2500 arbeidstakere er stilt spørsmål om arbeidsliv, livsstil og helse. Tidspress befester seg som den utfordringen flest kjenner på i norsk arbeidsliv. Kombinert med for få ressurser, gjør det at mange nordmenn kjenner på tidsklemma og alt de skulle ha gjort. Dette bildet har vært konsistent siden undersøkelsen ble gjennomført første gang.

Særlig de med høy utdannelse kjenner presset

Tidspress nevnes som en utfordring av halvparten av de spurte som har tre år høyskole eller mer. Mens det er de høyt utdannede som sliter mest med dette kravet, strever flere enn snittet blant dem under 30 år med krav til effektivitet (34 prosent mot et snitt på 26 prosent). Denne yngste gruppen sliter også i litt høyere grad enn snittet med tidspress. (50% mot 47%).

-At det særlig er de yngre som opplever kravet til effektivitet tyngende er ikke så overraskende. I starten av karrieren vil det ofte være få oppgaver som løses på rutine og autopilot. Dermed vil mange unge bruke mer tid på oppgaver enn mer erfarne kollegaer, sier organisasjonspsykolog Birgit Sørnes i Stamina Census. 

birgit.jpg

Hun mener det er særlig viktig at de som leder ferske arbeidstakere tydeliggjør at det både er viktig å spørre om hjelp dersom man er usikker, og at man må legge vekt på å synliggjøre hvilke ressurser som finnes i organisasjonen. Sørnes erfarer at enkelte unge sliter unødig fordi de legger prestisje i å løse oppgavene på egenhånd fremfor å diskutere med mer erfarne kollegaer.  

-Yngre arbeidstakere som bygger seg et nettverk på arbeidsplassen og som benytter dette kommer seg erfaringsmessig hurtigere over i en flytsone, påpeker Sørnes. 

Verktøy for å håndtere en tettpakket hverdag

Den opplagte veien ut av tidspresset vil for mange være færre oppgaver eller mer tid, men Sørnes advarer mot å trekke forhastede konklusjoner.

Forskning viser at utfordringer knyttet til arbeidspress ofte løses bedre ved å gi ansatte ressurser til å håndtere det fremfor å fokuser på å redusere presset. 

-Dersom ledelsen lykkes med å gi ansatte ressurser og verktøy, kan arbeidspress ofte bli håndterbart, og til og med motiverende, sier Sørnes. Men det går ikke av seg selv.

Opplevelse av tids- og arbeidspress over tid kan føre til følelse av å ikke mestre jobben. Forskning viser at det å oppleve mening og mestring i arbeidet er grunnpilarer for engasjement. Derfor blir det viktig at arbeidstaker opplever tilfanget av ressurser tilstrekkelig til at situasjonen er håndterbar og at oppgavene oppleves motiverende. Trygge relasjoner basert på tillit og respekt, og opplevelse av å ha en støttende leder vil også gjøre arbeidstaker mer robust.

Sørnes viser til at ressurser i denne sammenhengen for eksempel kan være at en har en diskusjonspartner i form av en erfaren kollega, bedre organisering av arbeidsprosesser, strukturkapital i virksomheten, og tydelig definisjon av arbeidsoppgaven. En leder som hjelper sine medarbeidere til å jobbe smartere og til å avklare mål bidrar til trygge rammer og forutsigbarhet. Samtidig er det en god ressurs å ha en støttende leder som viser tillit til at medarbeideren gjør en god jobb fremfor å hindre engasjement gjennom mikromanagement.

-Å tenke nytt rundt tidspress krever noe av både arbeidsgiver og arbeidstaker. Å se etter løsninger og støtte fremfor å fokusere på å redusere arbeidsbelastningen kan være uvant, men lykkes man blir resultatet gjerne økt mestring og økt motivasjon. Mange tåler høyt arbeidspress dersom de har måter å håndtere det på, understreker Sørnes.

Samtidig understreker hun at prioritering er en viktig lederoppgave. Dette bør ikke delegeres bort til en ansatt som for eksempel sliter med to leveranser som ikke lar seg løse parallelt. Har en ansatt hatt en periode med stort arbeidspress er det også viktig at ledelsen skaper rom for avbrekk. Alle vil ha behov for noe tid til restitusjon etter perioder med stress.

Tydelighet om ansvar, forventninger og mandat

Uklare roller medfører utfordringer på jobben for flere menn enn kvinner. 29 prosent av mennene oppgir at uklare roller som en utfordring, mens tilsvarende andel for kvinner er 25 prosent. Mens mange utfordringer er sammensatte, peker Sørnes på at kommunikasjon ofte er løsningen når rollebildet er uklart. Et første råd er derfor at ledere er bevisste på klart mandat og hvordan dette tydeliggjøres for en medarbeider. Det vil bidra til økt forutsigbarhet og til at arbeidstaker kan forme egen arbeidshverdag innenfor tilgjengelige rammer.

-Vi opplever igjen og igjen at det i mange arbeidsmiljøer danner seg ulike oppfatninger om forventninger og mandat. Ofte har dette utspring i at man ikke har tatt seg tid til en runde med forventningsavklaring. Kimen til misforståelse kan like gjerne ligge i det vi ikke sier som i det vi sier, påpeker Sørnes

Kilde: Pressemelding.