– Når jeg jobber med å utvikle ledere, ser jeg etter helheten i mennesket. Hvem er du, hvordan gjør du det og hva er din unike indre kjerne? Jeg jobber ut fra min indre kjerne, ekte og autentisk. Fordi lederutvikling handler om å bli sannferdig og autentisk, og tørre å lede ut fra seg selv og være tro mot seg selv. Det handler om å jobbe med egne begrensninger, mønstre og tankesett, skrelle seg selv ned til egen kjerne og bli trygg på den og stå i den med autoritet.

– Ledelse handler om å gå foran og være en rollemodell som er i balanse med hele seg. Og den balansen trenger å være på alle arenaer i livet. Det er en gjensidig påvirkning mellom arenaene. Det er alltid paralleller mellom hvem leder er hjemme til hvem leder er på jobb. Noen ganger samsvarer mønstrene, og andre ganger ikke. Og det gir mye informasjon om hvem leder er eller hvem han eller hun fremstår som. Hvordan leder utfører sin ledelse på er påvirket av hvem leder er innerst inne og hvordan leder forholder seg til sine omgivelser. Og i hvilken grad leder lar seg påvirke og styre av omgivelsene, og i hvilken grad leder søker anerkjennelse på utsiden av seg selv. Vi er hele mennesker med mønstre og vaner. Disse tar vi med oss rundt på alle arenaer, bevisst eller ubevisst.

Motgang gir nye muligheter

Miriam Rasch Privat.jpg

Rasch er også klar på at lederutvikling handler om å utfordre egen frykt og motstand.

– I denne kontekst handler det ikke om frykt som redder liv og helse, men frykt for å bli avslørt fordi man ikke er god nok. Om å utfordre seg selv til å håndtere mer ut fra egen verdiplattform og indre kjerne. Alt henger sammen. Den du er som menneske er den du er som leder. Alt annet er ikke autentisk, det vil bli avslørt og det skaper utrygghet. Når for eksempel en leder blir utslitt, har leder mistet sin egen kjerne og synet av helheten. Leder må ha en indre balanse for seg selv, for medarbeiderne, virksomheten og for sine omgivelser. Denne balansen skapes innenfra. Mange gode ledere har levd seg gjennom stormer og kriser, de har blitt klokere med kunnskapen som følger med. Noen ganger er det å oppleve motgang en stor gave til kunnskap. I dypet kan egne verdier bli mer tydelige, og mobiliseringen for å komme seg opp krever mye slik at lærdommen sitter mer. All motgang har læring som er livsviktig for videre veivalg og utvikling av seg selv og egen kjerne.

– Jeg har selv vært ursliten flere ganger, og jeg har lært nye perspektiver ved slitenhet, livet, mine verdier, min kjerne og om ledelse. Hver gang har gitt meg nye muligheter til mer læring og gjort meg klokere. Det er læring som sitter i margen. Gode ledere dykker inn i seg selv, finner det uferdige og jobber seg gjennom det for å romme mer. Det er vondt å strekke seg til å romme mer, men gode ledere gjør det bevisst.

En leder i balanse

Ifølge Rasch må leder søke flest mulige perspektiver, både i seg selv og i andre.

– Jo flere perspektiver en ser, jo større helhet får man tilgang til. Jo større helhet, jo lettere blir det å jobbe med detaljene. En leder trenger å søke kontinuerlig personlig utvikling for å romme mer – for å evne å lede med en større helhet. Leder må flytte sitt fokus fra andres forventninger og definisjoner om hva som er innafor, og gjøre det som blir rett ut fra eget hjerte og egen kjerne. Bli bevisst hvilke verdier man har som menneske til enhver tid og i hvilken grad man lever etter dem. 

– Det er her helhetlig lederutvikling kommer inn, og det vil forme fremtidens ledelse slik at leder kan videreutvikle sine medarbeidere og virksomheten på en helhetlig og sannferdig måte. Fremtidige ledere er autentiske med integritet, de følger hjertet og de følger opp alt de lover og alt som skurrer. Det er mye en god leder skal gjøre, men ut fra å utvikle seg selv i et helhetlig perspektiv, gir det et godt fundament for alle lederoppgaver.

– Når leder er sannferdig, har høy bevissthet på seg selv, ønsker å skape og lære, vil det gi trygghet, åpenhet og tillit – som igjen gir grunnlag for vekst i virksomheten. Dersom uferdige opplevelser eller følelser blandes inn, går det galt. Da er leder i ubalanse. Leder skal være i balanse og må selv ta ansvar for det. Når leder utvikler sine egne uferdigheter, evner leder i større grad å utvikle medarbeidernes uferdigheter. Gjennom aksept av den man er, kommer grunnlag for egen endring. For å lede sine medarbeidere gjennom endring og utvikling trenger også de å akseptere seg selv. Aksept er mulig i trygge omgivelser. En leder som byr på seg selv i balanse, skaper trygghet hos sine medarbeidere. En leder må evne å regulere sin autoritet opp og ned alt etter kontekst og hva som trengs der og da. Leder skal være en autoritet som medarbeiderne kan lene seg mot og bli ledet av til utvikling og vekst.

I stadig utvikling

Rasch legger vekt på at verden trenger genuine ledere, og at fremtidens ledere er sannferdige og åpne for å jobbe med de dype mellommenneskelige sidene i seg selv og i andre.

