– En leder som formidler gode holdninger vil også bli god til å skapr vekst for bedriften.

Han påpeker at for å bli en god leder må du finne din personlige lederstil. Det vil si at du må bli kjent med deg selv og hvordan du kan påvirke dine medarbeidere til å bidra til økt vekst i bedriften. Ifølge Haukedal er det 3 viktige ting som kjennetegner en god lederstil: Kompetanse, selvbilde og motivasjon. For å illustrer dette beskriver han lederstil som en bil:

Karosseriet består av kompetansen og fagkunnskapen.
Motoren er selvbildet til lederen
Bensinen er motivasjonen

– Kompetansen og fagkunnskapen ligger i bunnen. Selvbildet tar utgangspunkt i bevissthet om personlige egenskaper og god selvinnsikt. Som leder må du bli kjent med deg selv, slik at du kan påvirke andre til å gjøre en god jobb. Du skal skape et motiverende klima på arbeidsplassen, og sørger du for å lage et støttende klima får du folk med deg. Da opplever folk at de blir sett og hørt, og at de er betydningsfulle. Skaper du et forsvarsklima får du motsatt effekt. Hvis du ikke ser dine medarbeidere og støtter dem i utviklingen hemmer det folk i å gjøre en god jobb.

Her deler han noen av sine beste tips med Ledernytt.

1. Bli kjent med deg selv

Ifølge Haukedal er det å kjenne seg selv er et middel – ikke et mål.

– Når du kjenner deg selv vil du kunne by på deg selv og skape tillit i organisasjonen. Din lederstil vil være basert på dine egenskaper og din selvinnsikt. Når du har god selvinnsikt som leder slipper du å spille en rolle som leder. Du trenger ikke prestere, du trenger kun å være deg selv og bruke dine egenskaper.

Haukedal viser til at mange ledere blir utbrente fordi de utvikler en lederstil til en rolle – og spiller denne rollen hver dag.

– Tenk deg at du holder foredrag i 7 timer hver dag, og at du hele tiden må tilpasse deg en rolle som ikke faller naturlig for deg. Det fører til utmattelse på sikt. Bli derfor kjent med deg selv for å finne din lederstil. Som du kan falle naturlig inn i, som innbyr til tillit og motivasjon hos dine medarbeidere. 

For å finne ut av hvem du er må du ifølge Haukedal først beskrive deg selv med 6-8 ord.   

– Bli bevisst dine styrker og svakheter, og hva som motiverer deg. Glem ikke å vise dine svakheter. Det å tørre å vise din sårbarhet er like viktig som å vise dine styrker. Du må også bli bevisst din sosiale profil og ditt forhold til andre mennesker.

Haukedal viser til et foredrag som Mor Theresa en gang holdt for ledere. Hun hadde fått 1 time til disposisjon, og brukte kun 10 sekunder. Mor Theresa spurte forsamlingen følgende spørsmål:

Kjenner du menneskene du leder?
Er du glad i de menneskene du leder?

– Du leder ikke medarbeidere, du leder mennesker. Hvis du ønsker å påvirke andre mennesker må du ha en positiv holdning.

2. Slik setter du realistiske mål

Haukedal viser til SMARTE mål, som er den beste og mest effektive metoden for å lage realistiske mål. Med SMARTE mål menes det at målet skal være:

S= Spesifikt / målbart
M = Motiverende
A = Ambisiøst
R = Relevant
T = Tidsbestemt
E = Enkelt å kommunisere

– Bruk disse kriteriene sammen med dine medarbeidere slik at de blir inkludert når målene blir satt. Ved å inkludere dine medarbeidere får du en dialog og målene som settes blir forankret i hver enkelt medarbeider. Bruk SMARTE-mål metoden som en sjekkliste når du lager mål, og sørg for å måle de rette tingene.

3. Slik stiller du krav til dine medarbeidere

Før du stiller krav må du forstå hvordan motivasjonen påvirker resultatet av dine krav.

– Et krav er ikke motiverende og uten motivasjon blir kravene meningsløse for medarbeideren. 

Han sammenligner følelser og motivasjon med penger. For å ta ut penger fra banken må det først komme penger inn på kontoen. For å få deltakeren til å bli motivert, må du først bygge en relasjon til ham/henne og sørge for et miljø som gir tillit og trygghet.

– Du må rett og slett fylle opp motivasjonskontoen før du kan stille krav. Du må jobbe bevisst med å gi tilbakemeldinger og møte folk med åpenhet, aksept og anerkjennelse. Vær i dialog med medarbeideren om utvikling og sørg for verdsettende kommunikasjon. Spør medarbeideren om hva de tenker om saken, og presiser gjerne at de kan mer om saken enn deg når det er tilfelle. 

