Det er mobbing når en person gjentatte ganger og over tid, utsettes for negative handlinger, opplyser Arbeidstilsynet. Dette kan dreie seg om trakassering, utfrysing, sårende erting, usynliggjøring, fratakelse av arbeidsoppgaver og lignende. 

- I arbeidstilsynet forholder vi oss til begrepet trakassering og ikke begrepet mobbing, ettersom det er trakassering som brukes i Arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven fastholder at arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden, forteller Gunn Robstad Andersen. Hun er seniorrådgiver PhD ved Arbeidstilsynet.

Det kan være vanskelig som leder å vite hvor grensene går, og hva man selv kan gjøre for å både forebygge, men også stanse mobbesituasjoner.

Hvor går grensen?

Det er trakassering når en eller flere personer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Dette kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing, fratakelse av arbeidsoppgaver, eller sårende fleiping og erting, opplyser Arbeidstilsynet på sine nettsider.  

- Eksempler på trakassering er når en arbeidstaker opplever at han/hun blir utsatt for sårende erting, nedlatende kommentarer, utfrysing, usynliggjøring, fratakelse av arbeidsoppgaver eller lignende gjentatte ganger, over en periode, og at det er systematisk rettet mot samme person. Et annet kjennetegn er at det er en (opplevd) ubalanse i maktforhold mellom partene, forteller Andersen.

Hvilket ansvar har du som leder?

- Arbeidsgiver har det overordnete ansvaret for å sikre at arbeidstakere har et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Trakassering på arbeidsplassen er en trussel mot dette. Arbeidsgiver skal risikovurdere arbeidsmiljøet og sørge for at man har gode systemer og rutiner for å forebygge, håndtere og følge opp eventuelle hendelser, sier Andersen.

Selv om arbeidsgiver har et overordnet ansvar, er det viktig at ansatte på alle nivå i en virksomhet bidrar til å forebygge, melde fra og stanse atferd og handlinger som trakassering.

Det finnes heldigvis mange tiltak man kan gjøre for å både stanse og forebygge mobbing på arbeidsplassen.

Hva kan gjøres for å forebygge mobbing?

Seniorrådgiver Gunn Robstad Andersen tipser om at Arbeidstilsynet på sine nettsider har satt sammen lister over tiltak som kan gjøres for å unngå mobbing.

Noen av punktene som nevnes er disse:
 • Gi ledere kompetanse til å håndtere irettesetting og andre «vanskelige» samtaler
 • Ha rutiner som sørger for at alle får den informasjonen de skal ha
 • Ha rutiner for hvordan konflikter skal håndteres
 • Opplæring av ledere, verneombud og tillitsvalgte i konflikthåndtering
 • Marker grenser ved uakseptabel oppførsel, nulltoleranse ved mobbing
 • Overhold taushetsplikt om personlige forhold
 • Unngå negativ omtale av ansatte og ledere, ta problemer opp med den eller de det gjelder
 • Hold diskusjoner på et saklig nivå. Ikke godta personangrep eller latterliggjøring
 • Sørg for å ha et forum der arbeidsmiljø kan diskuteres
 • Ha oppfølgingsrutiner av sykemeldte Et arbeidsmiljø basert på trygghet, åpenhet, respekt, tillit og medbestemmelse bidrar til økt trivsel og ansvarsfølelse, noe som vil redusere faren for konflikter.
 • Sett det psykososiale arbeidsmiljøet på dagsorden og inkluder mobbing som tema her
 • Arbeid systematisk med helse, miljø og sikkerhet, og kartlegg det psykososiale arbeidsmiljøet med jevne mellomrom.

Se på egen virksomhet og finn dens logiske måte å behandle slike saker på. Hvem er det naturlig å gi ansvar for oppfølging av rutiner, hvem kan brukes som eventuelle meklere, og hvordan får bedriften tydeligst fram sitt standpunkt til mobbing?

I tillegg til rutinene for håndtering av konflikter som er i ferd med å bygge seg opp, vil det være en idé å gjøre alle klare over at personalpolitikken på arbeidsplassen også omhandler mobbing, og påpeke skriftlig at det ønskes en god omgangstone på arbeidsplassen, at mobbing er helt og holdent uakseptabelt, og at alle ideer om hvordan mobbing kan unngås tas imot med takk, skriver Arbeidstilsynet videre. 

Fire punkt som kan bidra til å gjøre arbeidsplassen mer gjennomsiktig:

 • Sats på de gode arbeidsmiljøprosessene. Konkret vil det bety å tenke nøye igjennom hvordan ulike organisatoriske forhold (særlig endringer) kan påvirke arbeidsmiljøet i forhold til samarbeid og konflikter. Jobb forebyggende og vis aktsomhet når endringer innføres, og ta medarbeiderne med i prosessen
 • Ha beredskap for å takle den eksplosive kraften i konfliktopptrapping. Lag et system for hvordan konflikter skal håndteres, dersom de skulle oppstå. Ikke bare gir det grunnlag for å ta tak i ting raskt; vissheten om at man har et slikt system vil kunne skape trygghet og i seg selv virke forebyggende mot mobbing
 • Grip inn raskt når det er tegn til uforsonlighet, tilby partene alternativer til en lukket opptrappingsprosess
 • Vis at du reagerer på tegn til trakassering eller krenkelser både overfor den som er utfører og den som ser ut til å være målet

Kilde: Arbeidstilsynet.no 

TEKST: LIZBETH IREN SÆTHER OSNES