– Når ledere jobber med seg selv, skjer det noe på jobb. Engasjement og motivasjon øker, de ser seg selv bedre, de ser sine medarbeidere bedre og de ser sine overordnede bedre. Når man når ett punkt, så er det alltid et nytt punkt å strekke seg mot. Vi blir aldri ferdige med å strekke oss, og fremtidens ledere har skjønt dette. De har skjønt at de aldri blir ferdige med å utvikle seg og strekke seg til å håndtere mer. Det er disse lederne som utvikler medarbeidere og virksomheter, fordi de gjør det selv – med seg selv. Resultatene av å jobbe helhetlig i mennesket og i de mellommenneskelige prosessene, er at leder eier og rommer sin lederrolle, ser flere muligheter og løsninger.

– Disse resultatene ser jeg i arbeidet jeg gjør med mellomlederne, deres referanser og overordnede. For å lede godt må man se seg selv og de man leder i et klart lys og være sikker på at man ikke trigges slik at man tolker andre ut fra egne uferdigheter og utfordringer.

 I denne sammenheng vil jeg nevne HR Prosjekt AS og administrerende direktør Jan Arild Kingswick. HRP er et av Norges ledende selskaper innen prosjektledelse i byggebransjen og er Great Place To Work-sertifisert. Kingswick skjønner hva helhetlig lederutvikling er, han ser at det handler om mellommenneskelige prosesser og at vi må inn i disse for å få til endringer og gode resultater. For noen år siden bestemte de seg for å endre selskapets målsetning. Deres konklusjon var at det var medarbeidernes tilfredshet som ville gjøre dem til en fremtidens vinner. Dagens arbeidsmarked er i rivende utvikling og de ser et teknologiskifte som hele tiden akselererer. Da blir kultur, trivsel og humør helt sentrale elementer for å takle dette best mulig. I HRP har de samarbeidet med Great Place To Work de to siste årene, og har hatt svært gode prosesser ned i alle avdelinger. De har også jobbet mye med utvikling av ledere på ulike nivå, og benytter seg av individuelle coacher for å kunne utvikle hver enkelt optimalt.

– Strategiarbeid er å ha et mål og finne potensielle veier dit. Strategitenkning er å se det du vil oppnå fra flere vinkler/perspektiver og ikke låse seg i status her og nå og sin egen opplevelse av identitet. Identitet skal være dynamisk. Gjennom å utvikle deg selv, utvikler du identiteten din til å bli mer. Strategiarbeid er for å gjøre det du ser mer riktig og mer helhetlig. Det du ser er aldri alt, og gjennom å søke flere perspektiver, ser du mer, avslutter hun.

Slik kan du endre og utvikle deg

1. Det er hva du er, som er viktig. Det som er ekte og genuint, skaper trygghet og tillit, noe som er fundament for endringer og gode resultater. Når du utvikler deg, vil du gradvis forstå, og du kan skrelle vekk hva andre mener om deg – det er i bunn helt uvesentlig. Ikke la deg styre av anerkjennelse, da vil du aldri bli helt tilfreds i livet. Sørg for at du er deg. La din indre kjerne komme ut. Det vil gjøre livet ditt mye enklere.

2. Våg å gi deg selv forskjellige utfordringer. Dersom man ikke lærer, vil man likevel få muligheten/motgangen på nytt og på nytt og på nytt. Men jo fortere man lærer, jo fortere utvikler man seg og kommer seg videre. Der man kjenner på frykt og motstand er et bra sted å starte sin utvikling. Gå ut av komfortsonen, tør å gjøre feil, tør å søke eksterne tilbakemeldinger, lytt og reflekter og gi deg selv kritiske spørsmål som: Hva annet kan det bety? Hva var det jeg ikke så, som jeg nå kan se? Men aldri vær kritisk mot deg selv eller si at du burde gjort det annerledes, eller å si til seg selv at man er dum.

3. All motgang er læring. Ingen ting er egentlig feil, det er bare læring som livet gir. Sørg for å lære det du kan lære og la din unike indre kjerne modnes med kunnskap fra forskjellige perspektiver/retninger.

4. Skaff deg en erfaren veileder/terapeut/mentor som har solid ledererfaring og livserfaring, og som hjelper deg til å finne og bli trygg på din indre kjerne. Ville en rørlegger latt seg veilede i rørleggerarbeid av en som ikke har jobbet som rørlegger? Slik er det med ledelse også. For å finne en mentor kan du forhøre deg blant nettverk, søke på sosiale medier og se hva de legger ut. Se etter de som tør å være personlige og som selv tør å vise hvem de er, bytt ut mentoren om dere bare snakker «om», forvent at mentoren utfordrer deg ut fra eget hjerte og ser hele deg som menneske.

5. Jobb med å øke ditt mot, slik at frykten reduseres. Hver gang du kjenner at frykten stiger, still deg selv spørsmålet: Trenger jeg å frykte dette? Hva kan jeg gjøre for å bli tryggere og lære mer?

6. Jeg blir aldri ferdig med å lære og jeg søker mange kilder for kunnskap. Bøker er kunnskap og inspirasjon til å skjønne flere perspektiver og sammenhenger. Mitt råd er å søke flest mulige perspektiver og ikke låse seg til noen få retninger, forfattere eller teorier. Lær alt du kan og definer deg selv fra innsiden. Ikke la andre bestemme eller definere hvem du er. Og til sist, vær tro mot deg selv!

Om Miriam
Hun er ledermentor med 20 års erfaring som leder, drevet eget firma i 13 år og er utdannet innen gestaltterapi, psykologi, ledelse og økonomi med spesialisering innen skatt og regnskap.

TEKST: CECILIE H. HAMMERNES        FOTO:  BT STOKKE AS OG PRIVAT,