Digital kompetanse har blitt definert som kunnskap om hvordan digitale hjelpemidler kan brukes. Begrepet omfavner også bruk av mobile apper, sosiale medier og kunnskap om hvordan smarte algoritmer er med på å skape helt nye forretningsmodeller. De nevnte områdene er nødvendig kunnskap for dagens ledere, men det er ikke nok for å kunne påberope seg å virkelig utøve digital ledelse.

Både en digital og en ledelsesmessig utfordring

Digital fagkunnskap er viktig. Når du skal gjøre noe mer enn for eksempel å digitalisere et papirskjema, kreves det mer enn basiskunnskap om digitale hjelpemidler. Det kreves forståelse for hvilke muligheter ny teknologi kan gi, og evne til å utnytte dem. Det kreves også innsikt i hvilke utfordringer som kan oppstå på grunn av digitalisering i virksomheten. Noen arbeidsoppgaver endrer seg, noen nye oppgaver vil oppstå og noen gamle vil forsvinne. Det kan bli behov for ny kompetanse, og eksisterende kompetanse kan bli unyttig. Virksomheten kan også vokse eller reduseres som følge av digitalisering. Disse konsekvensene må den digitale lederen kunne håndtere.

Samtidig kan du ha så mye innsikt i nye digitale forretningsmodeller og banebrytende innovasjon ved bruk av ny teknologi du vil, uten at du utøver digital ledelse. Den viktigste egenskapen for å kunne utøve ledelse, det være seg digital eller i en annen form, er å kunne planlegge, strukturere, motivere og guide ansatte gjennom endringer slik at de blir gjennomført. På lister over digitale krav til ledere, bør vilje og evne til å lede endringer derfor stå høyt.

Digitale ledere må lede endring

Fremveksten av begrepet digital ledelse tydeliggjør forskjellen mellom administrasjon og ledelse. Ledelse handler om å sammen med sine ansatte sette et mål, og så legge til rette, motivere og organisere for å nå dette målet. Ledelse handler også om å gå i front for, og gjennomføre, endringer. Administrasjon handler derimot mest om ivaretakelse av det som er. En digital leder må være dyktig til å lede endringer, og forstå og involvere sine fageksperter med digital kompetanse. Det viktigste for en leder er altså fortsatt å lede.

Ledere som vet hvordan de kan utnytte mulighetene digitalisering gir, og samtidig mestrer å lede endringene, blir ikke bare digitale ledere - de blir gode ledere.

Skrevet av Michelle Jensen, konsulent Sopra Steria.