 25 års ledererfaring nasjonalt og internasjonalt, siste som kreativ leder for IKEA.Har alltid i ulike jobber utfordret det å utvikle hele mennesket i god balanse med læring, prestasjon og høy leveranse. Leverer i dag kreative prosesser og utviklingsprogrammer for team, ledere og organisasjoner, er leder-Coach, holder foredrag og foreleser innen tema som fremtidens lederskap, indre bærekraft, hvordan skape team som lykkes, lærende organisasjoner, kommunikasjon og endringsledelse.

Tekst: Cecilie Hals Hammernes       Foto: Cecilie G. Larsen