Når du er nysgjerrig og interessert i de rundt deg opplever dine medmennesker:

•      å bli sett
•      bedret selvinnsikt
•      et tydeligere bilde av muligheter og begrensninger
•      økt bevissthet bevisst om hva som er viktigst 
•      å bli bedre i stand til å ta riktige valg
 
Når du lytter til det andre formidler får samtalepartner hjelp til å sette ord på egne følelser og tanker. Det gir muligheter for å formidle oppfatninger og meninger. Gjennom nysgjerrighet på andres perspektiv kan vi lære noe nytt, få bekreftelser eller få nye innsikter.

Når du er nysgjerrig på samtalepartners perspektiv og tankesett får begge størst utbytte når vi:

•      Venter med å kunngjøre egne synspunkter
•      Søker forståelse gjennom oppfølgingsspørsmål
•      Oppsummerer og gjenforteller (parafraserer) for å få bekreftelse

Lytte aktivt

Aktiv, nysgjerrig og respektfull lytting er altså en kilde til læring, involvering, anerkjennelse og lønnsomme relasjoner. Hva vil det så innebære å lytte aktivt og oppmerksomt, altså være en lyttekunstner?

Hva kan du egentlig fange opp gjennom stemmen, volumet, intensiteten, tempoet, kroppsspråk og hvor vedkommende retter blikket? Ser vedkommende bort eller er det et tillitsfullt blikk som ser deg i øynene?

Å lytte er en krevende kunst hvor du bruker både hjerte og hjerne, og hvor du setter deg selv «på vent». De fleste lytter («hører hva den andre sier») i en dialog, men det er ikke det samme som å utøve lyttekunsten. Kunstneren lyttere oppmerksomt til den andre har snakket ferdig. Avventer, kanskje stiller et spørsmål til for å forstå og grave litt dypere. Det handler om «å gjøre en innsats for å få med seg hva den andre prøver å si, bearbeide, støtte og reagere på det som blir sagt slik at det blir forståelig»

Er du en god lytter, så heier du på den du snakker med, oppmuntrer den andre til å fortelle mer. Du er 100 prosent til stede i budskapet og stiller utbroderende spørsmål. For å sikre at du forstår budskapet, reformulerer eller formulerer (parafraserer) du din egen oppfatning av budskapet. Du viser, som mottaker, i denne prosessen at både budskap og budbringer er viktig, og avsender finner ofte løsninger selv. Det krever en aktiv og oppmerksom holdning, der både avsender og mottaker er påskrudde og nærværende.

Les også: Hvordan få alle til å lytte?

Hvordan utøve lyttekunsten

En huskeregel for aktiv lytting er «KORPS». En forutsetning for godt samspill i musikkens verden er at musikerne lytter til hverandre. I hverdagen er KORPS (Lyttekunsten, 2023) en måte å huske hvordan man utøver lyttekunsten; 
Kontaktskapende - skaper trygghet med øyekontakt og åpen kroppsholdning
Oppmerksom - fokusert, tålmodig og interessert til stede
Reformulerende - gjentakende, utdypende, reformulerende/parafraserende og avklarende
Progresjonsorientert - opptatt av løsninger og fremdrift
Spørrende/Støttende - nysgjerrig, samskapende og hjelpsom

Det går mye tid til spille i dårlige samtaler hvor lytting er underordnet behovet for å få sagt sitt, forsvare seg eller gi et svar man antar er forventet. Her er det mange muligheter som går til spille fordi man ikke snakker sammen og lytter hverandre ut på en god og lærende måte.

Les også: Gå foran og vis vei – men ikke glem å lytte

Mennesker som presterer godt sammen

I en presterende organisasjon ønsker vi effektiv utnyttelse av ressursene, muligheter som omsettes til resultater, effektiv utnyttelse av tid og mennesker som presterer godt sammen. Det betyr medarbeidere som forstår sin rolle og sitt bidrag for resultatet som skapes. Videre betyr det at alle som bidrar blir bedømt og belønnet” rettferdig” for å sitere Peter Drücker. Med andre ord - bli sett og bli anerkjent. Det er gyldig mellom kollegaer, i leder - medarbeider relasjoner, i ledergrupper og andre team.

Les også: Visste du at individuelle prestasjoner påvirker både dynamikken i gruppen, og dermed også den samlede kollektive prestasjonen?

Å være mer nysgjerrig betyr altså mye for et arbeidsmiljø og for mulighet for resultatoppnåelser. Å bli sett, hørt og verdsatt er grunnleggende behov for alle – og for ledere er det en god businessbeslutning å gjøre noe aktivt med det.

Medarbeidere trenger også oppfølging og tilbakemeldinger underveis. Avsetter ledere nok tid til sekunderingen, hvor lytting og nysgjerrighet er helt avgjørende for kvaliteten, vil det bli lettere å gå fra idéer og behov til implementering av ønskede mål og ambisjoner. 

  • Om forfatterne: 

    Tekst: Mikael Hole og Asle Sjørbotten  Foto: privat Illustrasjon: Istock.com

    Mikael er rådgiver, ledertrener og coach i BusinessMastering.

    Asle er rådgiver, ledertrener og foredragsholder i BusinessMastering.