Ulrik Heger mener at reduksjonismen som ligger til grunn for den vitenskapelige tenkemåten har bidratt til at verden er i ubalanse, både når det gjelder økonomi, klima og politikk, men også på et personlig plan. Inspirert av den kinesiske livsfilosofien taoismen har han gitt ut boka Jakten på Tao. Boka handler om hvordan vi kan skape en mer harmonisk verden ved å se litt dypere inn i tilværelsen, slik at forutsetningen for tankesettet og handlingene våre kan endres.

En ubalansert verden

Heger mener at ubalansen kan ses på flere måter, blant annet gjennom global oppvarming, rasering av økosystemer og økte forskjeller mellom fattig og rik. I boken Jakten på Tao beskriver han dette som mer overflatiske konsekvenser. 

– Den største utfordringen vi står ovenfor er at vår tenke-, være- og handlingsmåte domineres av et ubalansert tankesett. Med tankesett mener jeg et sett av verdier, grunnleggende overbevisninger og kulturelle «sannheter» som vi ofte ikke setter spørsmålstegn ved eller i det hele tatt er klar over at eksisterer. 

– Jeg tenker at den mest grunnleggende ubalansen som dominerer vår virkelighetsforståelse i dag, er at vi ikke tar innover oss i tilstrekkelig grad de gjensidige forbindelsene som finnes på alle nivåer i naturen. Indre så vel som ytre. Sagt på en annen måte, vi ser ikke dypt nok og helhetlig nok. Dette er problematisk fordi dette ubalanserte virkelighetssynet reflekteres i hva vi føler, vår biokjemi, hva som motiverer oss, hvilke verdier som er viktige for oss og til syvende og sist hvordan vi handler.

Bilde:Ulrik Heger jobber til daglig som innkjøpsleder i National Oilwell og har bakgrunn fra økonomi og ledelse. 

Konsekvensene

Heger understreker at ingenting eksisterer utenfor naturen. Hvis vi ikke innretter oss etter naturens prinsipper, vil naturen før eller siden tvinge oss til det.

– Med tanke på at naturen kan være nådeløs og voldsom, er tvangsscenarioet noe vi bør unngå. Det er viktig å understreke at å følge naturen ikke bare er et spørsmål om å forbruke mindre, forurense mindre, sørge for rettferdig handel og så videre, det er vel så viktig å følge sin indre natur. Med indre natur mener jeg den lavmælte «stemmen» eller følelsen som forteller oss når vi ikke lever i tråd med oss selv. 

– Når vi velger å følge vår indre natur, så er vi sann mot oss selv. Det opplever vi som indre balanse. En følelse av fylde ettersom vi er oss selv fullt og helt. Med indre balanse får vi tilgang til mental klarhet, intuisjon og overskudd. Indre balanse er derfor en forutsetning for å kunne skape balanse i verden rundt oss.

Påvirkning på ledelse

Heger mener at ledelse handler om å veie ulike hensyn opp mot hverandre og finne frem til den beste løsningen, den rette balansen.

– Å finne frem til dette punktet er krevende ettersom vi lever i en verden hvor kompleksiteten vokser som følge av at verden blir mer integrert og at endringstakten øker. I et slikt klima trenger bedrifter derfor ledere og medarbeidere som evner å se helhetlig og dermed kan tilpasse seg endringer raskt. 

– All ledelse starter med selvledelse. For å kunne lede seg selv må vi være bevisst hvem vi er og akseptere oss selv på godt og vondt. Uten en slik selvbevissthet og aksept vil vi lett overstyres av ubevisste tanke og reaksjonsmønstre. Automatiske tanke- og handlingsmønstre er begrensninger som gjør vi ikke kan se helhetlig.

– Taoismen løfter frem noen holdninger og prinsipper som kan hjelpe oss i prosessen med å bli bedre kjent med oss selv og skape indre balanse. Taoismen gir ingen klare skillelinjer mellom hver av holdningene, og fasiten på hvordan de best bør tas i bruk i ditt liv er det bare du som sitter med.

Aksept

Heger vektlegger seks viktige områder der ledere kan bruke disse prinsippene til å bidra til en bedre verden – nemlig aksept, det å gi slipp, tålmodighet, åpent sinn, ærlighet og omtanke.

– Hvert eneste øyeblikk presenterer virkeligheten oss for et sett med data. Vi kan like eller ikke like hva som presenteres, men kjernen er at vi må akseptere det. Dersom vi ikke aksepterer det som måtte oppstå, om det er en trafikkbot, en kommentar, en tanke eller følelse, fjerner vi oss fra virkeligheten. Det er viktig å understreke at en aksept av øyeblikket ikke innebærer at vi trenger å godta alt som skjer. Aksept handler om å erkjenne at sånn er det akkurat nå, selv om vi kanskje er dypt uenig, eller ikke ønsker å være i akkurat den situasjonen.

– Ved å akseptere tingenes tilstand frigjør vi energi og fokus, slik at vi kan være til stede i øyeblikket. Med tilstedeværelse kan vi ta klokere valg fordi vi i større grad tar inn over oss situasjonen slik den er, og vi bruker ikke energi på å ønske oss noe annet. En annen konsekvens av å kultivere en aksepterende holdning er at det fører til en romsligere holdning til oss selv. Når vi er i stand til å akseptere oss selv og sette pris på den vi er på godt og vondt, smitter denne holdningen over i vårt møte med andre mennesker.

