Digital ledelse inneholder momenter som digital modenhet hos team og leder selv, kompetanseutvikling for å øke digital kunnskap, utvikle og lede agile team og prosjektmetodikk samt hvordan håndtere og utvikle «T-shaped people»: personer med breddekunnskap, men som også kan være eksperter innen ett eller flere områder, forklarer Hanne Stixrud, Senior HR-rådgiver i Azets.

– Digital kunnskap er det du kan om teknologier som brukes innen digitalisering. Når kunnskap ses i sammenheng med ferdigheter, evner og holdninger, får vi den digitale kompetansen til en person eller en hel organisasjon. Hvor digitalt moden du er, viser til hvordan du tar i bruk digitale tjenester, altså hvordan du bruker din digitale kompetanse.

– Digital modenhet brukes ofte om organisasjoner, og sier noe om i hvor stor grad en har tilpasset organisasjonen til digitale løsninger, samarbeid og beslutningsveier. For eksempel hvordan digitalisering er del av strategien, hvordan en jobber med digital kultur, arbeidsmetodikk internt i selskapet, datafangst og bruk av data som beslutningsgrunnlag.

Vær en digitalt sulten leder

Stixrud understreker at det for ledere er like viktig som for de ansatte å holde seg oppdatert når det gjelder digital utvikling.

– Leder må ikke ha dybdekunnskap om all tilgjengelig teknologi, men de må kjenne til prinsippene, potensialet og risikoen. For eksempel så må en leder forstå hva AI er, og hva som er muligheter og begrensninger med denne teknologien, for å kunne delta i diskusjoner om bruk av AI i sin bedrift. Hvis bedrifter vil henge med i den digitale utviklingen, så kan man ikke tillate at lederne kobler seg av ny teknologi. Det er via digitalt sultne ledere at bedrifter har mulighet til å øke digital modenhet, lykkes med digitale prosjekter og generelt skape engasjement rundt digitalisering.

– Risikoen med å ikke forstå teknologien er at ledere tar beslutninger hvor de ikke forstår omfanget eller velger vekk prosjekter fordi de ikke ser potensialet. SINTEF sin rapport «Lær av de beste» kikker til digitalisering i norsk industri, og her trekkes også frem viktigheten av at ledere holder seg oppdatert på den digitale utviklingen: Manglende digital forståelse hos ledere selv kan være en flaskehals i arbeidet med digital utvikling. Enkelte bedrifter uttrykker bekymring for at leder/ledelse ikke involverer seg genuint i dette arbeidet. En slik situasjon oppfattes som vanskelig fordi fremdriften stopper opp. Ledere må forstå hvilken betydning den digitale utvikling har for bedriften (hva, hvorfor og hvordan). Enkelte av bedriftene har ledere som tar en aktiv rolle i dette arbeidet. De opplever at lederens engasjement smitter over på andre i organisasjonen, og at dette påvirker den digitale utviklingen i en positiv retning.

Hanne Stixrud 2.jpg

Forstå teknologier og forkortelser

Stixrud oppfatter at det er veldig stort sprik i den digitale kompetansen blant ledere. I tillegg mener hun at det det å holde seg 100 prosent oppdatert innenfor den teknologiske utviklingen, til tider vil være umulig.

– Her må ledere gjøre sitt ytterste for å henge med. Hvis en skal drive digital utvikling og bygge kulturer som fostrer digitalisering, må ledere være ambassadører og gå foran som et godt eksempel. Ledere må sette sine egne ambisjoner minimum likt med det de forventer av sine ansatte. Det skal ikke være opp til nyutdannede, unge eller de på IT å ha den digitale kunnskapen i en bedrift. Basert på ambisjonene, bør leder starte med å forstå de teknologier som allerede er i bruk i selskapet sitt, samt lære seg forkortelser og terminologi. Når en vet hva IoT er, vil det være lettere å fange opp artikler og historier om IoT, samt delta i diskusjoner. Videre bør en sette seg inn i teknologier en ser i bransjen, eller som konkurrenter har tatt i bruk. Samtidig må ledere bli tøffere og be om forklaring hvis hen ikke forstår. Hvis leder får en presentasjon fra ansatte eller eksterne og ikke kjenner til teknologien, må leder spørre om en forklaring. På denne måten er også leder en god rollemodell for ansatte via å vise at det er lov å spørre, og at en er nysgjerrig på å lære.

– For å holde seg oppdatert vil jeg anbefale å lytte til podcaster, abonnere på tjenester som for eksempel Digital Norway, koble seg til nettverk for å diskutere løsninger og lære via webinarer. Det som er spennende med digital modenhet, er at vi mest sannsynlig daglig utvikler ferdigheter via private apper uten at en tenker på det. Så her gjelder det å utfordre seg på å overføre disse ferdighetene til yrket sitt.

