Det er en sammenheng mellom det å være sjef og det å være mamma eller pappa. På begge arenaer er en av dine viktigste oppgaver å sørge for trygge rammer og legge til rette for utvikling. Dette sier Reidar Hjermann, psykolog med spesialfelt innen klinisk barne- og ungdomspsykologi og tidligere barneombud. Han mener det er mange felles komponenter som må være til stede i godt lederskap og god barneoppdragelse. Dette snakker han også om i et av sine foredrag som handler om sjef og forelder – hvordan lykkes i begge roller.

                – Det handler om utviklingsmuligheter, kommunikasjon og å legge til rette for frihet under ansvar.  Det handler om å utvikle integritet, selvstendighet og skapertrang. Du må skape trygge omgivelser og være det eksempelet dine barn/medarbeidere skal følge, sier Hjermann.

Legg til rette for gode valg

Hjermann er opptatt av klare utviklingsmål og at man som leder skal tilrettelegge for utvikling enten det er for medarbeidere eller egne barn. Dette kan gjøres ved å vise interesse for aktivitetene som barna eller medarbeideren gjør, og stole på deres kompetanse til å ta gode valg.

– Det gjelder å bli indre styrt. Det vil si å ta gode valg ut fra hva man selv forstår som viktig, i motsetning til ytre styrt motivasjon som krever en form for ytre belønning, sier Hjermann.

Videre påpeker han at det å stole på egne valg gir økt trygghet, integritet og selvstendighet.

– La barnet eller medarbeideren få lov til å prøve å feile. Lite kan gå så galt at det ikke kan rettes opp. Men det er viktig å lære av de feil som gjøres slik at de ikke gjentas, sier han.

Lærer du barna å bli affektbevisste bidrar det til at de får et godt selvbilde og blir fornøyde med seg selv. I følge Hjermann vil affektbevissthet gi bedre forståelse og mestring av følelser, noe som også er viktig på arbeidsplassen.

– Følelser påvirker mye av det som foregår i arbeidslivet og dette styrer valg som blir tatt når utfordringer oppstår. Når en person føler trygghet i håndtering av valg vil det bli enklere å takle utfordringer, sier han.

Hjermann mener at du som leder skal sørge for at arbeidstakeren skal komme til dekket bord. Alt av verktøy og materielle ressurser og personell må være tilgjengelig for at medarbeideren skal utvikle seg og oppleve mestring i arbeidssituasjonen.

– Ved å legge til rette for god veiledning og opplæring i trygge omgivelser, gir du også bedre grunnlag til å ta gode valg. God opplæring gir grunnlag for utvikling av arbeidstakeren. Dette gjelder også på hjemmebane. Det er like viktig å lære barna hva som må gjøres i hverdagen for at familien skal fungere godt sammen. La barna ta del i familiens gjøremål slik at de kan oppleve mestring i hjemmet, sier Hjermann.

– Vi ønsker at barna våre skal bli flinke på skolen og at medarbeiderne våre skal bli produktive. Det er vårt ansvar som ledere å legge alle forhold til rette for at dette skal skje, sier han.

ledertips.jpg

3 TIPS TIL HVORDAN BLI EN BEDRE LEDER

Vi er flokkdyr

Trygghet er viktig for oss mennesker og vi trenger en leder som gir oss trygghet. Hjermann viser til at dette ligger dypt forankret i oss, og at årsaken til dette er at vi er flokkdyr. Han illustrerer dette ved å spole tilbake flere tusen år, til den gangen vi levde i takt med naturen. Da samlet vi oss mot alle farene som truet utenfra.  Trygghet innad i flokken var viktig og lederen hadde ansvaret.

– I dag er det andre typer trusler som truer flokken. På arbeidsplassen skal lederen samle de ansatte mot trusler som finanskrise, sviktende kundegrunnlag, konkurrenter, nye politiske føringer, trusler mot fellesskapet eller mobbing internt på arbeidsplassen. Dette er bare noen eksempler, sier Hjermann.

Han viser til at det samme gjelder i hjemmet. Der skal de vokse, samle familien og skape trygghet mot trusler som økonomi, sykdom, problemer på skolen, mobbing og annet.

