En av de viktigste forandringene digitaliseringen bidrar til er at tilgangen på informasjon og data er raskere og mer fullstendig enn tidligere. Når innsikten om kunder, ordrer, produkter og medarbeidere alltid er tilgjengelig, oppdatert for beslutningstagerne og på nett, forandres selve beslutningsarbeidet. Komplekse presentasjoner som tolker situasjonen i selskapet får mindre betydning. Beslutningsprosessen vil begynne å handle om å stille de riktige spørsmålene for så å søke fakta i programvaren i sanntid. Logistikkfunksjonen vil vite leveringstiden på en gitt vare, mens salgssjefen vil vite selgernes resultater fordelt per område. Alle deltakere i ledermøter vil se den samme informasjonen. Og vi unngår diskusjoner om meninger og faktaene og kan heller diskutere strategier og handlinger. For å få til dette er det viktig å automatisere datahåndtering og å bruke programvare til å håndtere enkle og rutinepregede deler av lederfunksjonens arbeid.

Innsats for gode data

Ingen styringsgrunnlag er bedre enn dataene som kommer inn i systemet. Derfor må for eksempel bedriftens selgere ha gode verktøy for å føre inn informasjon om sine kunder, og de skal selv kunne finne den informasjon de har bruk for. Generelt bør data dokumenteres i det første leddet i organisasjonen. Her er det behov for en balansegang. Hver gang medarbeidere bruker tid på administrative funksjoner går det bort tid fra deres kjerneoppgaver. Som leder må man derfor finne balansen mellom å ha et riktig, velstrukturert og sentralstyrt datagrunnlag og belastningen det påfører medarbeiderne som bidrar med å føre dataene inn.

Prosesstyring og standardisering

Ved digitalisering skal bedriften ikke bare flytte sine prosesser over i et digitalt univers. Det er virkelig viktig å spørre om arbeidet kan gjøres annerledes og smartere med programvare. Et avgjørende moment er arbeidet med å standardisere sentrale forretningsprosesser. Hvis det finnes en klar oppskrift på gjennomføring innen salg, HR, logistikk, finans, har man for det første bedre kontroll og deretter kan programvaren organiseres for å gjøre en større del av jobben. Ansvaret for å drive standardisering og digitalisering av bedriftens forretningsprosesser blir et stadig viktigere lederansvar.

LES OGSÅ: Digital strategi er ditt ansvar som leder.

Beslutninger forberedes automatisk

Viktige operative beslutninger kan forberedes og tas direkte i programvaren. Et eksempel kan være godkjenning av priser og vilkår innen kundedialoger. Programvaren involverer ansvarlige ledere der det er nødvendig. Der det ikke er prosessavvik kan programvaren også ta operative beslutninger alene på grunnlag av fakta. Programvaren er regelstyrt og dermed et svært effektivt verktøy for å sikre internkontroll. Det blir et lederansvar å bidra med beslutninger i programvaren så snart forretningen trenger dette.

LES OGSÅ: Hvor solid er digitaliseringsprosessen i din bedrift?

Neste steg: roboter

I framtiden vil vi se nye metoder for kommunikasjon mellom medarbeidere og sjefer. En robot eller chatbot kan svare på faktaspørsmål mens medarbeidere og sjefer vil fokusere på personlig og fremtidsorientert dialog. Vi vil bevege oss fra å samle data og lete etter data til å fokusere på strategiske og mellommenneskelige handlinger.

TEKST: Astrid Thommesen Sæbø, CFO, SAP Norge.

Astrid Thommesen.jpg