En som har god erfaring med hvordan du lærer deg å påvirke og skape innflytelse gjennom tydelig kommunikasjon er Hans Olav Otterlei. Han er partner i Zynk Communication & Leadership, som er spesialister på leder- og endringskommunikasjon. 

- I alle bedrifter fokuseres det mye på hva som skal gjøres for å oppnå lønnsomhet, og det fokuseres på kundetilfredshet. Samtidig varierer det veldig hvor flinke bedriftene er til å fokusere på hva som gir høy kundetilfredshet og lønnsomhet. Her er det at den interne kommunikasjonen kommer inn som den viktigste driveren i prosessen frem til god lønnsomhet.

Øk evnen til å påvirke og skape innflytelse

-De fleste virksomheter er naturlig nok veldig fokusert på det med lønnsomhet, men glemmer lett hvordan man oppnår dette. Det er her kommunikasjon og ledelse kommer inn, fordi det er dette som skaper engasjement blant medarbeiderne – noe som er avgjørende for å få fornøyde kunder og dermed lønnsomhet. Uten forståelse og engasjement blant medarbeiderne er det svært vanskelig om ikke umulig å lykkes sier Otterlei.

-De vanligste feilene er at interne budskap omkring mål og strategi ikke er tydelige nok, emosjonelt engasjerende nok eller oppleves som tilstrekkelig relevante – og dermed ikke når frem. Undersøkelser viser at det typisk bare er 60-80 prosent av de ansatte som får med seg ledelsens kommunikasjon omkring mål og strategi i det hele tatt. Bare 40 prosent får med seg hva informasjonen handler om, og bare halvparten av disse – altså 20 prosent - som ser relevansen for sin egen jobb. Kun 5 prosent forteller at de selv har forandret atferd som følge av kommunikasjon fra ledelsen. Som man forstår så behøver man ikke å være rakettforsker for å skjønne at i dette ligger det en kjempeutfordring i forhold til den interne kommunikasjonen sier Otterlei.

Det er derfor avgjørende hvordan informasjonen blir spredt nedover i bedriften fra ledelsen og til den enkelte medarbeider. Kommunikasjonen må følge ledernivåene nedover i organisasjonen. På hvert nivå er det lederens ansvar å tilpasse budskapene fra toppen på en måte som gjør denne relevant for sine medarbeidere.

Sammen med det svenske selskapet Netsurvey, har Zynk utviklet et eget verktøy for måling av kommunikativt lederskap – Communicative Leadership Index – eller CLI. For at kommunikasjon skal bli prioritert, må det måles – og helst inngå som en KPI for lederne. Ledere må skjønne at det er viktig at dette måles, ikke bare på lederskapet konkret, men også på formidling av budskap/strategi og involvering av medarbeiderne.

Isolert til kommunikasjon må det da ikke bare fokuseres hva som skal gjøres, men hvordan det skal gjøres og ikke minst hvorfor det skal gjøres. I kommunikasjonen må det da ligge en personlig overbevisning for å overbevise medarbeiderne om hvorfor dette skal gjøres. Eller sagt med andre ord skape motivasjon hos medarbeiderne i bedriften.

Hans Olav Otterlei 02_750x469.jpg

 

Bruk kraften i lederkommunikasjon til å skape endring

For at endring skal skje, må denne formidles på en måte som gjør den relevant. Dette gjelder på alle nivåer; selskapet som helhet, teamet samt den enkelte medarbeider etc. Det vil si på de forskjellige nivåene i organisasjonen.

- Det er helt avgjørende for endring at ledere på alle nivåer tar ansvar for å kommunisere med sine team. Kursing og skolering i lederkommunikasjon er derfor viktig. Organisasjoner som lykkes har gjerne ledere som er gode til å formidle og – som ikke minst – til å involvere sine medarbeidere i diskusjoner omkring implikasjoner og løsninger knyttet til overordnede mål og strategier. Det er nettopp gjennom slik involvering at de overordnede budskapene tilpasses og gis relevans for den enkelte, sier Otterlei.

De fleste ledere er veldig fokusert på å kommunisere hva som må gjøres. Men folk lar seg sjeldent motivere av dette alene. Alle trenger en grunn til å stå opp av sengen om morgen. De som står opp og vet at de gjennom sitt arbeid bidrar til å gjøre noe verdifullt for samfunnet, bedriften, teamet eller seg selv, er som regel mer motiverte til å gjøre en god jobb. De ser hvordan sin jobb bidrar til at de store målene kan realiseres. Derfor er hvorfor man arbeider med det man gjør viktigst for alle i en bedrift, og ikke bare hva man skal gjøre fra dag til dag.

-Sammenligner man bedrifter med politiske partier og andre interesseorganisasjoner vil man se at det er stor forskjell. Mens det er mye vanskeligere å få frem hvorfor det arbeides med det man gjør i en bedrift, er dette mye klarere innenfor politikken og organisasjonslivet. Der er det klart hvorfor man gjør dette, og dermed mye enklere å få med seg og engasjere mennesker både lokalt og svært ofte på frivillig basis. Bedrifter har mye å lære av politiske partier med hensyn til kommunikasjon omkring formålet med man gjør påpeker Otterlei.