– Det er lederens klare ansvar å sørge for at alle føler seg så trygg som mulig. En dårlig leder kan få flokken til å gå i oppløsning. En dårlig leder kan true flokken innenfra. Med manglende trygghet på arbeidsplassen vil medarbeiderne ikke stole på ledelsen. Når de ansatte ikke stoler på lederen, kan det føre til dårlig håndtering av utfordringer, sier Hjermann.

  Som eksempel på dette viser han til hvordan du som kunde kan oppleve å returnere eller klage på varer til en butikkansatt. Hvis du møter en medarbeider som er trygg i sin rolle og på lederen sin, vil problemet enkelt løses der og da. Medarbeideren er trygg i sin håndtering av situasjonen, da han vet at lederen stoler på at han kan ta riktige valg. En medarbeider som ikke er trygg vil håndtere denne situasjonen på en helt annen måte. En måte som hverken er god for deg som kunde eller medarbeideren. Hvis han ikke er trygg på sin leder og redd for konsekvensene ved feil valg, kan resultatet bli at du ikke får byttet din vare. Medarbeideren velger heller den ukomfortable situasjonen med deg som kunde og enn å risikere å havne i trøbbel hos lederen.

Reidar Hjermann.jpg

Hvorfor det?

Hvorfor det? Et spørsmål barn spør om til stadighet. Nysgjerrige barn med et ønske om å vite hvorfor noe skjer eller hvorfor ting er som de er. Som foreldre har du kanskje i et dårlig øyeblikk vært fristet til å svare – Fordi jeg sier det!

Hjermann mener dette svaret hverken bidrar til utvikling eller samhold. Han påpeker også at et slikt svar ville ført lite godt med seg på en arbeidsplass, og at det er viktig å gi spørsmålet HVORFOR stor oppmerksomhet.

– For å få med seg alle til å jobbe mot et felles mål er det viktig å vite hvorfor. Det er lite verdiskapende å utelate dette i kommunikasjonen med en ansatt. Når alle vet hvorfor en oppgave skal gjøres, gir det motivasjon til å bidra med en god jobb og det styrker fellesskapet. Uten å vite hvorfor kan man bli stående på utsiden og ikke ha følelsen av å delta. Det er tegn på dårlig lederskap hvis de ansatte kun kommer på jobb for å heve lønna, sier Hjermann.

 Han utdyper at det er viktig å føle at man er med på noe større enn seg selv. Et selskap som har en idé og en visjon, som er forankret i alle oppgaver, vil ha større sjanse for å motivere sine medarbeidere. Han viser til Apple konsernet som et godt eksempel på dette. De selger mer enn produktet, de selger en idé og opplevelsen av produktet.

Hjermann påpeker at det er 3 viktige spørsmål som må besvares for at en jobb skal gjøres. Det er hva, hvordan og hvorfor. Hva holder vi på med og hva skal gjøres? Hvordan skal det gjøres? Hvorfor skal det gjøres?

– Mange bedrifter er flinke til å fortelle sine ansatte hva de skal gjøre og hvordan de skal gjøre arbeidsoppgaven. Men det mange utelater er å fokusere på hvorfor oppgaven skal gjøres, sier han.

Hjermanns råd er derfor å snu dette på hodet. Start med å fortelle hvorfor arbeidsoppgaven skal gjøres. Fortsett med å fortelle hvordan den skal gjøres og avslutt med hva som må gjøres. Han gir et eksempel på hvordan et arbeidsoppdrag kan beskrives for å få frem dette: «Vi skal levere verdens reneste laks til våre kunder (HVORFOR), og det skal vi gjøre på denne måten … (HVORDAN). Din jobb er å gjøre… (HVA)»

– Når alle vet hvorfor noe skal gjøres er det større sjanse for at jobben blir gjort på en god og effektiv måte. Det gir trygghet og bidrar til økt skapertrang. Enten det er på arbeidsplassen eller i hjemmet, sier han.

lytter.jpg

BLI EN BEDRE LEDER VED Å BLI BEDRE LYTTER

Forventningsavklaringer

Både i hjemmet og på arbeidsplassen er det viktig å ha klare forventninger. I følge Hjermann bør du undersøke hva som forventes av deg som leder. Som foreldre skal du også avklare hva som forventes av deg fra barna. På samme måte må det avklares hva du som leder forventer av dem.

