Vår review artikkel som blir publisert i den vitenskapelige journalen; International Journal of Pharmaceutics: X, Volume 3, December 2021, 100095 viser at legemiddelbransjen er ikke noe mer unik enn andre bransjer når det kommer til hvordan en kan lykkes med digitale endringer.

«Alle» bransjer tror de er unike, men 75 prosent av alt digitalt transformasjonsarbeid er likt, mens 25 prosent er bransjespesifikt og som kan tilegnes. Legemiddelindustrien er ikke noe unntak og forskningslitteraturen er tydelig på hva som skal til for å lykkes med digitalisering i legemiddelbransjen, funnene samsvarer med de utfordringer som finnes andre bransjer.

Good Manufacture Practice (GMP) er en betingelse i legemiddelbransjen, noe som faller innenfor de 25 prosentene som er bransjespesifikt. På den annen side har vi tilsvarende i andre sektorer som Good Laboratory Practice (GLP), Good Clinical Practice (GCP), så kanskje heller ikke dette er så unikt?

Legemiddelbransjen er i motsetning til andre bransjer ekstremt regulert og mer kompleks, hvor flere verdistrømmer og arbeidsprosessers krysser hverandre. Hovedfokuset i legemiddelbransjen rettes inn på pasientsikkerhet, hvor kvalitetsfokuset har høyeste prioritet. I tillegg til å være strengt regulert overvåkes også legemiddelproduktene i hele sin levetid. Bransjen og myndigheter samarbeider på tvers av landegrensene for å sikre høyest mulig pasientsikkerhet, ingen er ønsker utrygge legemidler på markedet.

I kjølvannet av Covid-19 pandemien er digitaltransformasjon viktigere enn noensinne for alle virksomheter. Legemiddelbransjen er ikke noe unntak. Bransjen må kunne øke produktivitet uten at det går på bekostning av pasientsikkerheten.  En digital transformasjon av bransjen er derfor krevende. I vår gjennomgang av forskningslitteraturen valgt vi å se på betydning av GMP og digitalisering i legemiddelbransjen. Litteraturen er tydelig på viktigheten av å koble sammen GMP og digitalisering som komplementære parameter for å lykkes med digitaltransformasjon. GMP er bygd på 5 prinsipper: Mennesker, Produkter, Prosesser, Prosedyrer, Premisser og forutsetninger (utstyr).

Det hele koker ned til de ansattes bevissthet og - ikke minst - deres praktiske kunnskap og forståelse om prosesser, prosedyrer og forståelse av teknologien som et verktøy med gitte rammer. Digitalisering i legemiddelindustrien handler først og fremst om de nevnte parameterne, og aller minst om selve teknologien. Litteraturen er tydelig på at menneskene i legemiddelindustrien ofte ikke har vært klare når digitale transformasjoner er iverksatt av ledelsen. Noe som har betydd at digitalisering ikke har vært vellykket. Litteraturen viser tydelig at bransjen har slitt med å få medarbeidere involvert i en digital transformasjon. Fordi bransjen har slitt digitaltransformasjon, har den vært mer konservativ med å digitalisere alle sine arbeidsprosesser enn andre bransjer. Forskningslitteraturen viser generelt at 70 % av alle digitale transformasjoner mislykkes uavhengig av bransje.

Forretningsprosesser og prosedyrer er produksjonselementer av stor betydning når det kommer til digitalisering av legemiddelproduksjon. Derfor må en sette søkelys på endringsfleksibilitet i produksjonstrinn og prosedyrer under implementering av ny teknologi. Forretningsprosesser, prosedyrer og utstyr konstrueres, utvikles, vedlikeholdes og kvalitetssikres av medarbeidere. Derfor må disse funksjonene som før var operativt manuelle få en stor plass under digitaliseringsarbeidet. Aktiv involvering fra ledelsen og en aktiv deltakelse av medarbeidere er derfor en dyd av nødvendighet når det kommer til å digitalisere de ulike produksjonstrinnene innen legemiddelproduksjon.

Digitalisering av dagens legemiddelproduksjon vil gi flere fordeler som reduserte produksjonskostnader, forbedret kvalitet og redusert kapasitetsbegrensning i bransjen. Digitaliseringen bidrar til å forbedre prosesser på en rekke måter, inkludert datainnsamling, sanntidsdeling av prøveresultater og kapasitet til å spore ulike aspekter ved produksjonen. Dette vil igjen kunne bidra til økt produktivitetsnivå og sikre raskere leveranser av medisin på markedet uten at dette går på bekostning av pasientsikkerheten.  Artikkelen vår beskriver de utfordringene som oppstår i industrien når det kommer til en digital transformasjon. Dette gjelder motstand fra medarbeidere, ulike regulatoriske aspekter og lovverk, investering i kompetanseløft, sikkerhet av nytt system mot hackere og annet IT-relatert.

Enhver digital transformasjon betyr endringer i etablerte arbeidsprosesser, og en kulturell endring der de ansatte inviteres inn i endringsreisen og adopterer den. Jo større en organisasjon er, desto mer distribuert er kulturen samtidig som prosessene også er mer kompliserte. Noe som i praksis betyr at arbeidet med å sikre en vellykket digital transformasjon blir mer krevende og omfattende, som i legemiddelindustrien.

Tekst: Glenn Hole, Førsteamanuensis i Digitaltransformasjon, bi-stilling ved Høyskolen i Molde.  Sciencedirect.com Foto: P

glenn.jpg