Vær en ambassadør for utvikling

Stixrud påpeker at ledere ikke bør ta beslutninger de ikke forstår rekkevidden av, og at det er avgjørende at de øker sin digitale kompetanse.

– Det som er viktig, er å kunne sette seg nok inn i løsninger til å kunne forstå muligheter og risikoer. Beslutningstakere må øke sin digitale bestillerkompetanse, og på den måten få inn nok informasjon til å kunne ta beslutninger. Mange ledere velger vekk innovative løsninger fordi en ikke ser potensialet selv. Men siden utviklingen nå går fort, datakraft øker og blir billigere, så gjør det at risikoen for å velge vekk gode løsninger på grunn av egne manglende forståelse eller kompetanse øker.

– Digital ledelse handler også om ledelse av digital kompetanse – det hjelper ikke å ha høye ambisjoner om digitalisering hvis man ikke klarer å tiltrekke og beholde kompetansen som skal til for å gjennomføre. For å øke digital kompetanse så må bedrifter sette kontinuerlig læring i system, og hver leder må være en ambassadør for utviklingen.

– Et sitat av Ade McCormack stadfester viktigheten av å henge med innen digitalisering og teknologisk utvikling som er eksponentiell: «Today is the fastest day we have ever experienced in technology growth, but it’s also the slowest day we will ever experience again», avslutter Stixrud.

Bli kjent med forkortelser

Stixrud mener det vil være viktig for ledere selv, men òg deres team å grunnleggende forstå potensialet i ulike løsninger. Først og fremst må man vite hva forkortelsene betyr.

 • AI står for artificial intelligence eller kunstig intelligens (KI) og går i hovedtrekk ut på å løse problemer, oppgaver eller andre kognitive funksjoner via en maskin, som for eksempel chatboter og selvkjørende biler. Maskinlæring (ML) er en form for AI.
 • IoT står for internet of things og er forenklet sagt når enheter overfører data mellom hverandre ved bruk av trådløst nett uten at mennesker styrer prosessen, som blant annet sensorer eller smartklokker.
 • Digital tvilling er å skape en 3D-versjon av et fysisk objekt, som et kjøretøy eller bygning. Via en digital tvilling kan en simulere endringer og utføre tester uten å faktisk endre på det fysiske objektet.
 • AR står for augmented reality og går ut på å blande virkelighet med datainformasjon. Eksempel er appen Pokemon GO eller SnapChat-filter.
 • VR står for virtual reality, er når en går inn i en helt annen verden som i spill. I dag lages mye bra opplæring via å bruke VR og momenter fra gamification.

Stixrud tipser om professor Linda Lais digitale minimumskrav til ledere:

 • Ledere må ha nødvendig innsikt i eksisterende og fremvoksende teknologiske plattformer og verktøy.
 • Ledere må kunne bruke informasjon fra digitale medier på en effektiv måte og utvise god kildekritikk.
 • Ledere må være bevisst på hvordan de kan utvikle en profesjonell digital profil og identitet, innad og utad.
 • Ledere må kunne bruke digitale medier til merkevarebygging.
 • Ledere må kunne benytte seg av digitale medier til å utvikle et personlig læringsnettverk.
 • Ledere må ha evne til å bruke digital teknologi som en integrert del av lederskapet.

Stixruds 5 beste tips for å lykkes

 1. Vær nysgjerrig og kom i gang
 2. Hold deg oppdatert på terminologien
 3. Finn arenaer for læring: pods, nettverk, webinarer, læringsplattformer
 4. Snakk om digitalisering i ditt team og sett team-mål for læring
 5. Velg noen områder du dykker ned i for å forstå bedre

Ønsker du å lære mer om temaet?

Bøker:
Building Digital Culture av D, Rowles og T, Brown (2017)
Digital Dugnad av Silvija Seres (2020)
 
Pods:
Teknologi og Mennesker (OBF og Atea)
i loopen (Deloitte Norway)
 
Studie:
Lær av de beste (SINTEF: https://www.sintef.no/siste-nytt/2020/lare-av-de-beste/)

 

Om Hanne Stixrud
Jobb: Senior HR-rådgiver i Azets
Utdanning: Master i ledelse og organisasjonsvitenskap
Erfaring: Bred operativ og strategisk erfaring innen HR fra både privat og offentlig sektor. De siste 5 årene erfaring som rådgiver og prosjektleder innen digitalisering av HR, digital kultur og digital ledelse. Senior HR advisor, Azets Advisory. Rådgiver HR-system, Altera Infrastructure. HR-rådgiver, NTNU. HR-konsulent Hæren. 

 

Tekst: Cecilie Hals Hammernes        Foto: Lorentsen film og foto