finndatter.jpgDet handler om å være en leder som er eksplisitt på hva du ser og hva du hører og beskrive det til andre, noe som igjen skaper mer tydelighet i organisasjonen. En coachende leder er nysgjerrig og denne personen skaffer seg innsikt i hvordan andre tenker og oppfatter ting og gir dette aksept selv om det ikke stemmer med egne tanker og oppfatninger. En coachende leder lytter til andres erfaringer og anerkjenner disse, men tar ikke ansvar for den andres følelser.

En coachende leder arbeider her og nå og gjennom nysgjerrighet, interesse og oppmerksomhet, unngår han/hun å bli avskåret fra sine medarbeidere. En coachende leder er autentisk og skaper sunne grenser i tillegg til å være oppmerksom på sin mentale bagasje. Gjennom en god selvinnsikt klarer en coachende leder lettere å differensiere.

En coachende leder har mye til felles med den positive psykologien

Coach er engelsk og oversettes til norsk blant annet med postvogn. Denne postvogn skulle frakte verdsatte mennesker fra der de er, til dit de ønsker å komme. Coach er med andre ord en metafor på noe som frakter mennesker til et ønsket sted. Coaching og positiv psykologi deler en felles interesse for hvordan man kan tilrettelegge for at mennesker trives, opplever velvære og mening, blomstrer og presterer. Den positive psykologien har tre ulike tilnærminger: For det første er positiv psykologi opptatt av positive, subjektive opplevelser som håp, optimisme, flyt, (flow) og lykke. På det andre nivået er fokus på positive, individuelle trekk som mot, sosial ferdighet, tilgivelse, visdom, motstandskraft, kreativitet og empati. Det tredje nivået representerer et gruppenivå der man ønsker å vite mer om blant annet ansvar, toleranse, arbeidsmoral og hva som kan sies og kjennetegne positive institusjoner. Slik jeg ser det har målsettingen til den positive psykologien og den coachende lederen mange fellestrekk.

1. Finne frem til det som er det enkelte menneskets styrke
2. Utvikle teorier og metoder som frigjør potensialer i menneskesinnet
3. Å fokusere på og utvikle kunnskap om de temaer i livet som kan tjene som “buffer” mot psykisk ubalanse

Et coachende leder viser både mot og vei

En coachende leder oppmuntrer medarbeideren til å ta et aktivt ansvar på arbeidsplassen og tilrettelegger for vekst ved hjelp av bevissthet og ansvarsfølelse. Gjennom en coachende leder vil medarbeideren kunne oppleve å få hjelp til måloppnåelse, prestasjonsøkning, læring og faglig utvikling. Begge parter har ansvaret for å etablere en god relasjon og dette kan ta tid. En god allianse mellom en coachende leder og medarbeider kan lettere skape tillit, gjensidig respekt og ikke minst mot. For å være en god coachende leder kreves det modighet. Gjennom å prøve ut nye tanker og ideér sammen med medarbeider kan det for eksempel være nyttig at leder byr på seg selv. Det kreves mot til å prøve ting for første gang; mot til å dumme seg ut; mot til å være ærlig. Det kreves mot til å gi slipp på kontrollen, men en modig coachende leder kan oppnå enda mere tillit ved å vise seg fra en personlig side. Jeg ønsker å påpeke at det er stor forskjell på å være litt personlig og det å være privat som leder. En coachende leder med god selvinnsikt klarer denne balansen. Han viser vei.

En coachende leder bestreber den gode dialogen

En coachende leder er bevisst på hvordan han/hun bruker tolkningene sine. Jeg tror det er umulig å ikke tolke, men en coachende leder sjekker ut sine tolkninger, markerer de og lokaliserer de. Leder holder frem et synspunkt ut fra spesifikke verdiprojeksjoner (personlig nytte og interesse) for så å arbeide sammen med medarbeideren på en dialogisk måte, for å få frem hva som føles rett og hva som eventuelt ikke måtte passe. En coachende leder er bevisst sine tolkninger og bruker disse til å søke mening i hva medarbeideren gjør og er god til å undersøke. En coachende leder er mere interessert i “hva” og “hvordan”, mer enn “hvorfor.” Ved å være en coachende leder som arbeider her og nå, vil du kunne være i stand til å fortelle din medarbeider hvordan du opplever han/henne akkurat her og nå. Da kan du mest sannsynligvis se den andre inn i øynene og fortelle hva du virkelig observerer, tenker, føler og vil angående dem i akkurat dette øyeblikket. Da kan du mest sannsynligvis også forholde deg rolig og differensiert når den andre beskriver hvordan han/hun opplever deg, akkurat her, akkurat nå.

TEKST: Siv Finndatter/ www.finndatter.no fotograf: erlendbenger.net / Eidsmo Fotografene

COACHENDE TILNÆRMING 

coaching 2.jpg