Mestringsledelse er ifølge professor Linda Lai ved Handelshøyskolen BI en betegnelse på en type lederatferd som ifølge forskning fungerer best uansett hvilken type bransje eller medarbeider det er snakk om.

-  Mestring innebærer at medarbeiderne takler oppgaver, utfordringer og endringer på jobben på en god måte. Da bidrar de også til måloppnåelse og verdiskaping, fastslår hun i en kronikk i Dagens Næringsliv 22. desember 2014.

- Min egen og mange andres forskning viser at medarbeidere som opplever mestring, blir mer motiverte og lojale mot sin leder og mot organisasjonen. I tillegg får de bedre livskvalitet og en mer robust helse. Det viser seg også i lavere sykefravær.

            Målet med denne typen ledelse er at medarbeiderne skal utvikle seg og mestre sine roller best mulig ut ifra egne forutsetninger. Dette kan man oppnå ved å skape et mestringsorientert arbeidsklima, et arbeidsklima der medarbeiderne hjelper hverandre til å bli gode framfor å konkurrere med hverandre.

-  Undersøkelser fra tusenvis av norske ledere og medarbeidere, viser at mestringsledelse gir best resultater både for enkeltmedarbeideren, arbeidsgruppen og organisasjonen som helhet, fastslår BI-professoren.

LINDA LAI.jpeg

BI-professor - Linda Lai

            Denne ledelsesformen mener de to forfatterne Marianne Hauan Molstad og Kjetil Spangberg kan læres og utvikles uten bruk av kompetansehevingskurs ved å gjennomføre noen praktiske øvelser alene og sammen med andre og reflektere over egen lederrolle på en systematisk måte over tid.  Dette er et av hovedpoengene i deres nyutkomne bok Mestringsledelse i praksis (Gyldendal, 2017) Den beste læringen skjer ikke på kurs, men når man kombinerer praksis med refleksjon og øvelser. 

Molstad-Marianne-Hauan_-.jpg

Marianne Hauan Molstad har 20 års solid ledererfaring, og bred fagkompetanse innenfor hele administrasjonsområdet med ledelse, HR og omstilling som spesialområde.(Foto: Gyldendal Norsk forlag)

Øvelser fra 10-faktor

Forfatterne viser hvordan dette kan gjøres med noen øvelser designet etter mønster av 10-faktor, den forskningsbaserte medarbeiderundersøkelsen som er utviklet av KS i samarbeid med professor Linda Lai ved Handelshøyskolen BI. Øvelsene som forfatterne anbefaler tar sikte på å øve på 10 viktige faktorer som ifølge medarbeiderundersøkelsen fra KS er avgjørende for utvikling av god ledelse og et godt arbeidsmiljø. Linda Lais forskning viser at de følgende 10 faktorene er viktige for å oppnå gode resultater og at de kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid og at de er avgjørende for utvikling av god ledelse og et godt arbeidsmiljø:

  • Oppgavemotivasjon: motivasjon for selve oppgaven. Dette kalles også for indre motivasjon.
  • Mestringstro - den enkeltes tiltro til egen jobbkompetanse
  • Opplevd selvstendighet - tillit og mulighet til å jobbe selvstendig
  • Opplevd bruk av egen kompetanse
  • Mestringsorientert ledelse - ledelse med vekt på å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra sine forutsetninger 
  • Rolleklarhet – tydelig kommuniserte forventninger
  • Relevant kompetanseutvikling
  • Fleksibilitetsvilje – villighet til å være fleksibel på jobb
  • Mestringsklima - kultur for å samarbeide og gjøre hverandre gode
  • Nyttemotivasjon (prososial motivasjon) – ønske om å bidra til nytte og måloppnåelse for andre    

Forfatterne har utviklet 11 ulike verktøy med totalt 26 øvelser som skal hjelpe lederen til å trene på å utvikle de viktige 10 faktorene i sin egen ledelse. En av øvelsene i verktøykassen kalles Stolthetsvalg. Målet med den er å rette oppmerksomheten mot godt utført arbeid og skape en positiv bevisstgjøring med tanke på måloppnåelse og enkeltresultater. Medarbeiderne oppfordres til å bruke et par minutter før de går hjem til å skrive ned hva de er mest fornøyd med etter dagens arbeid. Når uken er over skal de velge en av de fem aktivitetene fra uken man er aller mest stolt av og skrive den ned. Aktiviteten skal deles med egen medarbeidergruppe, leder eller ledergruppe og synliggjøres på en oppslagstavle eller på et sted hvor den er synlig for alle. Hver måned, hvert kvartal eller hvert halvår skal alt som står skrevet oppsummeres ved at gruppen samles og minner hverandre om alt som er gjort og som de er stolte av. Dette kan gjerne kombineres med en eller annen sosial sammenkomst.

