I løpet av de siste fire årene har jeg jobbet med mange bedriftsinterne prosesser for å få ledergrupper, team og avdelinger til å spille sammen om å nå bedriftens mål. Ved sviktende resultater har jeg utallige ganger både sett og hørt ledelsen si:

 ”Det vi trenger for å løfte oss er mer kompetanse! Vi må utvikle nye ferdigheter og tilegne oss ny kunnskap for å forbedre resultatene!” (kompetanseheving)
Eller: ”Det vi trenger for å forbedre våre resultater er et høyere og bredere aktivitetsnivå!” (aktiviteter/atferdsendring)
Med tanke på dagens usikre finansielle situasjon er det spesielt viktig at bedrifter får full utnyttelse av sine ledere og medarbeidere. At de drar i samme retning for å oppnå bedriftens mål. Å få mennesker og organisasjoner til å utvikle og endre seg tar tid. Erfaringen viser imidlertid at det er gjennom slike prosesser over tid at bedriften får vedvarende og langsiktige resultater.

Struktur i verdibasert bedriftskultur
Hvilke suksessfaktorer skal til for å skape fremragende, varige resultater for en bedrift? For å illustrere dette bruker jeg ofte en modell, som viser hvordan verdibaserte bedriftskulturer er bygd opp:
1.Våre menneskelige drivkrefter, dvs verdier, holdninger og overbevisninger (trosfundament).
 2. Kompetanse, kurs, verktøy, rutiner, standarder mm.         
3. Atferd/aktiviteter som møter, kampanjer med mer.
 
Modell: Menneskelige drivkrefter
Alle nivåene i denne modellen henger sammen, men prioriteten ligger på det første nivået. Det må være på plass før de andre nivåene kan vektlegges. Sammen gir de tre nivåene en helhet og skaper en sunn og bærekraftig, verdibasert bedriftskultur. Det betyr at våre menneskelige drivkrefter som verdier, holdninger og overbevisninger (trosfundament) er det som vektlegges mest. Hvem er bedriften? Hva kjennetegner dens identitet? Hva står bedriften for og hva tror den på?

Når denne prioriteringen/fokuset er forankret og gjennomsyrer organisasjonen fra topp til bunn fører det til en unik kraft i organisasjonen. Nettopp fordi ledere og medarbeidere identifiserer seg med bedriften og etterlever bedriftens verdier. Dette gjenspeiles i at de har de rette holdingene, overbevisningene og tankesettet, som kan føre til effektiv og motivert atferd, som igjen kan gi fremragende resultater.
Hva innebærer en verdibasert kultur?
I en verdibasert bedriftskultur er det de menneskelige drivkreftene som står i fokus og verdiene er grunnpilarene. Verdibegrepet sier oss veldig lite før vi blir bevisst på hvordan verdiene påvirker oss i jobbsammenheng, og privat. 
For individet:
Verdier er det som er det viktigste for oss innenfor forskjellige områder i livet. I forhold til jobb kan en viktig verdi være selvstendighet, integritet, utvikling, anerkjennelse mm.
Verdier er en sterk drivkraft både bevisst og ubevisst. De bidrar til å bestemme hva vi gjør og hvorfor.
Verdier er det sterkeste verktøyet for motivasjon.
 
For bedriften:
Verdier er bedriftens ledestjerner, og bidrar til å skape bedriftens identitet. For eksempel åpenhet, redelighet, raushet, engasjement mm.
Verdier er ”limet” som binder de ansatte i organisasjonen sammen. Effekten blir optimal når det er harmoni mellom personlige verdier og bedriftens verdier.
Verdier bidrar til å skape troverdighet og godt omdømme.

Kort sagt er verdier det som er basis for vår motivasjon, våre valg og våre handlinger. Det er dét som gjør oss bedre i stand til å nå våre mål. Våre samlede verdier danner grunnlaget for vår identitet, det være seg på individ-nivå eller bedriftsnivå.
 
