Gode ledere tenker riktig, lytter riktig, formidler riktig, er objektive fremfor altfor subjektive, og kan vise empati og forståelse for andre verdisyn enn sitt eget. Samtidig er de i stand til å sette grenser for det som reduserer kvaliteten i kommunikasjonen, organisasjonen og arbeidet, og legge til rette for bedre kvalitet i alle ledd av organisasjonen og dens kommunikasjonsansvar.

Mental orden og objektivitet

Det er ikke til å stikke under en stol at kommunikasjon er samtidig en grunnleggende menneskelig egenskap som noen ganger knapt kan rokkes ved. Vi er født med den stemmen vi har og et utgangspunkt som legger mye av fundamentet for hvordan vi fungerer i arbeidslivet. Egenskaper er medfødt, samtidig som det meste kan utvikles og bearbeides. Det gjelder også våre kommunikasjonsevner, både skriftlig, muntlig og non-verbalt. Systematisk kommunikasjon, for eksempel innenfor strategi, it-systemer, HMS og andre regelverk, krever i tillegg den mentale orden for å sette ting i system, upåvirket av kaotiske og engasjerte følelser. Vi skal ikke undervurdere mental orden og objektivitet som gode relasjonelle egenskaper. Faktisk er en viss avstand til det man diskuterer til fordel for å utvikle helhetlige løsninger som tjener fellesskap og organisasjon.

Qualitas Qualis

Ordet kvalitet kommer av latin qualitas, «egenskap», og qualis, «hvordan». Altså hva noe består av og hvordan det er utformet, sier noe om hvilken kvalitet det har og bidrar til. Kvalitetsledelse er for eksempel blitt et eget fag fordi det har kommet så mange regler og juridiske rammeverk for hvilken standard det skal være innenfor ulike områder og i ulike bransjer. Hvilken standard som kreves er ofte satt av økonomiske og helsemessige hensyn, hensynet til fellesskapet.

På samme måte trenger lederkommunikasjon en kvalitetsmessig standard som vi kan definere og tydeliggjøre i fellesskap. Hver enkelt leder må tydeliggjøre overfor seg selv hvilket ansvar han eller hun har og forholde seg til at det kanskje finnes et potensial for utvikling av bedre kommunikasjonskvalitet. Vi har alle vår personlige kommunikasjon som er vårt personlige ansvar, vår sosiale kommunikasjon som er vårt sosiale ansvar og vår samfunnskommunikasjon- hvordan vi forholder oss til og kommuniserer med det samfunnet vi er en del av. Kvalitet handler altså om å forbedre og justere innholdet i alle disse forholdene, å få dem til å fungere best mulig. Kommunikasjonen vår er virkemiddelet, limet, essensen.

Tekst: Anne Marie Monsen