Vær rigget for det som skjer

Tønnessen driver selskapet Oslo Hiking AS og har tidligere hjulpet over 100 oppstartsbedrifter der mange av dem har gjort stor suksess. Den siste tiden har han også drevet utvikling og innovasjon i sin egen bedrift med 15 eiere og 20 guider.  

Som følge av Corona-krisen måtte de endre på den opprinnelige planen, og snu fokuset vekk fra internasjonale turister og over mot det norske markedet og tilby tjenester som norske bedrifter og folk kan dra nytte av, et eksempel på hvordan man snur seg i de situasjonene man står overfor og innoverer bedriften. Man ser kontinuerlig etter nye muligheter og tilpasser seg et nytt marked, en ny situasjon. Samtidig skal alle interne ressurser være med på dette, forklarer Tønnessen.

Tønnessen er opptatt av hvor viktig det er at alle involverte vet hva bedriften driver med til enhver tid og at ledere lytter til omgivelsene. Samarbeid og åpenhet for andres kompetanse og meninger, er kanskje det viktigste fokuset en leder kan ha. Man må ha et kollegium der man spiller hverandre gode og der råd og innspill blir tatt på alvor.

Mer fleksibilitet – mindre hierarki

Tønnessen sitt råd til ledere er å være mer nysgjerrig og ikke låse seg fast. Kulturen må være basert opp mot omstilling og fleksibilitet. Mindre hierarki og mer åpenhet og fleksibilitet. Ha en åpen dialog med omgivelsene, og vær åpen for andres råd og innspill mener han. 

– Det er viktig at man kommer vekk fra båstenkningen, har et kollegium og gjerne tverrfaglige grupper der man spiller hverandre gode. Organisering bør ha fokus på innovasjonsledelse med mindre hierarki. Sett opp mer og mer av den daglige driften som prosjekter. Ledergrupper må være et kollegium der man jobber sammen og gjør hverandre bedre.

En måte å sette dette i system på er å ha kontinuerlig fokus på hva som blir gjort og hva som skal gjøres, ha kontroll på hvor pengene kommer fra og hvilket kostnadsnivå man har. I møter og ledergruppemøter er det viktig at man snakker om hvorfor man gjennomfører ting, og at alle får delta med sin mening.   

– Veldig ofte sitter man litt fast i egen rolle og jobber mye i sin egen hverdag. Man glemmer å løfte hodet og få overblikk og se hva andre gjør. Kanskje det skjer noe helt annet i en annen bransje som er relevant for din hverdag.

– Det er viktig å være genuint og kontinuerlig nysgjerrig. Nysgjerrigheten må være konstant; ovenfor kunder, kollegaer, leverandører, konkurrenter og marked. Hva skjer rundt deg?

Bli besatt av kundeopplevelsen

Det er viktig med kundeopplevelsen i innovasjonsledelse fordi det er kundene vi lever av, og kundene som til syvende og sist betaler for våre produkter og tjenester. Kundeinvolvering er både lønnsomt og engasjerende, og kan skape store verdier for både menneske, organisasjon og samfunn.

Å engasjere seg i kundeopplevelsen kan også være motiverende for ansatte, og bidra til at de får jobbe med ting som gir mening og skaper vekst og utvikling for bedriften. Det kan også bidra til kompetanseutvikling og mestringsfølelse når ansatte forstå mer om hvordan kundeopplevelsen er nært knyttet til deres eget arbeid.

– Ledere må derfor hele tiden spørre seg selv: er det noe vi kan gjøre enda bedre og smartere? Det å bli besatt på kundeopplevelsen kan gi mye innsikt. At du prøver å gå dypt inn i hodet på kunden din, og finne ut hva de ser etter. Hva kjøper de? Hvordan oppfatter de oss som leverandør?

Dette kan gi ledere gode tilbakemeldinger på om man er på rett vei, eller om man trenger å justere kursen underveis. Innovasjon handler om å være åpen for endring i dialog med kunden og forstå de reelle behovene til mennesker og marked.