Å ha en verdibasert bedriftskultur anses å være et av dagens og fremtidens konkurransefortrinn, nettopp fordi det bygges en bedriftskultur som er basert på de menneskelige drivkreftene og ressursene (koblingen mellom hodet/tankesett/overbevisninger og hjertet/verdier/holdninger og motivasjon). Dette er dynamiske og komplekse, mellommenneskelige mekanismer som ikke kan kopieres slik det er med de fleste produkter i dag!
Kompetanse/kunnskap

På nivå nummer to finner vi bedriftens kompetanse og kunnskap, dvs ledernes og medarbeidernes evner og ferdigheter, samt prosesser, verktøy, standarder, rutiner, mm. Disse områdene er også viktig i en verdibasert bedriftskultur, men ligger under det første nivåret og er avhengig av det første nivået for å lykkes.
 
Eksempel fra bedrift A
Bedrift A sender sine selgere på stadig nye salgskurs for å heve salgskompetansen, og dermed øke salgsresultatene. Det viser seg at to selgere som har fått nye kurs fortsatt ikke leverer forventede salgstall. Coaching avslører at den ene har en verdi/holdning som innebærer at ”salg er å prakke noe på andre”. Den andre selgeren ”tror ikke på produktet han selger”. Altså har begge en begrensende overbevisning. Uansett hvor mange salgskurs disse to selgerne ville få, så vil de aldri bli noen toppselgere, fordi de mangler de rette verdiene og overbevisningene.
 
Aktiviteter
På det tredje nivået finner vi aktiviteter og atferd. Disse er både nødvendige og viktige for bedriften, men igjen er det slik, at uten det øverste nivået for verdier, hjelper det lite med riktige aktiviteter og atferd.
Eksempel fra Bedrift B
Bedrift B hadde sviktende salgstall og påla alle sine selgere å heve sitt aktivitetsnivå. Istedenfor å ha ti møter i uken skulle selgerne nå ha 15. Dette ga en liten økning i salget for halvparten av selgerne. De resterende hadde ingen økning og opplevde en tilbakegang i sine salgstall. Etter å ha coachet disse viste det seg at flere av dem manglet kunnskap og kompetanse for å komme i mål med salget sitt. De resterende selgerne som hadde tilbakegang hadde, etter å ha blitt pålagt flere møter, mistet nesten all motivasjon. Det viste seg at disse selgerne var demotivert og mistrivdes i jobben. Flere av dem hadde personlige verdier som ikke harmonerte med bedriftens verdier.
 
Meningsfullt liv
Vi mennesker er grunnleggende opptatt av å leve et meningsfullt liv både på jobben og ellers. Verdiene våre fungerer som veivisere til å bli motivert og finne mening. Det er når vi trives at vi kan yte mer.
Det å skape samsvar mellom personlige verdier og bedriftens er ofte undervurdert både hos medarbeidere og ledere. Enkelte betrakter jobben bare som et ”oppholdssted” for å tjene til livets brød, på tross av at vi tilbringer mesteparten av tiden der.
 
Det å trives i jobben gir glede og energi og bidrar til større effektivitet som igjen vises i måloppnåelse og resultater. Dette burde være god grunn for flere bedrifter til å fokusere mer på motivasjons-/trivselsfaktoren (verdier) som et suksesskriterium for en sunn og effektiv organisasjon. Det å stå samlet i en bedrift og ha et klart og tydelig bilde på hvem man er og hva man står får, gir styrke og stolthet som kan utløse en utrolig kraft og evne til å mestre så vel gode som dårlige tider.
 
Hvordan er det i din bedrift og hva med deg selv? Lever du i tråd med dine verdier?
”If you love what you are doing, if you know what you are doing, if you know why you are doing it and with the right people, then you are in the right place!”
 
Tekst: Astrid Aass Nilsen, Daglig leder/Rådgiver/Executive Coach Italian Moment