– Tydeliggjør forventningene i forhold til helheten. Skal du få noen til å jobbe med deg er det viktig å forankre din egen rolle i dette og få avklart hva som forventes av deg som leder. I medarbeidersamtaler er det viktig å ta opp medarbeiderens forventninger til deg før du snakker om forventningene du har til medarbeideren. Det samme gjelder på hjemmebanen. Avklar forventningene begge veier så er det lettere å fordele arbeidsoppgaver, sier han.

Omsorg og raushet

Både som leder på jobb og i hjemmet må du ha omsorg og raushet. Hjermann sier at det å følge med på hvordan hver enkelt har det er lederens jobb. Like viktig er det å følge opp når du ser at noen trenger din støtte.

– En irrasjonell oppførsel har som regel en grunn. Det kan være mangel på mestring, mobbing eller utstenging. Finn ut av problemet og løs opp i det. Det går ikke bort ved å bli oversett, sier han.

Som psykolog er Hjermann opptatt av begrepet mentalisering. Det er evnen til å se seg selv utenfra i et samspill mellom seg selv og andre. Det er evnen til å forstå egne og andres handlinger og følelser i den konteksten man befinner seg i. 

– Hvis du som leder bedre forstår andres handlinger kan du også forutsi andres atferd og justere din kommunikasjon med hver enkelt ut fra den aktuelle situasjonen dere er i, sier Hjermann.

Hjermann mener nøkkelen til trygghet ligger i god kommunikasjon. Det du som leder sier og gjør påvirker dine barns og medarbeideres handlinger. Hvem du er gir grunnlag for trygghet på arbeidsplassen og i hjemmet. 

- Du må være det eksempelet dine barn og medarbeidere skal følge, avslutter han.

magefølelsen.jpg

TREN OPP MAGEFØLELSEN - BLI EN BEDRE LEDER

Tips til god kommunikasjon

Hjermanns tips til god kommunikasjon for å skape trygghet i familien og på arbeidsplassen.

  1. Si aldri noe negativt om noen nedover. Som leder og foreldre må du ikke diskutere andre ansatte/søsken på en nedsettende eller negativ måte til andre ansatte/søsken. Det skaper utrygghet og kan bidra til at den du snakker med blir usikker på hva du eventuelt senere vil kunne si om ham/henne.  Utfordringer og problemer med ansatte og barn skal kun tas opp med andre ledere eller foreldre/voksne.
  2. Gi ros og bruk eksempler, det gir større troverdighet. Fortell grunnen til rosen. For eksempel «Jeg er stolt av deg fordi jeg ser at du gjør leksene dine selv om jeg vet at du synes det er vanskelig.»
  3. Vær forsiktig med direkte kritikk.
  4. Si unnskyld når du gjør feil.

Hvordan kombinere det å være foreldre og sjef

For å lykkes i rollen som sjef og mamma/pappa er det viktig å komme seg ut av tidsklemma og gjøre riktige prioriteringer. Hjermann mener at det er mulig å kombinere det å være en dyktig og engasjert leder med å sette familien først. Hans beste råd til deg som både er leder og mamma/pappa er:

  1. Du styrer din egen tid kan gjøre dine prioriteringer selv.
  2. Du kan organisere deg godt slik at du kan skape tid.
  3. Ta med barna på jobben. Hvis de får et forhold til ditt arbeidssted og kollegaer er det lettere for dem å akseptere ditt fravær når det kreves.
  4. Deleger bort jobb og ta deg fri når du trenger det.
  5. Vær bevisst dine egne verdier. Sett familie først.

TEKST: Anne Bente Hauge / FOTO: Bjørn L.G. Braathen og Fredrik Westby

NESTE LEDERNYTT I POSTKASSEN FRA 9. JUNI! Bestillingsfrist: 5. juni. Få 2 utgaver GRATIS som DIGITALE magasiner i arkiv + 6 utgaver med 1 års abonnement. Kun kr. 399,- 

LederNytt abo annonse juni 2016.jpg