– Gå gjennom hvert skritt i kundereisen. Fra den minste interesse frem til de handler. Hvordan ser den prosessen ut? Hvem tar beslutningene? Hvem påvirker beslutningene? Hva vil de ha? Mange vet ikke godt nok hva de driver med eller hvorfor.

Bruk relasjonsmarkedsføring som virkemiddel

Ofte er merkevaren til en bedrift så sterk at den overskygger behovene i markedet.

– Gjennom relasjonsmarkedsføring setter man innovasjon i system. Det handler om markedsføring gjennom relasjoner, og at man har et bevisst forhold til hvordan man ivaretar relasjoner og nettverk. Hver dag må man fange opp ideer fra relasjoner og nettverk.

– Det er viktig at noen tar tak i dette, at man evaluerer ideene sammen, og ser på hva man skal gjøre med dem. Er dette en mulighet for oss? Noe vi bør gå videre med? Eller skal vi la det ligge? Det dukker opp mange ideer hver dag, hos medarbeidere, kunder, leverandører og konkurrenter. Det er sjelden at disse blir fanget opp.

Innovasjon krever nysgjerrighet fordi det åpner opp for mangfold og inspirasjon, at man lettere ser nye muligheter i omgivelsene og markedet. Ledere må også kunne utvikle seg.

– Som leder er det viktig å være åpen for å endre seg og lære nytt. Det trenger ikke å være store endringer eller at man gjør om på alt. Tenk hvis du endrer deg bare 1 prosent hver dag, hvor mye det blir på et år!

Hva som trenger endring og utvikling varierer fra bedrift til bedrift og person til person. Det er ikke noe fasitsvar på dette. Det er derfor du som leder må være åpen for det som kommer og tilbakemeldingene du får underveis. Dette er også noe du må søke etter og be om gjennom undersøkelser, interne møter, kundebesøk og dialog.  

Som bedrift har du mange omgivelser. Leverandører, andre samarbeidspartnere, ansatte, myndigheter som setter rammebetingelser for bedriften, og konkurrenter.

– Du må bevisst jobbe med å ha en relasjon til disse omgivelsene, identifisere dem, samtidig som de har et positivt forhold til deg. Istedenfor for eksempel som i direktesalg der man selger direkte til kunden, så bygger man i relasjonsmarkedsføring opp en relasjon som går over lang tid. Disse menneskene er styrt av følelser og det handler derfor i stor grad om å bygge en bevisst relasjon der man forstår hverandre.

– Det er viktig å se på leverandører som samarbeidspartnere og noe mer enn bare en leverandør. Vi trenger å utvikle oss til å bli enda bedre sammen. Se bare på internasjonale Tech-giganter som jobber tett sammen med kundene sine på innovasjon. Innovasjonsprosessen handler om å utvikle et produkt, en tjeneste eller metode på nye måter, og da er kundeinvolvering helt avgjørende.

– På McDonalds har de erkjent at de er veldig flinke på produktutvikling, mens de er mindre flinke på å distribuere råvarer ut til restaurantene. Så de har inngått et tett forhold til en distributør som er god på dette. Da blir det fort et tett og integrert samarbeid med leverandøren.

Ha en ansvarlig for innovasjon og utvikling

– Alle bedrifter bør ha en som er ansvarlig for innovasjon, endring og forbedring. Det er ikke så viktig hva man kaller det, men noen som ser på fornying og utvikling av bedriften. Innovasjon høres kanskje så stort ut, men det angår alle forbedringer internt i bedriften.

– Det handler ikke bare om å finne opp noe nytt. Det omfatter hele verdikjeden. Er det noe i prosessene våre vi kan gjøre bedre? I beslutningsveiene? Kanskje vi ikke skal drive med regnskap selv, men heller få noen til å gjøre det for oss? Det er mange ulike aspekter av innovasjon.

Ha et bevisst forhold til det du driver med

Da Tønnessen jobbet med oppstartsbedrifter hjalp han dem med forretningsplaner og tydeliggjøring av bedriftens formål. Han sier at det er veldig viktig at alle bedrifter har et bevisst forhold til det de driver med og kostnadsnivået.