I følge Haukedal handler det om å se medarbeideren, og han gir følgende tips til hvordan du skal fylle på motivasjonskontoen før du stiller krav:

 1. Aksept og anerkjennelse. Jobb bevisst med å bygge gode relasjoner til dine medarbeidere. Et klapp på skulderen, en positiv tilbakemelding og oppfølging som viser at du ser personen.
 2. Tillit. Du må vise at du bryr deg om personen. At du ønsker at han/hun skal ha det bra på jobben.
 3. Trygghet. Du skal vise reell interesse for dine medarbeidere, slik at de blir trygge på deg og arbeidsplassen.
 4. Krav. Først når du har sørget for aksept, tillitt og trygghet vil du få gjennomslag for dine krav. Uten dette vil motivasjonen hos medarbeiderne ikke være tilstede.

4. Slik står du opp for egne beslutninger

– Det er viktig at du ikke presser upopulære avgjørelser på uforberedte medarbeidere. Du må bygge opp budskapet ditt slik at folk blir mottakelige for din avgjørelse og jobber med deg til tross for vanskelige beslutninger. Her kommer verdsettende kommunikasjon inn. Vis at du bryr deg, men stå fast ved din beslutning

Han påpeker at det kreves sosialt mot av en leder å stå opp for egne beslutninger, men at det er nødvendig for å unngå konflikter.

– Enkeltindividet trenger energi, og konflikter tar energi, Det er derfor viktig å stå opp og ta konflikten på alvor før den utvikler seg. Det å tørre å gå inn i de vanskelige samtalene betyr at du tar folk på alvor. Hvis en medarbeider konsekvent kommer for sent uten at du gjør noe med det, signaliserer du to ting. Enten at du aksepterer avviket eller at du ikke tør å ta problemet på alvor.

Selv om en samtale skal handle om et vanskelig tema sier Haukedal et det er viktig å sette pris på mennesket og bry seg like mye om personen selv om noe er galt. Det er viktig å skille sak og person.

5. Utvikling av bedriften og medarbeidere

I følge Haukedal har mennesket ca.80 prosent gode egenskaper. Det gir 20 prosent forbedringspotensial.

– Hvis du i hverdagen fokuserer på de gode egenskapene og de gode handlingene en medarbeider gjør, vil det bli enklere å kommunisere når forbedringer og endringer må til.

Han viser til at for å få en utvikling i en bedrift kreves det endringer. I dagens samfunn må hver enkelt person regne med å utvikle seg 5-10 prosent hvert år. Hvis utviklingen stopper i 10 år må det 100 prosent utvikling til.

– Dette er realiteten i dagens næringsliv. Godt lederskap handler derfor om å skape en stor komfortsone som innbyr til utvikling. Med fokus på gode egenskaper utvides komfortsonen. I motsatt fall risikerer du at medarbeideren både blir stresset og uvillig til endringer.

6. Vær bevisst din rolle som både leder og kompis

– Det kan være en utfordring for mange ledere å skille mellom lederrollen og kompisrollen. Men, har du en solid egen identitet og er godt kjent med deg selv er det enklere å skille rollene.  Hovedrollen i dette er nemlig deg selv. Den du er og din egen bevissthet på hvem du er. Du innehar flere roller som for eksempel leder, kompis, far/mor og ektemake. Det er derfor viktig at du avklarer forventningene når du skifter rolle. Du har en «hatt» for hver rolle og når det er tydelig for alle hvilken «hatt» du har på deg, er det også enklere for andre å forholde seg til deg.

Han presiserer at åpenhet om forventninger gjør det enklere for medarbeiderne å vite hvor de har deg.

– God kommunikasjon og suksess avhenger av at virkeligheten er lik eller bedre enn forventningene. Styrer du forventningene slik at de passer med virkeligheten unngår du at medarbeiderne dine blir usikre på hvilken hatt du har på deg.

3 tips som fører til utvikling

 1. Praktiser verdsettende kommunikasjon
  - Ha positive briller på og sørg for påfyll av positiv energi.
 2. Gi ros og tilbakemeldinger
  - Gi ros både til personen og ros prestasjoner. Forsikre deg om at rosen blir mottatt.
 3. Hjelp enkeltmennesket med å finne sin indre motivasjon
  - Hva er den egentlige grunnen til at medarbeideren kommer på jobb og gjør en god jobb?

Trond Haukedal

Trond Haukedal er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen. Han har 30 års erfaring som psykolog og 10 års erfaring som leder i næringslivet. Bredden i hans erfaring gjør at han formidler konkret og anvendbare metoder for lederskap, og han har de siste 20 årene reist rundt i Norge som foredragsholder og motivator. Han er en praktisk rettet psykolog og er spesielt opptatt av positiv psykologi og har skrevet bøkene Solstråleboken og Boken om Høysensitivitet.
 

Tekst: Steinar Sund  Foto: privat og Istock.com