Gi slipp

– Taoismen råder oss til å løsne litt på behovet vi har for kontroll og heller omfavne livets usikkerhet som en skapende og positiv kraft. Noe vi bør oppsøke bevisst og med et åpent sinn. Tanken er at hvis vi fokuserer for mye på å skulle ha kontroll, er det lett å bli værende i det som er. Dermed får vi ikke anledning til å utforske hva som kan bli.

– Det å gi slipp, å la ting skje uten bevisst innblanding og baktanker, handler også om å kunne dra nytte av klokskapen som finnes i livet. At livet alltid vil være i stand til å overaske oss med å komme opp med løsninger på problemstillinger som er bedre og mer elegante enn vi kunne kommet opp med selv.

Tålmodighet

– Taoismen peker på at naturen aldri har dårlig tid, men likevel alltid får jobben gjort. Ingenting i naturen står uferdig. Taoismen råder oss derfor til å være tålmodige og akseptere at ting tar tid, og at det ikke nødvendigvis er noe galt i det. Snarere tvert imot. Hvis vi handler overilt og forsøker å presse frem resultater, risikerer vi å skape uforutsette konsekvenser som kan stå i veien for det vi forsøker å oppnå. Gresset gror for eksempel ikke raskere ved at vi drar i det.

– Noen ganger er derfor det mest effektive vi kan gjøre å la prosesser utfolde seg i sitt naturlige tempo fremfor å forsøke å fremskynde dem. Når du er utålmodig, fjerner du deg fra øyeblikket fordi du retter oppmerksomheten mot en ønsket tilstand. Å være utålmodig innebærer derfor at du ikke aksepterer virkeligheten. Å være tålmodig er derfor en forutsetning for å kunne se helhetlig.

Åpent sinn

– En vanlig feil de fleste av oss gjør er å anse meningene våre og hvordan vi betrakter verden som sannheter. Det vil si at vi antar at andre mennesker også vil velge ut den samme dataen og legge til det samme meningsinnholdet som oss.

Alt du oppfatter av verden, er imidlertid en projeksjon som er farget av din livshistorie, hvilken følelsesmessig tilstand du befinner deg i, hvilke holdninger og verdier du handler ut fra og ditt biologiske sanseapparat.

– Denne konstante fortolkningen er som regel skjult for oss fordi den er ubevisst, og vi har ikke trent på å være oppmerksomme på den. For ikke å gå i denne fellen minner taoismen oss på at yin- og yang-prinsippet tilsier at enhver situasjon og hendelse alltid har to sider. Ved å ta dette prinsippet til seg og gjøre det til en vane å innta en både-og-holdning, åpner man opp sinnet for flere perspektiver og på den måten en mer helhetlig måte å se verden på.

Ærlighet

– Indre balanse innebærer at vi følger «naturen». Det vil si at vi følger det som kjennes riktig og sant. At vi er ærlige mot oss selv. Hvis du ikke er ærlig mot deg selv, risikerer du at du ikke blir kjent med den du egentlig er. Hvis du ikke kjenner deg selv innerst inne, kan du ikke vite hva du egentlig vil, og da blir du usikker på hvilken vei du skal gå. Taoismen råder oss derfor til å være fryktløst ærlige mot oss selv uansett hvor ubehagelig det måtte være. Når vi er ærlige får ordene og handlingene våre et indre samsvar. Vi blir balanserte. Vi blir autentiske og hele.

Omtanke

– Taoismen mener at nøkkelen til et godt liv ligger i å etterligne naturens prinsipper. Det mest grunnleggende prinsippet i naturen er at alt springer ut fra det samme utgangspunktet. Når dette perspektivet synker inn, blir det åpenbart at vi er en del av en fullstendighet og derfor aldri har gjort noe helt på egen hånd. Vi har alltid vært avhengig av våre omgivelser og andre menneskers hjelp og bidrag for å få til noe i livet. Enten det er å bli født, komme seg på skolen, eller sørge for at du har mat på bordet.

– Når du erkjenner at du er en del av en større helhet, blir det naturlig å føle takknemlighet overfor omgivelsene. Når identiteten og takknemligheten utvides på denne måten, vokser også omtanken frem i bevisstheten. Dermed beveger man seg vekk fra å tenke: Hva kan jeg få ut av denne situasjonen, og mer over til hva kan jeg bidra med? Når man opererer på denne måten, vil man kunne oppleve at livet flyter med en i større grad.

Balansekunst

Heger påpeker at det å finne balanse i livet ikke er en endestasjon, men noe vi hele tiden må søke.

– Taoisme er kunsten å sanse hva øyeblikket krever. Taoismen bygger på ideen om at naturens livsrytmer følger til dels forutsigbare mønstre som følge av de sykliske bevegelsene mellom yin og yang. Gjennom refleksjon og observasjon av dette samspillet vil man etterhvert utvikle en intuitiv forståelse av hvordan man best forholder seg til motsetningene fra øyeblikk til øyeblikk.

– Man utvikler timing, en slags evne til å «høre» hva som blir harmonisk i ord og handling. Taoister vet derfor når det er best å forholde seg rolig og når man skal slå til.  Ved å bevege oss i takt med øyeblikket følger vi naturen. Når vi følger naturen, er vi i balanse, avslutter Heger.

TEKST: INGER LISE KONTOCHRISTOS