- Vi har analysert data fra flere enn 25.000 svar på medarbeiderundersøkelsen MTM. Basert på disse analysene, vil vi tørre å hevde at ledelsen er mindre viktig for arbeidsmiljøet enn mange later til å tro, sier Ruth Gaguardi leder for Stamina Census.  Analyse av resultatene viser at lederen ikke i særlig grad direkte påvirker engasjement i arbeidet, en faktor som er et kjennetegn ved et godt arbeidsmiljø. Disse faktorene påvirkes imidlertid indirekte fordi lederen er:

  • Viktig for å sørge for rolleklarhet
  • Viktig for tilbakemeldinger
  • Viktig for autonomien til arbeidstaker
  • Viktig for et meningsfylt arbeid
  • Viktig for samarbeid

- Når disse faktorene er sentrale ser vi ikke etter den sterke, markante og resultatfokuserte lederen. Men etter lederen som evner å legge til rette for arbeidstakerens arbeidshverdag og som styrker positive faktorer rundt medarbeideren. Vi ser etter en person som kan inspirere, utfordre, gå foran og se den enkelte – transformasjonslederen.

Farlig å generasjonsgeneralisere

ManPowers undersøkelse konkluderer med at «den yngre generasjonen stiller høyere krav til meningsfullt arbeid». «De vil ha en mening ved det de gjør» og den konkluderer med at yngre i større grad enn eldre er opptatt av å forme sin egen arbeidshverdag ved for eksempel «jobbforming».

- Som leder bør vi etter mitt skjønn være forsiktig med å generalisere med utgangspunkt i alder. Både den eldre og den yngre generasjon kan og bør dra nytte av det som forsking dokumenterer leder til økt engasjement og et bedre arbeidsmiljø. 

Professor i arbeids- og organisasjonspsykologi Arnold Bakker og hans kollegaer ved Universitetet i Rotterdam er verdensledende innen positiv organisasjonspsykologi og engasjement. Bakkers nyeste forskning viser at job crafting eller arbeidsforming er et effektivt verktøy for å øke arbeidstakers engasjement.  Job crafting som fokuserer på å øke sosiale og strukturelle arbeidsressurser og som bidrar til utviklende utfordringer, øker eldre sin opplevelse av tilhørighet. Noe som igjen bidrar til økt motivasjon frem til pensjonsalder.

Stamina Census har i samarbeider med Bakker utviklet praktiske tiltak som bygger på Bakkers arbeidsforming-modell. 

- Nylig arbeidet vi med en gruppe arbeidstakere som hadde vært i arbeidslivet lenge. Vi opplevde at de både var sultne og motiverte for å ta initiativ for å forme egen arbeidshverdag innenfor tilgjengelige rammer.  Gode diskusjoner og tiltaksplaner som konkretiserte hvordan de kunne påvirke eget arbeid og arbeidsmiljø igjennom job crafting ble utviklet.  De fant for eksempel ut at det å jobbe i par om undervisningen istedenfor individuelt ville tilføre verdi og at de kunne frigjøre ressurser ved å digitalisere enkelte oppgaver. Gjennom prosessen beveget de seg fra å uttrykke at ledelsen hadde ansvaret for å forbedre arbeidsmiljøet til å se på hva de selv kunne gjøre, forteller Ruth.

kilde: Pressemelding.