Mangfoldskapitalisme – lønnsomt mangfold for organisasjoner og næringsliv

Mangfold er et tema som har hatt økt interesse og fokus den senere tid, og mange ledere og politikere snakker varmt om dette på et ideologisk og overordnet nivå.  Få har imidlertid satt seg godt nok inn hvilke typer av mangfold som kan virke prestasjonsfremmende for næringslivet, og i hvilke sammenhenger det er lønnsomt på et mer praktisk og operasjonelt nivå. I tillegg til dette tar de fleste som snakker om mangfold kun for seg det ytre og observerbare («toppen av isfjellet»), og vil med en slik vinkling gå glipp av et potensial som i praksis er langt større enn bare kjønn og etnisitet hva den reelle helheten av mangfold angår.

Mangfoldskapitalisme.jpegDen 23. oktober debuterer Olav Haraldseid som forfatter med boken Mangfoldskapitalisme, som tar for seg essensen av prestasjonsfremmende mangfold med fokus på en større helhet av mangfold enn det man tradisjonelt fokuserer på. Det mest prestasjonsfremmende av mangfold er kanskje ikke det man kan se, men det som finnes av ulikhet i hodet til hver enkelt i form av kunnskaper, ferdigheter, holdninger og personlighet, sier Haraldseid. Forfatteren hevder ellers at man må være litt spesiell for å oppnå noe helt spesielt, og han tar oss med på en reise hvor han blant annet argumenterer for at annerledeshet og til og med diagnoser kan være viktige konkurransemessig fortrinn i en bedrift.

Mangfold i dag blir av de aller fleste selskaper beskrevet som et viktig samfunnsansvar. Det er et virkemiddel i omdømmebygningen og skal bidra til å fremstille et positivt verdisyn for organisasjonen. I bedriftenes årsrapporter får ofte mangfold en fast årlig spalteplass med dette som formål. Det har med andre ord handlet om å styrke selskapets anseelse internt og eksternt.

Les også: Mangfold er en nødvendighet for å lykkes!

Omdømmebygging er viktig for organisasjoner, og potensialet for å få et positivt omdømme er definitivt til stede ved å ta aspekter rundt mangfold og samfunnsansvar på alvor. Vel så viktig og langt mer lønnsomt er det imidlertid å ta ut det enorme økonomiske potensialet som ligger i et prestasjonsfremmende mangfoldMangfold som styrker prestasjoner er i dag en uutnyttet ressurs og sannsynligvis et av de største forretningsmuligheter for bedrifter og organisasjoner i fremtiden. Vi bør derfor dreie fokus fra «bare å tolerere og markedsføre mangfold» mer i retning av og heller «profittere» på det. Kan vi i større grad enn i dag vise til lønnsomt mangfold vil dette med all sannsynlighet også påvirke toleranse i positiv retning.

Mangfold kan ikke være bare et mål i seg selv eller et tiltak for å styrke omdømmet. Mangfold er først og fremst et viktig virkemiddel for å styrke prestasjonene i en bedrift eller en organisasjon. Med et riktig sammensatt team av ulike evner, kompetanser, personligheter, geografi, kjønn, alder og holdninger har mangfold et enormt potensial i seg. Klarer vi å utnytte ulikhet på en slik måte at vi kapitaliserer på forskjellene vil dette være et viktig virkemiddel for å styrke organisasjoners konkurransekraft.

Les også: Prestasjoner – har du en vinnerhjerne?

Tenkes det altfor likt, tenkes det lite, ifølge den amerikanske journalist og forfatter Walter Lippmann. Faren for sneversynthet, diskriminering og dumhet øker med enfold og enfoldige tanker. Likevel er det en stor fare for at vi oppsøker miljøer som rettferdiggjør våre egne overbevisninger og at vi rekrutterer mennesker mer basert på likhet enn selskapets behov for komplimentere ferdigheter. Vi må være bevist på prestasjonsfremmende mangfold, hvis ikke tenderer mange til å handle bevisst eller ubevisst i retning av enfold. Det er jo tross alt behagelig å omgås likesinnede.

Ikke alle typer av mangfold er prestasjonsfremmende. Man kan lett se for seg at for stor grad av ulikhet kan skape for store motsetninger som går utover samarbeidet og klimaet i en gruppe. Av den grunn kan det være av stor interesse å finne ut av hva som fremmer og hva som hemmer prestasjoner relatert til mangfold samt finne gode eksempler på bedrifter som har lykkes godt med prestasjonsfremmende mangfold i praksis.

Sist men ikke minst stiller økt globalisering, økt migrering, økt kvinneandel med karriereønsker, stor spennvidde av ulike holdninger og personligheter, mennesker i ulike livsfaser og mennesker med særskilte behov større krav til et fremtidig lederskap. Mye tyder på at de lederne / bedriftene som i praksis klarer å profittere på en høy spennvidde av mangfold, fremfor å se det som en utfordring, er morgendagens vinnere. Økt spennvidde av mangfold (spesielt i ledergrupper) synes å ha en positiv effekt på rekruttering, talentutvikling, kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet, beslutningstaking og innovasjon (Mckinsey&Company 2014, 2017). I boken Mangfoldskapitalisme går forfatteren i dybden på hvor lønnsomheten i mangfoldet ligger med et mye bredere perspektiv på mangfold enn det som tidligere har vært vanlig.

Olav Haraldseid jobber i dag som Partner i Bønes Virik Executive Search med lederrekruttering, assessments og ledertrening. Han har de siste 18 år jobbet som HR direktør i store norske konsern som Statoil ASA naturgass, NorgesGruppen ASA, Circle K og Apotek1. Olav har hovedfag i idrettspsykologi fra Norges Idrettshøyskole med fordypning holdninger og motivasjonsgrunnlag hos toppidrettsutøvere i verdenstoppen.

Tekst: Marte Semb Aasmundsen på oppdrag for: Leadership Monthly