            Det finnes også øvelser for å utvikle dialog med aktiv lytting slik at man aktivt er til stede i samtaler og dialoger med å vise en lyttende holdning. Flere samtaleteknikker anbefales for å lykkes med dette, blant annet speiling som innebærer at man reformulerer det som den andre har sagt for å kontrollere at man har forstått riktig og oppfordrer motparten til å fortelle videre, gå dypere eller forklare nærmere. Andre teknikker er åpne spørsmål og bruk av kroppsspråket til å signalisere at man lytter og er interessert. Teknikker av denne typen kan trenes opp i små grupper der man kjenner hverandre og er trygge på hverandre.

Spangberg-Kjetil_-.jpg

Kjetil Spangberg har vært sentral i utvikling og gjennomføring av en rekke aktiviteter knyttet til lederopplæring og lederutvikling i flere virksomheter. (Foto: Gyldendal Norsk forlag)

Trening med spill og refleksjon

Blant verktøyene finner vi også spill, blant annet Samtalekort. Samtalekortene er et hjelpemiddel til å snakke om de ulike faktorene i 10-faktor og reflektere over hva som skal til, hva som er viktig og hva man helt konkret kan gjøre i hverdagen for å etterleve dem. Spillet er tenkt gjennomført i ledergrupper, i grupper på tre til fem. Det er laget et kort for hver faktor med ett spørsmål til hver faktor og det skal være tre kortstokker som merkes A, B eller C. A har spørsmål om hva som skal til, B har spørsmål om hva som er viktig for deg og C har spørsmål om hva du konkret gjør. Maler for kortene finnes i boken. Spillet starter med at en velger kortstokk og starter med å lese opp et spørsmål. Alle tenker og den som svarer gir så ordet til den som sitter til venstre for seg. Når alle har svart, oppsummeres svarene og det noteres i et skjema om gruppen er samstemt eller har ulik tilnærming og om det er noe de ble spesielt overrasket over. Deretter fortsetter spillet med at den som sitter til venstre trekker neste kort. Skjemaet fortsetter til alle kortene er brukt og skjemaet er ferdig utfylt.

            Andre øvelser skal hjelpe lederen til å bevisstgjøre seg på hvilket forhold han eller hun har til sine medarbeidere ved å begynne på blanke ark og skrive ned det man vet om hver enkelt og reflektere over om det er godt nok til å kunne være en god, relasjonell og mestringsorientert leder. Tre andre øvelser skal hjelpe lederen til å reflektere over medarbeiderne sine og tenke gjennom deres gode og dårlige egenskaper. For at man skal lede, utvikle og påvirke en person må en ha en positiv relasjon til personen. En egen øvelse tar sikte på å gi ledere og mellomledere økt kunnskap om menneskene de jobber sammen med og gi innsikt i hele mennesket og ikke bare det som er synlig i jobbsituasjonen.

            Et annet verktøy setter fokus på mestringsorientert ledelse og hva det betyr i praksis for en ledergruppe. Deltarkene får hjelp til å reflektere over egen praksis og sette ord på hvilke utfordringer man har når det gjelder mestringsorientert ledelse i praksis.

Blant verktøyene finner vi også øvelser for å koble bedriftens verdier til de ulike faktorene i 10-faktor og øvelser som går ut på å dele hverdagshistorier med andre. Gode historier fra egen ledelseshverdag er alltid noe som andre kan lære noe av.  I tillegg finnes det øvelser som bidrar til å kartlegge hva slags motivasjon medarbeiderne legger til grunn når de utfører visse oppgaver og øvelser som hjelper lederen å evaluere seg selv.

Tekst: Steinar Steinkopf Sund