Tempoet må opp om Norge skal nå klimamålene som er satt for 2030. I PWC sin klimaindeks for 2022 svarer hele tre av fem bedrifter at de ikke tror Norge vil oppnå sitt mål om utslippsreduksjon under Paris-avtalen. Kun ti av Norges 100 største selskaper har klart å kutte klimagassutslipp eller karbonintensitet med minst syv prosent. Dette er oppsiktsvekkende tall og viser at norske bedrifter og bedriftsledere har en jobb å gjøre, men vi kan ikke gjøre det alene.

Les også: Er samfunnsansvar helt sentralt i din strategi? Hvis ikke, har du et problem. - ledernytt.no

Nylig gjennomførte Salesforce en global undersøkelse om bærekraft, bedriftskultur og miljøengasjement. Den bekreftet det vi alle vet, at miljø og bærekraft er blitt viktig for dagens arbeidstakere, og at det vil bli et krav virksomheten må forholde seg til om de ønsker å kapre de beste talentene i fremtiden. 

Spennende er det likevel at åtte av ti ansatte selv ønsker å hjelpe bedriften til å bli mer miljøvennlig, i tillegg ønsker tre av fem å få miljø som en del av stillingsbeskrivelsen. Nesten ni av ti peker på at det er manglende investering i bærekraftkompetanse som hindrer bedriftene i å bli mer miljøvennlig, og det er her vi som ledere må se mulighetsrommet. De ansatte står klare på startstreken, nå venter de på at lederne forstår at startskuddet må komme fra dem.

Les også: Slik kan du digitalisere – med bærekraft i fokus - ledernytt.no

Bærekraft som bedriftens DNA

De som fremover vil sikre seg et fortrinn i klimakampen klarer å gjøre miljø til et felles ansvar i bedriften. De investerer i ansatte som ønsker å vri karrieren sin i en mer bærekraftig og miljøvennlig retning. De legger til rette for videreopplæring, etterutdanning, omskolering og bruk av riktig teknologi for å løse utfordringene.

Jo mer bedriftens ansatte engasjerer seg i miljø og bærekraft, jo mer sannsynlig er det at bærekraft blir en del av bedriftens kultur og DNA.

Flere større bedrifter ser nå på muligheten for å ansette en egen bærekraftsansvarlig i selskapet for å bedre kunne svare på kravene fra myndigheter og investorer. Det er ikke sikkert dette er mulig for mindre selskaper. Da er det enda viktigere å investere i den kompetansen og motivasjonen som allerede finnes i selskapet. Når vi vet at bedriftens merkevare, omdømme og økonomiske posisjon i økende grad styres av selskapets klimaplaner og -tiltak, sier det seg selv at vi må investere i det på lik linje med andre faktorer som påvirker bunnlinjen og kapitalstrukturen.

Kravene til bærekraft og miljørapportering øker både i omfang og kompleksitet. Det er en verdi som etterspørres ikke bare av myndigheter, aksjonærer og banker, men også av bedriftens kunder og ansatte. Skal en bedrift lykkes i dag, må lederne forankre bærekraft og miljø som en del av bedriftens DNA.

Les også: Kulturkoder – grepet du tar for å knytte strategien til kulturen - ledernytt.no

De ansatte er tydelige på at de er klare, men er vi som ledere det samme?

Tekst: Per Haakon Lomsdalen, norgessjef i Salesforce  Foto:  Pia Sønstrød