– Jeg var gjerne tidlig inne i prosessen med oppstartsbedrifter. Mange av dem er blitt suksessfulle bedrifter i dag. Det som er viktig, er å spørre: hva er det man egentlig driver med i denne bedriften? Man må ha et veldig bevisst og konkret forhold til det man driver med.

– Da Nokia så smart-telefonen, tenkte de: dette har ingenting med oss å gjøre. Dette er en liten datamaskin. Slik oppfattet de Iphone. Mens for forbrukerne var det ti ganger bedre. Nokia definerte seg selv inn i et annet marked enn forbrukerne deres gjorde. 

– Orkla definerer at de jobber med merkevarer, og alt under er underordnet. Det er viktigere å bygge brandet. I mange bedrifter har man ikke annet unikt enn brandet. For Coca Cola er for eksempel 85 prosent av børsverdien knyttet opp til merkevaren. Det er sjeldent at bedriftene sitter på noe helt unikt. Innovasjon innenfor merkevarene er derfor viktig. For eksempel så vi at Grandiosa kom etter hvert i flere varianter.

Hvordan lære av innovasjonsledelse

Er det noen typiske utfordringer du ser for norske ledere?

– Jeg har vært fasilitator for et toppledernettverk der store selskaper satt og drøftet problemstillinger. Det som ofte skjer er at man kommer sånn «inn i sin egen hverdag» at man ikke klarer å omstille hodet sitt, tenke annerledes, utenfor hverdagen. Hver dag må man ta seg tid til å prøve å være litt nysgjerrig og lære av omgivelsene, og sette dette konsekvent i system slik at man fanger opp de gode ideene.

– Alle ledermøter bør ha innovasjon på dagsorden. Kanskje at man rapporterer hva som er gjort siden sist. Hva skal vi gjøre til neste gang? Det må være målbart. Det er bevisstgjøring det handler om. Bedriften og lederne må løpende hver eneste dag tenke igjennom HVA ER DET EGENTLIG VI DRIVER MED? Hva er den reelle verdien og verdiskapningen i vårt selskap?

– Ofte tenker vi ikke over at det er innovasjon vi holder på med. Eldre blir ofte låst fast til et bilde av hvordan verden fungerer, og ser kanskje ikke at det finnes andre måter å gjøre ting på. Det er viktig å se verdien i læring og fornying.

Har du noen tanker om innovasjonsledelse for framtiden og hva det vil handle om? 

– All erfaring tilsier at ting går fortere og fortere. Tidligere kunne man sitte med 12 måneders-planer. Det er fint med et langsiktig perspektiv, men samtidig må man rigge bedriftene slik at de ikke blir for statiske.

– Hvis det plutselig dukker opp en «Iphone», må man svare på den utfordringen. Man må hele tiden rigge bedriften slik at det hele tiden ligger muligheter foran deg. Hele kulturen må være på en slik måte at man har et system for å fange opp endringene. Ting går raskere, og igjen handler det om å jobbe med innovasjon, gode ideer og det som skjer rundt seg. Det vil selvsagt variere enormt fra bedrift til bedrift, avslutter Tønnessen.

Verktøy for innovasjonsarbeid og anbefalt litteratur og bøker for å fordype seg:

  • SWOT-analyser er alltid svært nyttig, særlig hvis man jobber hardt og systematisk med å utvikle en god SWOT.
  • Alexander Osterwalder sin Business Model Canvas er også svært nyttig. Igjen må man bruke lang tid og jobbe seg systematisk gjennom modellen.
  • Value Proposition Design, av Osterwalder
  • Busines model generation, av Osterwalder
  • The Invicible company, av Osterwalder
  • Tacit Knowledge, av Anette Jael Lehman
  • Ten Types of Innovation- the discipline of building breakthroughs, av Larry Keeley.
  • De fleste av prinsippene og modellene til Philip Kotler gjelder fremdeles, så lenge man husker at disse er laget før internett. Det samme gleder Michael Porter.

TEKST: ANNE MARIE MONSEN          FOTO: ISTOCK.COM OG PRIVAT